The Neighbourhood – Daddy Issues- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

The Neighbourhood – Daddy Issues- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

The Neighbourhood Lyrics
“Daddy Issues”

Take you like a drug
I taste you on my tongue
You ask me what I’m thinking about
I tell you that I’m thinking about
Whatever you’re thinking about
Tell me something that I’ll forget
And you might have to tell me again
It’s crazy what you do for a friend

Go ahead and cry little girl
Nobody does it like you do
I know how much it matters to you
I know that you got daddy issues
And if you were my little girl
I’d do whatever I could do
I’d run away and hide with you
I love that you got daddy issues
And I do too

I tried to write your name in the rain
But the rain never came
So I made with the sun
The shade, always comes at the worst times
You ask me what I’m thinking about
I’ll tell you that I’m thinking about
Whatever you’re thinking about
Tell me something that I’ll forget
And you might have to tell me again
It’s crazy what you do for a friend

Go ahead and cry little girl
Nobody does it like you do
I know how much it matters to you
I know that you got daddy issues
And if you were my little girl
I’d do whatever I could do
I’d run away and hide with you
I love that you got daddy issues

I keep on trying to let you go
Dying to let you know
How I’m getting on
I didn’t cry when you left at first
But now that you’re dead it hurts
This time I gotta know
Where did my daddy go?
I’m not entirely here
Half of me has disappeared

Go ahead and cry little boy
You know that your daddy did too
You know what your mama went through
You gotta let it out soon, just let it out

Go ahead and cry little girl
Nobody does it like you do
I know how much it matters to you
I know that you got daddy issues
And if you were my little girl
I’d do whatever I could do
I’d run away and hide with you
I love that you got daddy issues
And I do too

And if you were my little girl
I’d do whatever I could do
I’d run away and hide with you
I love that you got daddy issues
And I do too

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

ðə neibəhud liriks
dædi išuz

teik ju laik ə drʌɡ
ai teist ju ɑn mai təŋ
ju æsk mi hwʌt aim θiŋkiŋ əbaut
ai tel ju ðət aim θiŋkiŋ əbaut
hwʌtevᵊr jər θiŋkiŋ əbaut
tel mi sʌmθiŋ ðət ail fərɡet
ənd ju mait həv tə tel mi əɡen
its kreizi hwʌt ju də fər ə frend

ɡou əhed ənd krai litəl ɡərl
noubədi dəz it laik ju du
ai nou hau mʌč it mætərz tə ju
ai nou ðət ju ɡɑt dædi išuz
ənd if ju wər mai litəl ɡərl
aid də hwʌtevᵊr ai kəd du
aid rən əwei ənd haid wiθ ju
ai lʌv ðət ju ɡɑt dædi išuz
ənd ai də tu

ai traid tə rait jər neim in ðə rein
bət ðə rein nevər keim
sou ai meid wiθ ðə sən
ðə šeid, ɔlweiz kəmz ət ðə wərst taimz
ju æsk mi hwʌt aim θiŋkiŋ əbaut
ail tel ju ðət aim θiŋkiŋ əbaut
hwʌtevᵊr jər θiŋkiŋ əbaut
tel mi sʌmθiŋ ðət ail fərɡet
ənd ju mait həv tə tel mi əɡen
its kreizi hwʌt ju də fər ə frend

ɡou əhed ənd krai litəl ɡərl
noubədi dəz it laik ju du
ai nou hau mʌč it mætərz tə ju
ai nou ðət ju ɡɑt dædi išuz
ənd if ju wər mai litəl ɡərl
aid də hwʌtevᵊr ai kəd du
aid rən əwei ənd haid wiθ ju
ai lʌv ðət ju ɡɑt dædi išuz

ai kip ɑn traiiŋ tə let ju ɡou
daiiŋ tə let ju nou
hau aim ɡetiŋ ɑn
ai didənt krai hwen ju left ət fərst
bət nau ðət jər ded it hərts
ðis taim ai ɡɑtə nou
hweᵊr did mai dædi ɡou?
aim nɑt entaiərli hiər
hæf əv mi həz disəpird

ɡou əhed ənd krai litəl bɔi
ju nou ðət jər dædi did tu
ju nou hwʌt jər mɑmə went θru
ju ɡɑtə let it aut sun, ǰəst let it aut

ɡou əhed ənd krai litəl ɡərl
noubədi dəz it laik ju du
ai nou hau mʌč it mætərz tə ju
ai nou ðət ju ɡɑt dædi išuz
ənd if ju wər mai litəl ɡərl
aid də hwʌtevᵊr ai kəd du
aid rən əwei ənd haid wiθ ju
ai lʌv ðət ju ɡɑt dædi išuz
ənd ai də tu

ənd if ju wər mai litəl ɡərl
aid də hwʌtevᵊr ai kəd du
aid rən əwei ənd haid wiθ ju
ai lʌv ðət ju ɡɑt dædi išuz
ənd ai də tu

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *