aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

The Notorius BIG – Juicy-Pronunciación Letra Traducción

The Notorius BIG – Juicy-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Lyrics

(Fuck all you hoes) Get a grip motherfucker.

Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me
I’d never amount to nothin’, to all the people that lived above the
buildings that I was hustlin’ in front of that called the police on
me when I was just tryin’ to make some money to feed my daughter,
and all the niggas in the struggle, you know what I’m sayin’?

Uh-ha, it’s all good baby bay-bee, uh

It was all a dream
I used to read Word Up magazine
Salt’n’Pepa and Heavy D up in the limousine
Hangin’ pictures on my wall
Every Saturday Rap Attack, Mr. Magic, Marley Marl
I let my tape rock ‘til my tape pop
Smokin’ weed and bamboo, sippin’ on private stock
Way back, when I had the red and black lumberjack
With the hat to match
Remember Rappin’ Duke, duh-ha, duh-ha
You never thought that hip hop would take it this far
Now I’m in the limelight ‘cause I rhyme tight
Time to get paid, blow up like the World Trade
Born sinner, the opposite of a winner
Remember when I used to eat sardines for dinner
Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri
Funkmaster Flex, Lovebug Starsky
I’m blowin’ up like you thought I would
Call the crib, same number same hood
It’s all good

Uh, and if you don’t know, now you know, nigga, uh

You know very well who you are
Don’t let em hold you down, reach for the stars
You had a goal, but not that many
‘cause you’re the only one I’ll give you good and plenty

I made the change from a common thief
To up close and personal with Robin Leach
And I’m far from cheap, I smoke skunk with my peeps all day
Spread love, it’s the Brooklyn way
The Moet and Alize keep me pissy
Girls used to diss me
Now they write letters ‘cause they miss me
I never thought it could happen, this rappin’ stuff
I was too used to packin’ gats and stuff
Now honies play me close like butter played toast
From the Mississippi down to the east coast
Condos in Queens, indo for weeks
Sold out seats to hear Biggie Smalls speak
Livin’ life without fear
Puttin’ 5 karats in my baby girl’s ear
Lunches, brunches, interviews by the pool
Considered a fool ‘cause I dropped out of high school
Stereotypes of a black male misunderstood
And it’s still all good

Uh…and if you don’t know, now you know, nigga

You know very well who you are
Don’t let em hold you down, reach for the stars
You had a goal, but not that many
‘cause you’re the only one I’ll give you good and plenty

Super Nintendo, Sega Genesis
When I was dead broke, man I couldn’t picture this
50 inch screen, money green leather sofa
Got two rides, a limousine with a chauffeur
Phone bill about two G’s flat
No need to worry, my accountant handles that
And my whole crew is loungin’
Celebratin’ every day, no more public housin’
Thinkin’ back on my one-room shack
Now my mom pimps a Ac’ with minks on her back
And she loves to show me off, of course
Smiles every time my face is up in The Source
We used to fuss when the landlord dissed us
No heat, wonder why Christmas missed us
Birthdays was the worst days
Now we sip champagne when we thirst-ay
Uh, damn right I like the life I live
‘Cause I went from negative to positive
And it’s all…

You know very well who you are
Don’t let em hold you down, reach for the stars
You had a goal, but not that many
‘cause you’re the only one I’ll give you good and plenty

(It’s all good)

…and if you don’t know, now you know, nigga, uh
Uh, uh…and if you don’t know, now you know, nigga
Uh…and if you don’t know, now you know, nigga, uh

Representin’ B-Town in the house, Junior Mafia, mad flavor, uh
Uh, yeah, a-ight

#Pronunciación de la Canción

liriks

fək ɔl ju houz ɡet ə ɡrip <motherfucker>.

jæ, ðis ælbəm z dedəketəd tə ɔl ðə tičərz ðət tould mi
aid nevər əmaunt tə nəθən, tə ɔl ðə pipəl ðət laivd əbʌv ði:
bildiŋz ðət ai wəz <hustlin> in frənt əv ðət kɒld ðə pəlis ɑn
mi hwen ai wəz ǰəst <tryin> tə meik səm mʌni tə fid mai dɒtər,
ənd ɔl ðə <niggas> in ðə strʌɡəl, ju nou hwʌt aim <sayin>?

