como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

This Town-Niall Horan-Pronunciación Letra Traducción y Video

This Town-Niall Horan-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

NIALL HORAN LYRICS
“This Town”

Waking up to kiss you and nobody’s there
The smell of your perfume still stuck in the air

It’s hard
Yesterday I thought I saw your shadow running ‘round
It’s funny how things never change in this old town
So far
From the stars

And I want to tell you everything
The words I never got to say the first time around
And I remember everything
From when we were the children playing in this fairground
Wish I was there with you now

‘Cause if the whole world was watching I’d still dance with you
Drive highways and byways to be there with you
Over and over the only truth
Everything comes back to you
Mmmmm

I saw that you moved on with someone new
In the pub that we met he’s got his arms around you
It’s so hard
So hard

And I want to tell you everything
The words I never got to say the first time around
And I remember everything
From when we were the children playing in this fairground
Wish I was there with you now

‘Cause if the whole world was watching I’d still dance with you
Drive highways and byways to be there with you
Over and over the only truth
Everything comes back to you

You still make me nervous when you walk in the room
Them butterflies—they come alive when I’m next to you
Over and over the only truth
Everything comes back to you

And I know that it’s wrong
That I can’t move on
But there’s something ‘bout you

‘Cause if the whole world was watching I’d still dance with you
Drive highways and byways to be there with you
Over and over the only truth
Everything comes back to you

You still make me nervous when you walk in the room
Them butterflies—they come alive when I’m next to you
Over and over the only truth
Everything comes back to you
Mmmm
Everything comes back to you
Mmmm

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 
nail hɔrən liriks
ðis taun

weikiŋ ʌp tə kis ju ənd nobɑdiz ðer
ðə smel əv jər pərfjum stil stək in ði er
its hɑrd
jestᵊrdi ai θɔt ai sɔ jər šædou rʌniŋ raund
its fʌni hau θiŋz nevər čeinǰ in ðis ould taun
sou fɑr
frəm ðə stɑrz

ənd ai wɑnt tə tel ju evriθiŋ
ðə wərdz ai nevər ɡɑt tə sei ðə fərst taim əraund
ənd ai rəmembər evriθiŋ
frəm hwen wi wər ðə čildrən pleiiŋ in ðis ferɡrɑwnd
wiš ai wəz ðər wiθ ju nau

kəz if ðə houl wərld wəz wɑčiŋ aid stil dæns wiθ ju
draiv haiwez ənd baiwez tə bi ðər wiθ ju
ouvᵊr ənd ouvᵊr ði ounli truθ
evriθiŋ kəmz bæk tə ju
<mmmmm>

ai sɔ ðət ju muvd ɑn wiθ sʌmwən nu
in ðə pəb ðət wi met hiz ɡɑt iz ɑrmz əraund ju
its sou hɑrd
sou hɑrd

ənd ai wɑnt tə tel ju evriθiŋ
ðə wərdz ai nevər ɡɑt tə sei ðə fərst taim əraund
ənd ai rəmembər evriθiŋ
frəm hwen wi wər ðə čildrən pleiiŋ in ðis ferɡrɑwnd
wiš ai wəz ðər wiθ ju nau

kəz if ðə houl wərld wəz wɑčiŋ aid stil dæns wiθ ju
draiv haiwez ənd baiwez tə bi ðər wiθ ju
ouvᵊr ənd ouvᵊr ði ounli truθ
evriθiŋ kəmz bæk tə ju

ju stil meik mi nərvəs hwen ju wɑk in ðə rum
ðəm bʌtᵊrflaiz ðei kəm əlaiv hwen aim nekst tə ju
ouvᵊr ənd ouvᵊr ði ounli truθ
evriθiŋ kəmz bæk tə ju

ənd ai nou ðət its rɒŋ
ðət ai kænt muv ɑn
bət ðerz sʌmθiŋ baut ju

kəz if ðə houl wərld wəz wɑčiŋ aid stil dæns wiθ ju
draiv haiwez ənd baiwez tə bi ðər wiθ ju
ouvᵊr ənd ouvᵊr ði ounli truθ
evriθiŋ kəmz bæk tə ju

ju stil meik mi nərvəs hwen ju wɑk in ðə rum
ðəm bʌtᵊrflaiz ðei kəm əlaiv hwen aim nekst tə ju
ouvᵊr ənd ouvᵊr ði ounli truθ
evriθiŋ kəmz bæk tə ju
mm
evriθiŋ kəmz bæk tə ju
mm

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!