aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Thomas Rhett – Kane Brown – Ava Max – On Me- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Thomas Rhett – Kane Brown – Ava Max – On Me- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Thomas Rhett & Kane Brown Lyrics
“On Me”
(feat. Ava Max)
(from “SCOOB!” soundtrack)

You could call, you could call on me
You could fall, you could fall on me
And if you want to, tell me what you gon’ do
You could put it all, put it all on me

Speedin’, 90 in a 65
Grabbed the keys and didn’t tell ‘em why
Just hit the road
When you need me, relaxin’, gettin’ in my way
I’m flyin’ down the interstate
Just know, just know

When you can’t pull through, when life’s hard on you
Know it ain’t no thing, know it ain’t no thing
You know what to do

You could call, you could call on me (On me)
You could fall, you could fall on me (On me)
And if you want to, tell me what you gon’ do
You could put it all, put it all on me
You can count on me, one, two, three
Make it easy for you, A, B, C
And if you want to, tell me what you gon’ do
You could put it all, put it all on me

I walk in (Yeah, you did)
Help you get up off that floor (Come on)
You ain’t gotta be alone no more (No more)
Just know, just know

When you can’t pull through, when life’s hard on you (So hard)
Know it ain’t no thing, know it ain’t no thing
You know what to do

You could call, you could call on me (On me)
You could fall, you could fall on me (On me)
And if you want to, tell me what you gon’ do
You could put it all, put it all on me (Come on)
You could count on me, one, two, three
Make it easy for you, A, B, C
And if you want to, tell me what you gon’ do
You could put it all, put it all on me

Yeah, put it all, put it all on me
Yeah, put it all, put it all on me
And if you want to, tell me what you gon’ do
You could put it all, put it all on me

‘Cause when you can’t pull through
When life’s hard on you (On you)
You can trust me, baby, yeah
Put it all on me

You could call, you could call on me (On me)
You could fall, you could fall on me (You can fall on me)
And if you want to, tell me what you gon’ do
You could put it all, put it all on me (You could put it all on me)
You could count on me, one, two, three (One, two, three)
Make it easy for you, A, B, C (Ayy)
And if you want to, tell me what you gon’ do
You could put it all, put it all on me

Yeah, put it all, put it all on me (Put it on me, baby)
Yeah, put it all, put it all on me (Woo)
And if you want to, tell me what you’re gonna do, yeah
And put it on me

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

tɑməs ret ənd kein braun liriks
ɑn mi
fit. eivə mæks
frəm <scoob>! saundtræk

ju kəd kɒl, ju kəd kɒl ɑn mi
ju kəd fɑl, ju kəd fɑl ɑn mi
ənd if ju wɑnt tu, tel mi hwʌt ju <gon> du
ju kəd put it ɔl, put it ɔl ɑn mi

<speedin>, nainti in ə siksti faiv
ɡræbd ðə kiz ənd didənt tel <em> wai
ǰəst hit ðə roud
hwen ju nid mi, <relaxin>, <gettin> in mai wei
aim <flyin> daun ði intərsteit
ǰəst nou, ǰəst nou

hwen ju kænt pul θru, hwen laifs hɑrd ɑn ju
nou it eint nou θiŋ, nou it eint nou θiŋ
ju nou hwʌt tə du

ju kəd kɒl, ju kəd kɒl ɑn mi ɑn mi
ju kəd fɑl, ju kəd fɑl ɑn mi ɑn mi
ənd if ju wɑnt tu, tel mi hwʌt ju <gon> du
ju kəd put it ɔl, put it ɔl ɑn mi
ju kən kaunt ɑn mi, wʌn, tu, θri
meik it izi fər ju, ei, bi, si
ənd if ju wɑnt tu, tel mi hwʌt ju <gon> du
ju kəd put it ɔl, put it ɔl ɑn mi

ai wɑk in jæ, ju did
help ju ɡet ʌp ɒf ðət flɔr kəm ɑn
ju eint ɡɑtə bi əloun nou mɔr nou mɔr
ǰəst nou, ǰəst nou

hwen ju kænt pul θru, hwen laifs hɑrd ɑn ju sou hɑrd
nou it eint nou θiŋ, nou it eint nou θiŋ
ju nou hwʌt tə du

ju kəd kɒl, ju kəd kɒl ɑn mi ɑn mi
ju kəd fɑl, ju kəd fɑl ɑn mi ɑn mi
ənd if ju wɑnt tu, tel mi hwʌt ju <gon> du
ju kəd put it ɔl, put it ɔl ɑn mi kəm ɑn
ju kəd kaunt ɑn mi, wʌn, tu, θri
meik it izi fər ju, ei, bi, si
ənd if ju wɑnt tu, tel mi hwʌt ju <gon> du
ju kəd put it ɔl, put it ɔl ɑn mi

jæ, put it ɔl, put it ɔl ɑn mi
jæ, put it ɔl, put it ɔl ɑn mi
ənd if ju wɑnt tu, tel mi hwʌt ju <gon> du
ju kəd put it ɔl, put it ɔl ɑn mi

kəz hwen ju kænt pul θru
hwen laifs hɑrd ɑn ju ɑn ju
ju kən trəst mi, beibi, jæ
put it ɔl ɑn mi

ju kəd kɒl, ju kəd kɒl ɑn mi ɑn mi
ju kəd fɑl, ju kəd fɑl ɑn mi ju kən fɑl ɑn mi
ənd if ju wɑnt tu, tel mi hwʌt ju <gon> du
ju kəd put it ɔl, put it ɔl ɑn mi ju kəd put it ɔl ɑn mi
ju kəd kaunt ɑn mi, wʌn, tu, θri wʌn, tu, θri
meik it izi fər ju, ei, bi, si <ayy>
ənd if ju wɑnt tu, tel mi hwʌt ju <gon> du
ju kəd put it ɔl, put it ɔl ɑn mi

jæ, put it ɔl, put it ɔl ɑn mi put it ɑn mi, beibi
jæ, put it ɔl, put it ɔl ɑn mi wu
ənd if ju wɑnt tu, tel mi hwʌt jər ɡɑnə du, jæ
ənd put it ɑn mi