Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

The Killers – Run For Cover -Pronunciación Letra Traducción

The Killers – Run For Cover -Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

The Killers Lyrics
“Run For Cover”

What have you gathered to report to your progenitors?
Are your excuses any better than your senator’s?
He held a conference and his wife was standing by his side
He did her dirty but no-one died

I saw Sonny Liston on the street last night
Black-fisted and strong singing Redemption Song
He motioned me to the sky
I heard heaven and thunder cry

Run for cover
Run while you can, baby, don’t look back
You gotta run for cover
Don’t be afraid of the fear, that’s a played out trap, man
You know you’re not the only one
And don’t look back, just run for cover

What are you waiting for, a kiss or an apology?
You think by now you’d have an A in toxicology
It’s hard to pack the car when all you do is shame us
It’s even harder when the dirtbag’s famous

I saw my mother on the street last night
All pretty and strong, singing ‘the road is long’
I said ‘momma I know you’ve tried’
But she fell on her knees and cried

Run for cover
Run while you can, baby, don’t look back
You gotta run for cover
Don’t be afraid of the fear, that’s a played out trap, man
I know you’re not the only one
And don’t look back, just run for cover

And there was nothing she wouldn’t give
Just to trust him with her nightmares, with her dreams
She’s running, she’s running
Just to trust him
He got a big smile, he’s fake news
Just run for cover, you’ve got nothing left to lose

Run for cover
Run while you can, baby, don’t look back
You gotta run for cover
Don’t be afraid of the fear, that’s a played out trap, man
You know you’re not the only one
And don’t look back, just run for cover

#Pronunciación de la Canción

 

ðə kilərz liriks
rən fər kʌvər

hwʌt həv ju ɡæðərd tə ripɔrt tə jər prouǰenitəz?
ər jər ikskjusəz eni betər ðən jər senətərz?
hi held ə kɑnfərəns ənd iz waif wəz stændiŋ bai iz said
hi did hər dərti bət nou wʌn daid

ai sɔ sʌni listən ɑn ðə strit læst nait
<black-fisted> ənd strɒŋ siŋiŋ rədempšən sɒŋ
hi moušənd mi tə ðə skai
ai hərd hevən ənd θʌndər krai

rən fər kʌvər
rən wail ju kæn, beibi, dount luk bæk
ju ɡɑtə rən fər kʌvər
dount bi əfreid əv ðə fir, ðæts ə pleid aut træp, mæn
ju nou jər nɑt ði ounli wʌn
ənd dount luk bæk, ǰəst rən fər kʌvər

hwʌt ər ju weitiŋ fɔr, ə kis ɔr ən əpɑləǰi?
ju θiŋk bai nau jud həv ən ə in tɑksikɑləǰi
its hɑrd tə pæk ðə kɑr hwen ɔl ju də z šeim əz
its ivən hɑrdər hwen ðə <dirtbag>iz feiməs

ai sɔ mai mʌðᵊr ɑn ðə strit læst nait
ɔl priti ənd strɒŋ, siŋiŋ ðə roud z lɔŋ
ai sed mɑmə ai nou juv traid
bət ši fel ɑn hər niz ənd kraid

rən fər kʌvər
rən wail ju kæn, beibi, dount luk bæk
ju ɡɑtə rən fər kʌvər
dount bi əfreid əv ðə fir, ðæts ə pleid aut træp, mæn
ai nou jər nɑt ði ounli wʌn
ənd dount luk bæk, ǰəst rən fər kʌvər

ənd ðər wəz nʌθiŋ ši wudənt ɡiv
ǰəst tə trəst im wiθ hər naitmerz, wiθ hər drimz
šiz rʌniŋ, šiz rʌniŋ
ǰəst tə trəst im
hi ɡɑt ə biɡ smail, hiz feik nuz
ǰəst rən fər kʌvər, juv ɡɑt nʌθiŋ left tə luz

rən fər kʌvər
rən wail ju kæn, beibi, dount luk bæk
ju ɡɑtə rən fər kʌvər
dount bi əfreid əv ðə fir, ðæts ə pleid aut træp, mæn
ju nou jər nɑt ði ounli wʌn
ənd dount luk bæk, ǰəst rən fər kʌvər