Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

The Rolling Stones-Paint It Black-Pronunciación Letra y Video

The Rolling Stones-Paint It Black-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

THE ROLLING STONES LYRICS
“Paint It Black”

I see a red door and I want it painted black
No colors any more, I want them to turn black
I see the girls walk by, dressed in their summer clothes
I have to turn my head until my darkness goes

I see a line of cars and they’re all painted black
With flowers and my love both never to come back
I see people turn their heads and quickly look away
Like a newborn baby, it just happens every day

I look inside myself and see my heart is black
I see my red door I must have it painted black
Maybe then I’ll fade away and not have to face the facts
It’s not easy facing up when your whole world is black

No more will my green sea go turn a deeper blue
I could not foresee this thing happening to you
If I look hard enough into the setting sun
My love will laugh with me before the morning comes

I see a red door and I want it painted black
No colors any more, I want them to turn black
I see the girls walk by, dressed in their summer clothes
I have to turn my head until my darkness goes

Hmm, hmm, hmm,..

I wanna see it painted, painted black
Black as night, black as coal
I wanna see the sun blotted out from the sky
I wanna see it painted, painted, painted, painted black

Yeah!

Hmm, hmm, hmm…


ðə rouliŋ stounz liriks
peint it blæk

ai si ə red dɔr ənd ai wɑnt it peintəd blæk
nou kʌlərz eni mɔr, ai wɑnt ðəm tə tərn blæk
ai si ðə ɡərlz wɑk bai, drest in ðer sʌmər klouðz
ai həv tə tərn mai hed ʌntil mai dɑrknəs ɡouz

ai si ə lain əv kɑrz ənd ðer ɔl peintəd blæk
wiθ flauərz ənd mai lʌv bouθ nevər tə kəm bæk
ai si pipəl tərn ðer hedz ənd kwikli luk əwei
laik ə nubɔrn beibi, it ǰəst hæpənz evri dei

ai luk insaid maiself ənd si mai hɑrt s blæk
ai si mai red dɔr ai məst həv it peintəd blæk
meibi ðen ail feid əwei ənd nɑt həv tə feis ðə fækts
its nɑt izi feisiŋ ʌp hwen jər houl wərld z blæk

nou mɔr wəl mai ɡrin si ɡou tərn ə dipər blu
ai kəd nɑt fɔrsi ðis θiŋ hæpəniŋ tə ju
if ai luk hɑrd ənəf intu ðə setiŋ sən
mai lʌv wəl læf wiθ mi bifɔr ðə mɔrniŋ kəmz

ai si ə red dɔr ənd ai wɑnt it peintəd blæk
nou kʌlərz eni mɔr, ai wɑnt ðəm tə tərn blæk
ai si ðə ɡərlz wɑk bai, drest in ðer sʌmər klouðz
ai həv tə tərn mai hed ʌntil mai dɑrknəs ɡouz

m, m, m,..

ai wɑnə si it peintəd, peintəd blæk
blæk əz nait, blæk əz koul
ai wɑnə si ðə sən blɒtid aut frəm ðə skai
ai wɑnə si it peintəd, peintəd, peintəd, peintəd blæk

jæ!

m, m, m…

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!