como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

The Only Exception-Paramore-Pronunciación Letra y Video

The Only Exception-Paramore-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

PARAMORE LYRICS
“The Only Exception”

When I was younger I saw my daddy cry
And curse at the wind.
He broke his own heart and I watched
As he tried to reassemble it.

And my momma swore
That she would never let herself forget.
And that was the day that I promised
I’d never sing of love if it does not exist.

But darling,
You are the only exception.
You are the only exception.
You are the only exception.
You are the only exception.

Maybe I know somewhere deep in my soul
That love never lasts.
And we’ve got to find other ways to make it alone.
Or keep a straight face.

And I’ve always lived like this
Keeping a comfortable distance.
And up until now I have sworn to myself
That I’m content with loneliness.

Because none of it was ever worth the risk.

Well you are the only exception.
You are the only exception.
You are the only exception.
You are the only exception.

I’ve got a tight grip on reality,
But I can’t let go of what’s in front of me here.
I know you’re leaving in the morning when you wake up.
Leave me with some kind of proof it’s not a dream.
Oh-oh-oh-ohhh.

You are the only exception. [4x]

You are the only exception. [4x]

And I’m on my way to believing.
Oh, and I’m on my way to believing.

#Pronunciación de Nivel Básico

Buen ai buas yanger ai so mai dadi crai
An kors at de buind
Ji brouk jis oun jart an ai buachd
As ji traid tu risembolet
An mai mama suor
Dad shi bud never let jerself forget
An dad buas de dei dad ai promisd
Aid never sin of lav if et das nat exist
Bat darlen
Yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
Meibi ai nou sombuer dip in mai sol
Dad lav never lasts
An buiv gat tu fain oder bueis tu meiket alon
Or kip a estreit feis
An aiv olbueis livs laik dis
Kipen a comfortabol distens
An ap antil nau ai jav suorn tu maiself
Dad aim kantent buit lonlines
Bikos nan of et buas ever buorz de resk
Buel yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
Aiv gat a taig grep on rialidi
Bat ai kent let gou of buats in front of mi jir
Ai nou yor liven in de mornen buen yu bueik ap
Liv mi buit som kain of pruf its not a drim
Oh-oh-oh-ohhh
Yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
Yu ar di onli excepshon
An aim on mai buei tu beliven
Oh, an aim on mai buei tu beliven

 #Pronunciación de Nivel Intermedio

peəmɔr liriks
ði ounli iksepšən

hwen ai wəz jʌŋɡər ai sɔ mai dædi krai
ənd kərs ət ðə wind.
hi brouk iz oun hɑrt ənd ai wɑčt
əz hi traid tə riəsembəl it.

ənd mai mɑmə swɔr
ðət ši wud nevər let hərself fərɡet.
ənd ðət wəz ðə dei ðət ai prɑməst
aid nevər siŋ əv lʌv if it dəz nɑt igzist.

bət dɑrliŋ,
ju ər ði ounli iksepšən.
ju ər ði ounli iksepšən.
ju ər ði ounli iksepšən.
ju ər ði ounli iksepšən.

meibi ai nou sʌmwer dip in mai soul
ðət lʌv nevər læsts.
ənd wiv ɡɑt tə faind ʌðᵊr weiz tə meik it əloun.
ɔr kip ə streit feis.

ənd aiv ɔlweiz laivd laik ðis
kipiŋ ə kʌmfərtəbəl distəns.
ənd ʌp ʌntil nau ai həv swɔrn tə maiself
ðət aim kɑntent wiθ lounlinəs.

bikɒz nən əv it wəz evᵊr wərθ ðə risk.

wel ju ər ði ounli iksepšən.
ju ər ði ounli iksepšən.
ju ər ði ounli iksepšən.
ju ər ði ounli iksepšən.

aiv ɡɑt ə tait ɡrip ɑn riæləti,
bət ai kænt let ɡou əv hwʌts in frənt əv mi hiər.
ai nou jər liviŋ in ðə mɔrniŋ hwen ju weik ʌp.
liv mi wiθ səm kaind əv pruf its nɑt ə drim.
<oh-oh-oh-ohhh>.

ju ər ði ounli iksepšən. <[4x]>

ju ər ði ounli iksepšən. <[4x]>

ənd aim ɑn mai wei tə bəliviŋ.
ou, ənd aim ɑn mai wei tə bəliviŋ.

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!