The Weeknd-Starboy-Daft Punk-Pronunciación Letra y Video

The Weeknd-Starboy-Daft Punk-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ðə <weeknd> liriks
<starboy>
fit. dæft pəŋk

aim <tryna> put ju in ðə wərst mud, ɑ
<p1> klinər ðən jər čərč šuz, ɑ
mili pɔint tu ǰəst tə hərt ju, ɑ
ɔl red læm ǰəst tə tiz ju, ɑ
nən əv ðiz tɔiz ɑn lis tu, ɑ
meid jər houl jiᵊr in ə wik tu, jɑ
mein bič aut əv jər liɡ tu, ɑ
said bič aut əv jər liɡ tu, ɑ

haus sou empti nid ə sentərpis
twenti ræks ə teibəl kət frəm ebəni
ši kət ðət aivəri intu skini pisəz
ðen ši klin it wiθ hər feis mæn

ai lʌv mai beibi
ju tɔkiŋ mʌni nid ə hiriŋ eid
ju tɔkiŋ baut mi ai kænt si ðə šeid
swič ʌp mai stail ai teik eni lein
swič ʌp mai kʌp ai kil eni pein

<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
luk hwʌt ju dən!
<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
aim ə mʌðᵊr <fuckin> <starboy>
<ha-ha-ha-ha-ha-ha>
luk hwʌt ju dən!
<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
aim ə mʌðᵊr <fuckin> <starboy>

evri dei ə <nigga> trai tə test mi
evri dei ə <nigga> trai tə end mi
pul ɒf in ðət roudstə <sv>
pɑkəts ouvᵊr weit <gettin> hefti
kʌmiŋ fər ðə kiŋ ðæts ə fɑr krai
ai kəm əlaiv in ðə fɑl taim
nou kɑmpətišən ai dount rili lisən
aim in ðə blu <mulsanne> bʌmpiŋ nu idišən

haus sou empti nid ə sentərpis
twenti ræks ə teibəl kət frəm ebəni
ši kət ðət aivəri intu skini pisəz
ðen ši klin it wiθ hər feis mæn
ai lʌv mai beibi
ju tɔkiŋ mʌni nid ə hiriŋ eid
ju tɔkiŋ baut mi ai kænt si ðə šeid
swič ʌp mai stail ai teik eni lein
swič ʌp mai kʌp ai kil eni pein

<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
luk hwʌt ju dən!
<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
aim ə mʌðᵊr <fuckin> <starboy>
<ha-ha-ha-ha-ha-ha>
luk hwʌt ju dən!
<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
aim ə mʌðᵊr <fuckin> <starboy>

let ə <nigga> bræɡ pit leǰənd əv ðə fɑl
tuk ðə jiᵊr laik ə bændət
bɔt mɑmə ə krib ənd ə brænd nu wæɡən
nau ši hit ðə ɡrousəri šɑp <lookin> læviš
stɑr trek ruf in ðət reiθ əv kɑn
ɡərlz ɡet lus hwen ðei hir ðə sɒŋ
wʌn hʌndrəd ɑn ðə dæš ɡet mi klous tə ɡɑd
wi dount prei fər lʌv wi ǰəst prei fər kɑrz

haus sou empti nid ə sentərpis
twenti ræks ə teibəl kət frəm ebəni
ši kət ðət aivəri intu skini pisəz
ðen ši klin it wiθ hər feis
mæn ai lʌv mai beibi
ju tɔkiŋ mʌni nid ə hiriŋ eid
ju tɔkiŋ baut mi ai kænt si ðə šeid
swič ʌp mai stail ai teik eni lein
swič ʌp mai kʌp ai kil eni pein

<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
luk hwʌt ju dən!
<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
aim ə mʌðᵊr <fuckin> <starboy>
<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
luk hwʌt ju dən!
<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
aim ə mʌðᵊr <fuckin> <starboy>

<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
luk hwʌt ju dən!
<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
aim ə mʌðᵊr <fuckin> <starboy>
<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
luk hwʌt ju dən!
<ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha>
aim ə mʌðᵊr <fuckin> <starboy>

THE WEEKND LYRICS
“Starboy”
(feat. Daft Punk)

I’m tryna put you in the worst mood, ah
P1 cleaner than your church shoes, ah
Milli point 2 just to hurt you, ah
All red lamb just to tease you, ah
None of these toys on lease too, ah
Made your whole year in a week too, yah
Main bitch out of your league too, ah
Side bitch out of your league too, ah

House so empty need a centerpiece
20 racks a table cut from ebony
She cut that ivory into skinny pieces
Then she clean it with her face man
I love my baby
You talking money need a hearing aid
You talking bout me I can’t see the shade
Switch up my style I take any lane
Switch up my cup I kill any pain

(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
Look what you done!
(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
I’m a mother fuckin Starboy
(Ha-ha-ha-ha-ha-ha)
Look what you done!
(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
I’m a mother fuckin Starboy

Every day a nigga try to test me
Every day a nigga try to end me
Pull off in that roadster sv
Pockets over weight gettin hefty
Coming for the king that’s a far cry
I come alive in the fall time
No competition I don’t really listen
I’m in the blue mulsanne bumping New Edition

House so empty need a centerpiece
20 racks a table cut from ebony
She cut that ivory into skinny pieces
Then she clean it with her face man
I love my baby
You talking money need a hearing aid
You talking bout me I can’t see the shade
Switch up my style I take any lane
Switch up my cup I kill any pain

(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
Look what you done!
(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
I’m a mother fuckin Starboy
(Ha-ha-ha-ha-ha-ha)
Look what you done!
(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
I’m a mother fuckin Starboy

Let a nigga Brag Pitt legend of the fall
Took the year like a bandit
Bought momma a crib and a brand new wagon
Now she hit the grocery shop lookin lavish
Star trek roof in that wraith of khan
Girls get loose when they hear the song
100 on the dash get me close to God
We don’t pray for love we just pray for cars

House so empty need a centerpiece
20 racks a table cut from ebony
She cut that ivory into skinny pieces
Then she clean it with her face
Man I love my baby
You talking money need a hearing aid
You talking bout me I can’t see the shade
Switch up my style I take any lane
Switch up my cup I kill any pain

(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
Look what you done!
(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
I’m a mother fuckin Starboy
(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
Look what you done!
(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
I’m a mother fuckin Starboy

(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
Look what you done!
(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
I’m a mother fuckin Starboy
(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
Look what you done!
(Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha)
I’m a mother fuckin Starboy

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!