Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

The Yeshiva Boys Choir-Daddy Come Home-Pronunciación Letra y Video

The Yeshiva Boys Choir-Daddy Come Home-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

dædiz bin ɡɒn
ɡɒn fər sou lɔŋ
fər im ai prei
hi ǰɔind ðə kɔr
faitiŋ ə wɔr
sʌmwer fɑr əwei

hi prɑməst mi hid rətərn
hwen ðə hɑnəkə kændəlz bərn
sou hiər ai weit
ðə blesiŋz ai rəsait
bai ðə kændəllait
bət its ɡetiŋ leit

kɔrəs:
dædi kəm houm
stei wiθ mi
let mi hould jər hænd

let mi sit əpɑn jər ni
ai si fir
in mɑmiz aiz
evri taim ši kraiz
ənd traiz tə kʌmfərt mi

its skeri hiər ət houm
mai maind biɡinz tə roum
həv ai lɒst ju?
ai hir ðə foun
mɑmiz mɔrnfəl moun
it kænt bi tru!

kɔrəs

hweᵊr həz hi ɡɒn?
hau wəl ai kæri ɑn?
tel mi hwʌt kən ai sei?
ai nid tə prei…
… pliz hir mai pli
send mai dædi houm tu…

… huz ðət ai hir
kɒliŋ mai neim
ai rən intu iz ɑrmz
jes, mai dædi keim
houm tə mi
hiz ɑn iz niz
nau hiz houldiŋ mi
fər ɔl itərnəti

nau, əz nait fɒlz
wi stænd tɒl
eit kændəlz bərniŋ brait
ənd ðer laitiŋ ʌp ðə nait
houm ət læst
aiz əɡlou
ai həɡ mai dædi tait
ənd aim nɑt letiŋ ɡou!

Daddy’s been gone
Gone for so long
For him I pray
He joined the Corps
Fighting a war
Somewhere far away

He promised me he’d return
When the Chanukah candles burn
So here I wait
The blessings I recite
By the candle-light
But it’s getting late

CHORUS:
Daddy come home
Stay with me
Let me hold your hand
Let me sit upon your knee
I see fear
In Mommy’s eyes
Every time she cries
And tries to comfort me

It’s scary here at home
My mind begins to roam
Have I lost you?
I hear the phone
Mommy’s mournful moan
It can’t be true!

CHORUS

Where has he gone?
How will I carry on?
Tell me what can I say?
I need to pray…
…Please hear my plea
Send my Daddy home to…

…Who’s that I hear
Calling my name
I run into his arms
Yes, my Daddy came
Home to me
He’s on his knees
Now he’s holding me
For all eternity

Now, as night falls
We stand tall
Eight candles burning bright
And they’re lighting up the night
Home at last
Eyes aglow
I hug my Daddy tight
And I’m not letting go!