<uh-ha>, its ɔl ɡud beibi <bay-bee>, ə

it wəz ɔl ə drim
ai just tə rid wərd ʌp mæɡəzin
<saltnpepa> ənd hevi di ʌp in ðə liməzin
<hangin> pikčərz ɑn mai wɒl
evri sætᵊrdei ræp ətæk, mistər. mæǰik, mɑrli mɑrl
ai let mai teip rɑk til mai teip pɑp
<smokin> wid ənd bæmbu, <sippin> ɑn praivət stɑk
wei bæk, hwen ai həd ðə red ənd blæk lʌmbərǰæk
wiθ ðə hæt tə mæč
rəmembər <rappin> duk, <duh-ha>, <duh-ha>
ju nevər θɔt ðət hip hɑp wud teik it ðis fɑr
nau aim in ðə laimlait kəz ai raim tait
taim tə ɡet peid, blou ʌp laik ðə wərld treid
bɔrn sinər, ði ɑpəzət əv ə winər
rəmembər hwen ai just tə it sardinz fər dinər
pis tə rɑn ǰi, <brucey> bi, kid kæpri
<funkmaster> fleks, <lovebug> <starsky>
aim blowən ʌp laik ju θɔt ai wud
kɒl ðə krib, seim nʌmbᵊr seim hud
its ɔl ɡud

ə, ənd if ju dount nou, nau ju nou, <nigga>, ə

ju nou veri wel hu ju ɑr
dount let em hould ju daun, rič fər ðə stɑrz
ju həd ə ɡoul, bət nɑt ðət meni
kəz jər ði ounli wʌn ail ɡiv ju ɡud ənd plenti

ai meid ðə čeinǰ frəm ə kɑmən θif
tə ʌp klouz ənd pərsənəl wiθ rɑbən lič
ənd aim fɑr frəm čip, ai smouk skəŋk wiθ mai pips ɔl dei
spred lʌv, its ðə bruklən wei
ðə moet ənd <alize> kip mi <pissy>
ɡərlz just tə dis mi
nau ðei rait letərz kəz ðei mis mi
ai nevər θɔt it kəd hæpən, ðis <rappin> stəf
ai wəz tu just tə <packin> <gats> ənd stəf
nau <honies> plei mi klouz laik bʌtᵊr pleid toust
frəm ðə misəsipi daun tə ði ist koust
kɑndoz in kwinz, indou fər wiks
sould aut sits tə hir biɡi smɒlz spik
<livin> laif wiðaut fir
<puttin> faiv kærəts in mai beibi ɡərlz ir
lʌnčiz, brʌnčəz, intərvjuz bai ðə pul
kənsidərd ə ful kəz ai drɑpt aut əv hai skul
steriətaips əv ə blæk meil misəndərstud
ənd its stil ɔl ɡud

ə… ənd if ju dount nou, nau ju nou, <nigga>

 

ju nou veri wel hu ju ɑr
dount let em hould ju daun, rič fər ðə stɑrz
ju həd ə ɡoul, bət nɑt ðət meni
kəz jər ði ounli wʌn ail ɡiv ju ɡud ənd plenti

supər nintendou, siɡə ǰenəsəs
hwen ai wəz ded brouk, mæn ai kudənt pikčər ðis
fifti inč skrin, mʌni ɡrin leðər soufə
ɡɑt tu raidz, ə liməzin wiθ ə šoufə
foun bil əbaut tu ǰiz flæt
nou nid tə wəri, mai əkauntənt hændəlz ðæt
ənd mai houl kru z <loungin>
<celebratin> evri dei, nou mɔr pʌblik <housin>
θiŋkən bæk ɑn mai <one-room> šæk
nau mai mɑm pimps ə <ac> wiθ miŋks ɑn hər bæk
ənd ši lʌvz tə šou mi ɒf, əv kɔrs
smailz evri taim mai feis iz ʌp in ðə sɔrs
wi just tə fəs hwen ðə lændlɔrd <dissed> əz
nou hit, wʌndər wai krisməs mist əz
bərθdez wəz ðə wərst deiz
nau wi sip šæmpein hwen wi <thirst-ay>
ə, dæm rait ai laik ðə laif ai laiv
kəz ai went frəm neɡətiv tə pɑzətiv
ənd its ɔl…

 

ju nou veri wel hu ju ɑr
dount let em hould ju daun, rič fər ðə stɑrz
ju həd ə ɡoul, bət nɑt ðət meni
kəz jər ði ounli wʌn ail ɡiv ju ɡud ənd plenti

its ɔl ɡud

… ənd if ju dount nou, nau ju nou, <nigga>, ə
ə, ə… ənd if ju dount nou, nau ju nou, <nigga>
ə… ənd if ju dount nou, nau ju nou, <nigga>, ə

<representin> <b-town> in ðə haus, ǰunjər mɑfiə, mæd fleivər, ə
ə, jæ, <a-ight>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!