pronunciaciones

TLC-Way Back-Pronunciación Letra Traducción y Video

TLC-Way Back-Curso de Inglés Gratis

TLC LYRICS
“Way Back”
(feat. Snoop Dogg)

[T-Boz:]
It’s been a long, long time comin’
Ain’t seen you around
Time keeps on passin’
But you still my bitch
Can’t tell us nothin’
And it’s nothin’ but a thing, to pick up where we left off (yeah)

[Chilli:]
Don’t you ever think
Back on all that other shit we went through
You know I remember (yeah)
Don’t you ever wish
One day we could reminisce
It feels like, we were just together
Cause we go way back

Like Prince and Marvin Gaye
Like South side on Sunday
Some things don’t ever change
Yeah, you and me
Cause we go way back
James Brown and Michael J
Like them high school parties
Some things don’t ever change
Yeah, you and me
We go way back

[Snoop Dogg:]
Twistin’ up a twenty sack
Fishin’, listen, reminiscin’ bout the days of way back
Aye, where the ladies at?
I need a fine one, top designer
Baby can you help find one?
A real one, not a phony, I wanna homie
Never leave me lonely, be my tenderoni
When our photo together, take a few flicks together, that’ll last forever
Whether, we do, you do? me too
See through it all, now creep with the Dogg
Don’t let the rain drops stop ya, I got ya
This is so evolutionary proper
Now what the future holds, no one knows
But the past is a blast, game overload
It’s like Good Times, my favorite episodes
I’m just the same OG, givin’ y’all a little TLC

[T-Boz:]
I’d like to think, when we were growin’ (growin’)
And shit got tough, we kept it goin’ (goin’)
Out in the streets, no signs of slowin’ (yeah)
It’s still nothin’ but a thing, to pick up where we left off (yeah)

[Chilli:]
Don’t you ever think
Back on all that other shit we went through
You know I remember (yeah)
Don’t you ever wish
One day we could reminisce
It feels like, we were just together
Cause we go way back

Like Prince and Marvin Gaye
Like South side on Sunday
Some things don’t ever change
Yeah, you and me
Cause we go way back
James Brown and Michael J
Like them high school parties
Some things don’t ever change
Yeah, you and me

We go way back
Way back, way back, way back, way back (yeah)
Cause we go way back
Way back, way back, way back, way back
We go way back

Like Prince and Marvin Gaye
Like South side on Sunday
Some things don’t ever change
Yeah, you and me
Cause we go way back
James Brown and Michael J
Like them high school parties
Some things don’t ever change
Yeah, you and me

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<tielci> liriks
wei bæk
fit. snup <dogg>

<[t-boz>: <]>
its bin ə lɔŋ, lɔŋ taim <comin>
eint sin ju əraund
taim kips ɑn <passin>
bət ju stil mai bič
kænt tel əz nəθən
ənd its nəθən bət ə θiŋ, tə pik ʌp hweᵊr wi left ɒf jæ

<[chilli>: <]>
dount ju evᵊr θiŋk
bæk ɑn ɔl ðət ʌðᵊr šit wi went θru
ju nou ai rəmembər jæ
dount ju evᵊr wiš
wʌn dei wi kəd remənis
it filz laik, wi wər ǰəst təɡeðər
kəz wi ɡou wei bæk

laik prins ənd mɑrvin ɡei
laik sauθ said ɑn sʌndei
səm θiŋz dount evᵊr čeinǰ
jæ, ju ənd mi
kəz wi ɡou wei bæk
ǰeimz braun ənd maikəl ǰei
laik ðəm hai skul pɑrtiz
səm θiŋz dount evᵊr čeinǰ
jæ, ju ənd mi
wi ɡou wei bæk

<[snoop> <dogg>: <]>
<twistin> ʌp ə twenti sæk
<fishin>, lisən, <reminiscin> baut ðə deiz əv wei bæk
ai, hweᵊr ðə leidiz æt?
ai nid ə fain wʌn, tɑp dəzainər
beibi kən ju help faind wʌn?
ə riəl wʌn, nɑt ə founi, ai wɑnə homi
nevər liv mi lounli, bi mai <tenderoni>
hwen auər fotou təɡeðər, teik ə fju fliks təɡeðər, ðætəl læst fərevər
weðər, wi du, ju du? mi tu
si θru it ɔl, nau krip wiθ ðə <dogg>
dount let ðə rein drɑps stɑp jɑ, ai ɡɑt jɑ
ðis iz sou evəlušəneri prɑpər
nau hwʌt ðə fjučər houldz, nou wʌn nouz
bət ðə pæst s ə blæst, ɡeim ouvəloud
its laik ɡud taimz, mai feivərət episoudz
aim ǰəst ðə seim ɑɡ, <givin> jɒl ə litəl <tlc>

<[t-boz>: <]>
aid laik tə θiŋk, hwen wi wər <growin> <growin>
ənd šit ɡɑt təf, wi kept it ɡɔin ɡɔin
aut in ðə strits, nou sainz əv <slowin> jæ
its stil nəθən bət ə θiŋ, tə pik ʌp hweᵊr wi left ɒf jæ

<[chilli>: <]>
dount ju evᵊr θiŋk
bæk ɑn ɔl ðət ʌðᵊr šit wi went θru
ju nou ai rəmembər jæ
dount ju evᵊr wiš
wʌn dei wi kəd remənis
it filz laik, wi wər ǰəst təɡeðər
kəz wi ɡou wei bæk

laik prins ənd mɑrvin ɡei
laik sauθ said ɑn sʌndei
səm θiŋz dount evᵊr čeinǰ
jæ, ju ənd mi
kəz wi ɡou wei bæk
ǰeimz braun ənd maikəl ǰei
laik ðəm hai skul pɑrtiz
səm θiŋz dount evᵊr čeinǰ
jæ, ju ənd mi

wi ɡou wei bæk
wei bæk, wei bæk, wei bæk, wei bæk jæ
kəz wi ɡou wei bæk
wei bæk, wei bæk, wei bæk, wei bæk
wi ɡou wei bæk

laik prins ənd mɑrvin ɡei
laik sauθ said ɑn sʌndei
səm θiŋz dount evᵊr čeinǰ
jæ, ju ənd mi
kəz wi ɡou wei bæk
ǰeimz braun ənd maikəl ǰei
laik ðəm hai skul pɑrtiz
səm θiŋz dount evᵊr čeinǰ
jæ, ju ənd mi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!