The Neighbourhood – Stuck with Me- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

The Neighbourhood – Stuck with Me- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

The Neighbourhood Lyrics
“Stuck With Me”

Now I’m feeling guilty for it
Didn’t wanna leave
I got caught up in the forest
Hangin’ with the trees
Realized I’m less important
Than I thought I’d be
I’m not tellin’ you for any certain reason but

Now I’m feelin’ guilty for it
I didn’t wanna leave, no
I got caught up in the forest
Hangin’ with the trees, yeah, yeah
Realized I’m less important, oh, yeah
Than I thought I’d be, yeah
I’m not tellin’ you for any certain reasons but
I just want your empathy

Our lives keep on gettin’ shorter
Losin’ opportunity
There might be some other ways of looking at it but
That’s just what I see
I been gettin’ over myself
Thinkin’ about what you need
Then I realized that neither of us matter
What’s reality, yeah?

You are stuck with me
So I’ll guess I’ll be sticking with
You are stuck with me
So I’ll guess I’ll be sticking with you

You couldn’t be more different than me
So each time we agree
I feel fulfilled
You always end up stickin’ to me
Somehow, somehow

You are stuck with me
So I’ll guess I’ll be sticking with

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

ðə neibəhud liriks
stək wiθ mi

nau aim filiŋ ɡilti fər it
didənt wɑnə liv
ai ɡɑt kɔt ʌp in ðə fɔrəst
<hangin> wiθ ðə triz
rilaizd aim les impɔrtənt
ðən ai θɔt aid bi
aim nɑt <tellin> ju fər eni sərtən rizən bʌt

nau aim <feelin> ɡilti fər it
ai didənt wɑnə liv, nou
ai ɡɑt kɔt ʌp in ðə fɔrəst
<hangin> wiθ ðə triz, jæ, jæ
rilaizd aim les impɔrtənt, ou, jæ
ðən ai θɔt aid bi, jæ
aim nɑt <tellin> ju fər eni sərtən rizənz bʌt
ai ǰəst wɑnt jər empəθi

auər livz kip ɑn <gettin> šɔrtər
<losin> ɑpərtunəti
ðər mait bi səm ʌðᵊr weiz əv lukiŋ ət it bʌt
ðæts ǰəst hwʌt ai si
ai bin <gettin> ouvᵊr maiself
θiŋkən əbaut hwʌt ju nid
ðen ai rilaizd ðət niðər əv əz mætər
hwʌts riæləti, jæ?

ju ər stək wiθ mi
sou ail ɡes ail bi stikiŋ wiθ
ju ər stək wiθ mi
sou ail ɡes ail bi stikiŋ wiθ ju

ju kudənt bi mɔr difərənt ðən mi
sou ič taim wi əɡri
ai fil fulfild
ju ɔlweiz end ʌp <stickin> tə mi
sʌmhɑw, sʌmhɑw

ju ər stək wiθ mi
sou ail ɡes ail bi stikiŋ wiθ