Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Tom MacDonald – DAX – Blame The Rappers- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Tom MacDonald – DAX – Blame The Rappers- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Tom MacDonald – Blame The Rappers lyrics

Blame The Rappers By Tom MacDonald ft. DAX

I’m rapper but I’m losing my respect for the genre
How many songs about Xanax and alcohol are we dropping?
How many kids we gonna kill ‘for we admit it’s a problem?
Probly stop if was one of our sons or one of our daughters
We know our demographic is primarily youth
We glorify breaking the law to children in school
Kids copy what we say and imitate what we do
They’ll go to jail for doing the things you told em was cool
We put women in our videos, exploiting their bodies
While little girls around the world look at they phone while they watch it
They need a realistic role model, not just a Barbie
They see strippers and escorts but no lawyers or doctors
Hey Hip-Hop, what the hell happened?
It was power to the people, and we liked that stuff
These days you’re promoting thats it’s fun to be an addict, so I’m askin, how could you write that bruh?

You can blame the rappers
That you blow up
But your favourite songs are about doing drugs
So What happens after
These kids grow up
And who’s to blame for who they’ve become
They made it look so cool
To shoot those guns
And hate the cops
And to get too drunk
You can’t blame the rappers
When you show up
And love the songs
That make you dumb

Making music privilege and choice and if you ever get to be successful you must understand the people that you influence are Swayed by what you say and that melodies and you sing make wings, building dreams, and fill voids
We are medication straight through voice, some give life , some destroy
And even though this money seems nice it can’t come so we must that as hint that there’s other things in life you should enjoy
We move mountains
We cross states
We play roles in presidential debates
So don’t you try and tell me making music is for fun and you don’t care about the things that our music help make
Man I know I’m not perfect
But I’ll change
I’m the outcome of the worlds and my pain
And this music is pills and I promise this dose that you take won’t make you say

You can blame the rappers
That you blow up
But your favourite songs are about doing drugs
So What happens after
These kids grow up
And who’s to blame for who they’ve become
They made it look so cool
To shoot those guns
And hate the cops
And to get too drunk
You can’t blame the rappers
When you show up
And love the songs
That make you dumb

I’m a rapper but I swear that I’m embarrassed
Half of these artists can’t even talk, they just mumble the lyrics
And the teenagers listen while they rebel from their parents
While the rappers tell ’em pop a pill, buy Gucci and wear it
We say screw the police, break the rules, smoke weed
By some shoes you don’t need, rep the hood and yo street
All these rappers holdin’ guns and now the kids want some
Mess around and kill they homie, you can’t clean that blood
We encourage being stupid with our music, and we’re normalizing poor morals standard while do it
Little boys see the way that the women look in our videos and assume it’s real-life, project that image on little girls
It’s un-realistic, if you’re young and you listen, you are one in a million, you are loved, you are different
Hey Hip-Hop, I know life moves on
But while I’m here, how could you write that, dawg?

You can blame the rappers
That you blow up
But your favourite songs are about doing drugs
So What happens after
These kids grow up
And who’s to blame for who they’ve become
They made it look so cool
To shoot those guns
And hate the cops
And to get too drunk
You can’t blame the rappers
When you show up
And love the songs
That make you dumb

Dollar bills and poppin’ pulls like party songs
It’s not cool in real life
Cheap thrills and goin’ till the morning comes
See what that feels like

You can blame the rappers
That you blow up
But your favourite songs are about doing drugs
So What happens after
These kids grow up
And who’s to blame for who they’ve become
They made it look so cool
To shoot those guns
And hate the cops
And to get too drunk
You can’t blame the rappers
When you show up
And love the songs
That make you dumb

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

tɑm məkdɑnəld <–> bleim ðə ræpərz liriks

bleim ðə ræpərz bai tɑm məkdɑnəld fit. dæks

aim ræpər bət aim luziŋ mai rəspekt fər ðə žɑnrə
hau məni sɒŋz əbaut zænæks ənd ælkəhɑl ər wi drɑpiŋ?
hau məni kidz wi ɡɑnə kil fər wi ədmit its ə prɑbləm?
<probly> stɑp if wəz wʌn əv auər sənz ɔr wʌn əv auər dɒtərz
wi nou auər deməɡræfik s praimerəli juθ
wi ɡlɔrəfai breikiŋ ðə lɑ tə čildrən in skul
kidz kɑpi hwʌt wi sei ənd imətet hwʌt wi du
ðeil ɡou tə ǰeil fər duiŋ ðə θiŋz ju tould em wəz kul
wi put wimən in auər vidiouz, eksplɔitiŋ ðer bɑdiz
wail litəl ɡərlz əraund ðə wərld luk ət ðei foun wail ðei wɑč it
ðei nid ə riəlistik roul mɑdəl, nɑt ǰəst ə bɑrbi
ðei si stripərz ənd eskɔrts bət nou lɔiərz ɔr dɑktərz
hei <hip-hop>, hwʌt ðə hel hæpənd?
it wəz pauər tə ðə pipəl, ənd wi laikt ðət stəf
ðiz deiz jər prəmoutiŋ <thats> its fən tə bi ən ədikt, sou aim əskin, hau kəd ju rait ðət <bruh>?

