The Lion King – Can You Feel the Love Tonight – Beyoncé – Billy Eichner – Donald Glover – Seth Rogen- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

The Lion King – Can You Feel the Love Tonight – Beyoncé – Billy Eichner – Donald Glover – Seth Rogen- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Beyoncé, Donald Glover, Billy Eichner & Seth Rogen Lyrics
“Can You Feel The Love Tonight”
(originally by Elton John)
(from “The Lion King” 2019 soundtrack)

[Billy Eichner & Seth Rogen:]
I can see what’s happening (I can’t, what?)
And they don’t have a clue (Who’s they?)
They’ll fall in love and here’s the bottom line
Our trio’s down to two (Oh, I get it)
The sweet caress of twilight (Yep)
There’s magic everywhere (It’s everywhere)
And with all this romantic atmosphere
Disaster’s in the air

[Beyoncé & Donald Glover:]
Can you feel the love tonight?
The peace the evening brings
The world, for once, in perfect harmony
With all its living things

[Donald Glover:]
So many things to tell her
But how to make her see
The truth about my past? Impossible
She’d turn away from me

[Beyoncé:]
He’s holding back, he’s hiding
But what, I can’t decide
Why won’t he be the king I know he is
The king I see inside?

[Beyoncé & Donald Glover:]
Can you feel the love tonight?
The peace the evening brings
The world, for once, in perfect harmony
With all its living things
Can you feel the love tonight?
You needn’t look too far
Stealing through the night’s uncertainties
Love is where they are

[Billy Eichner & Seth Rogen:]
And if he falls in love tonight
It can be assumed
His carefree days with us are history
In short, our pal is doomed

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

bijɒnsei, dɑnəld ɡləvər, bili aiknər ənd seθ <rogen> liriks
kən ju fil ðə lʌv tənait
əriǰənəli bai eltən ǰɑn
frəm ðə laiən kiŋ tu θauzənd naintin saundtræk

<[billy> aiknər ənd seθ <rogen>: <]>
ai kən si hwʌts hæpəniŋ ai kænt, hwʌt?
ənd ðei dount həv ə klu huz ðei?
ðeil fɑl in lʌv ənd hiərz ðə bɑtəm lain
auər trioz daun tə tu ou, ai ɡet it
ðə swit kəres əv twailait jep
ðerz mæǰik evriwer its evriwer
ənd wiθ ɔl ðis romæntik ætməsfir
dizæstəriz in ði er

<[beyoncé> ənd dɑnəld ɡləvər: <]>
kən ju fil ðə lʌv tənait?
ðə pis ði ivəniŋ briŋz
ðə wərld, fər wəns, in pərfekt hɑrməni
wiθ ɔl its liviŋ θiŋz

<[donald> ɡləvər: <]>
sou meni θiŋz tə tel hər
bət hau tə meik hər si
ðə truθ əbaut mai pæst? impɑsəbəl
šid tərn əwei frəm mi

<[beyoncé>: <]>
hiz houldiŋ bæk, hiz haidiŋ
bət hwʌt, ai kænt dəsaid
wai wount hi bi ðə kiŋ ai nou hi iz
ðə kiŋ ai si insaid?

<[beyoncé> ənd dɑnəld ɡləvər: <]>
kən ju fil ðə lʌv tənait?
ðə pis ði ivəniŋ briŋz
ðə wərld, fər wəns, in pərfekt hɑrməni
wiθ ɔl its liviŋ θiŋz
kən ju fil ðə lʌv tənait?
ju nidənt luk tu fɑr
stiliŋ θru ðə naits ʌnsərtəntiz
lʌv z hweᵊr ðei ɑr

<[billy> aiknər ənd seθ <rogen>: <]>
ənd if hi fɒlz in lʌv tənait
it kən bi əsumd
hiz kerfri deiz wiθ əz ər histᵊri
in šɔrt, auər pæl z dumd