aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

All Time Low-Good Times-Pronunciación Letra Traducción

All Time Low-Good Times-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

All Time Low Lyrics
“Good Times”

On a fault line late night
Underneath the stars we came alive
And singing to the sky just felt right
I won’t forget the good times

While the punks started picking fights
With the skater kids under city lights
Remember how we laughed ‘til we cried
I won’t forget the good times

I never want to leave this sunset town
But one day the time may come
And I’ll take you at your word and carry on
I’ll hate the goodbye
But I won’t forget the good times
I won’t forget the good times

We were bare knuckle tight lip
Middle fingers up ego trip
Devil-may-care but we didn’t mind
I won’t forget the good times

With the boys in black smoking cigarettes
Chasing girls who didn’t know love yet
As the bonfire moon came down
I won’t forget the good times

I never want to leave this sunset town
But one day the time may come
And I’ll take you at your word and carry on
I’ll hate the goodbye
But I won’t forget the good times
I won’t forget the good times

When we laughed, when we cried
Those were the days we owned the nights
Locked away, lost in time
I found the nerve to say that

I never want to leave this sunset town
But one day the time may come
And I’ll take you at your word and carry on
I’ll hate the goodbye
But I won’t forget the good times
(Won’t forget the good times)
I won’t forget the good times
(Won’t forget the good times)

I never want to leave this sunset town
But one day the time may come
And I’ll take you at your word and carry on
I’ll hate the goodbye
But I won’t forget the good times
(I won’t forget the good times)

#Pronunciación

ɔl taim lou liriks
ɡud taimz

ɑn ə fɒlt lain leit nait
ʌndərniθ ðə stɑrz wi keim əlaiv
ənd siŋiŋ tə ðə skai ǰəst felt rait
ai wount fərɡet ðə ɡud taimz

wail ðə pəŋks stɑrtəd pikiŋ faits
wiθ ðə skeitər kidz ʌndᵊr siti laits
rəmembər hau wi læft til wi kraid
ai wount fərɡet ðə ɡud taimz

ai nevər wɑnt tə liv ðis sʌnset taun
bət wʌn dei ðə taim mei kəm
ənd ail teik ju ət jər wərd ənd kæri ɑn
ail heit ðə ɡudbai
bət ai wount fərɡet ðə ɡud taimz
ai wount fərɡet ðə ɡud taimz

wi wər ber nʌkəl tait lip
midəl fiŋɡərz ʌp iɡou trip
devl mei keər bət wi didənt maind
ai wount fərɡet ðə ɡud taimz

wiθ ðə bɔiz in blæk smoukiŋ siɡərets
čeisiŋ ɡərlz hu didənt nou lʌv jet
əz ðə bɑnfaiər mun keim daun
ai wount fərɡet ðə ɡud taimz

ai nevər wɑnt tə liv ðis sʌnset taun
bət wʌn dei ðə taim mei kəm
ənd ail teik ju ət jər wərd ənd kæri ɑn
ail heit ðə ɡudbai
bət ai wount fərɡet ðə ɡud taimz
ai wount fərɡet ðə ɡud taimz

hwen wi læft, hwen wi kraid
ðouz wər ðə deiz wi ound ðə naits
lɑkt əwei, lɒst in taim
ai faund ðə nərv tə sei ðæt

ai nevər wɑnt tə liv ðis sʌnset taun
bət wʌn dei ðə taim mei kəm
ənd ail teik ju ət jər wərd ənd kæri ɑn
ail heit ðə ɡudbai
bət ai wount fərɡet ðə ɡud taimz
wount fərɡet ðə ɡud taimz
ai wount fərɡet ðə ɡud taimz
wount fərɡet ðə ɡud taimz

ai nevər wɑnt tə liv ðis sʌnset taun
bət wʌn dei ðə taim mei kəm
ənd ail teik ju ət jər wərd ənd kæri ɑn
ail heit ðə ɡudbai
bət ai wount fərɡet ðə ɡud taimz
ai wount fərɡet ðə ɡud taimz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!