ju kən bleim ðə ræpərz
ðət ju blou ʌp
bət jər feivrət sɒŋz ər əbaut duiŋ drʌɡz
sou hwʌt hæpənz æftər
ðiz kidz ɡrou ʌp
ənd huz tə bleim fər hu ðeiv bikʌm
ðei meid it luk sou kul
tə šut ðouz ɡənz
ənd heit ðə kɑps
ənd tə ɡet tu drəŋk
ju kænt bleim ðə ræpərz
hwen ju šou ʌp
ənd lʌv ðə sɒŋz
ðət meik ju dəm

meikiŋ mjuzik privləǰ ənd čɔis ənd if ju evᵊr ɡet tə bi səksesfəl ju məst ʌndərstænd ðə pipəl ðət ju influəns ər sweid bai hwʌt ju sei ənd ðət melədiz ənd ju siŋ meik wiŋz, bildiŋ drimz, ənd fil vɔidz
wi ər medəkeišən streit θru vɔis, səm ɡiv laif, səm dəstrɔi
ənd ivən ðou ðis mʌni simz nais it kænt kəm sou wi məst ðət əz hint ðət ðerz ʌðᵊr θiŋz in laif ju šəd inǰɔi
wi muv mauntənz
wi krɑs steits
wi plei roulz in prezədenčəl dəbeits
sou dount ju trai ənd tel mi meikiŋ mjuzik s fər fən ənd ju dount ker əbaut ðə θiŋz ðət auər mjuzik help meik
mæn ai nou aim nɑt pərfekt
bət ail čeinǰ
aim ði autkəm əv ðə wərldz ənd mai pein
ənd ðis mjuzik s pilz ənd ai prɑməs ðis dous ðət ju teik wount meik ju sei

ju kən bleim ðə ræpərz
ðət ju blou ʌp
bət jər feivrət sɒŋz ər əbaut duiŋ drʌɡz
sou hwʌt hæpənz æftər
ðiz kidz ɡrou ʌp
ənd huz tə bleim fər hu ðeiv bikʌm
ðei meid it luk sou kul
tə šut ðouz ɡənz
ənd heit ðə kɑps
ənd tə ɡet tu drəŋk
ju kænt bleim ðə ræpərz
hwen ju šou ʌp
ənd lʌv ðə sɒŋz
ðət meik ju dəm

aim ə ræpər bət ai swer ðət aim emberəst
hæf əv ðiz ɑrtəsts kænt ivən tɔk, ðei ǰəst mʌmbəl ðə liriks
ənd ðə tineǰərz lisən wail ðei rebəl frəm ðer perənts
wail ðə ræpərz tel <em> pɑp ə pil, bai ɡuči ənd wer it
wi sei skru ðə pəlis, breik ðə rulz, smouk wid
bai səm šuz ju dount nid, rep ðə hud ənd jou strit
ɔl ðiz ræpərz <holdin> ɡənz ənd nau ðə kidz wɑnt sʌm
mes əraund ənd kil ðei homi, ju kænt klin ðət bləd
wi enkəriǰ biiŋ stupəd wiθ auər mjuzik, ənd wir nɔrməlaiziŋ pur mɔrəlz stændərd wail də it
litəl bɔiz si ðə wei ðət ðə wimən luk in auər vidiouz ənd əsum its <real-life>, prəǰekt ðət iməǰ ɑn litəl ɡərlz
its ənrilistik, if jər jəŋ ənd ju lisən, ju ər wʌn in ə miljən, ju ər lʌvd, ju ər difərənt
hei <hip-hop>, ai nou laif muvz ɑn
bət wail aim hiər, hau kəd ju rait ðæt, <dawg>?

ju kən bleim ðə ræpərz
ðət ju blou ʌp
bət jər feivrət sɒŋz ər əbaut duiŋ drʌɡz
sou hwʌt hæpənz æftər
ðiz kidz ɡrou ʌp
ənd huz tə bleim fər hu ðeiv bikʌm
ðei meid it luk sou kul
tə šut ðouz ɡənz
ənd heit ðə kɑps
ənd tə ɡet tu drəŋk
ju kænt bleim ðə ræpərz
hwen ju šou ʌp
ənd lʌv ðə sɒŋz
ðət meik ju dəm

dɑlər bilz ənd <poppin> pulz laik pɑrti sɒŋz
its nɑt kul in riəl laif
čip θrilz ənd ɡɔin til ðə mɔrniŋ kəmz
si hwʌt ðət filz laik

ju kən bleim ðə ræpərz
ðət ju blou ʌp
bət jər feivrət sɒŋz ər əbaut duiŋ drʌɡz
sou hwʌt hæpənz æftər
ðiz kidz ɡrou ʌp
ənd huz tə bleim fər hu ðeiv bikʌm
ðei meid it luk sou kul
tə šut ðouz ɡənz
ənd heit ðə kɑps
ənd tə ɡet tu drəŋk
ju kænt bleim ðə ræpərz
hwen ju šou ʌp
ənd lʌv ðə sɒŋz
ðət meik ju dəm

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!