como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Tom Odell-Another Love-Pronunciación Letra y Video

Tom Odell-Another Love-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

TOM ODELL LYRICS
“Another Love”

I wanna take you somewhere so you know I care
But it’s so cold and I don’t know where
I brought you daffodils in a pretty string
But they won’t flower like they did last spring

And I wanna kiss you, make you feel alright
I’m just so tired to share my nights
I wanna cry and I wanna love
But all my tears have been used up

On another love, another love
All my tears have been used up
On another love, another love
All my tears have been used up
On another love, another love
All my tears have been used up

And if somebody hurts you, I wanna fight
But my hands been broken, once too many times
So I’ll use my voice, I’ll be so fucking rude
Words they always win, but I know I’ll lose

And I’d sing a song, that’d be just ours
But I sang ‘em all to another heart
And I wanna cry I wanna learn to love
But all my tears have been used up

On another love, another love
All my tears have been used up
On another love, another love
All my tears have been used up
On another love, another love
All my tears have been used up

I wanna sing a song, that’d be just ours
But I sang ‘em all to another heart
And I wanna cry, I wanna fall in love
But all my tears have been used up

On another love, another love
All my tears have been used up
On another love, another love
All my tears have been used up
On another love, another love
All my tears have been used up

#Pronunciación de Nivel Intermedio

tɑm odel liriks
ənʌðᵊr lʌv

ai wɑnə teik ju sʌmwer sou ju nou ai ker
bət its sou kould ənd ai dount nou hweᵊr
ai brɔt ju dæfədilz in ə priti striŋ
bət ðei wount flauər laik ðei did læst spriŋ

ənd ai wɑnə kis ju, meik ju fil ɒlrait
aim ǰəst sou taiərd tə šer mai naits
ai wɑnə krai ənd ai wɑnə lʌv
bət ɔl mai tirz həv bin juzd ʌp

ɑn ənʌðᵊr lʌv, ənʌðᵊr lʌv
ɔl mai tirz həv bin juzd ʌp
ɑn ənʌðᵊr lʌv, ənʌðᵊr lʌv
ɔl mai tirz həv bin juzd ʌp
ɑn ənʌðᵊr lʌv, ənʌðᵊr lʌv
ɔl mai tirz həv bin juzd ʌp

ənd if sʌmbɑdi hərts ju, ai wɑnə fait
bət mai hændz bin broukən, wəns tu meni taimz
sou ail jus mai vɔis, ail bi sou fʌkiŋ rud
wərdz ðei ɔlweiz win, bət ai nou ail luz

ənd aid siŋ ə sɒŋ, ðætəd bi ǰəst auərz
bət ai sæŋ <em> ɔl tə ənʌðᵊr hɑrt
ənd ai wɑnə krai ai wɑnə lərn tə lʌv
bət ɔl mai tirz həv bin juzd ʌp

ɑn ənʌðᵊr lʌv, ənʌðᵊr lʌv
ɔl mai tirz həv bin juzd ʌp
ɑn ənʌðᵊr lʌv, ənʌðᵊr lʌv
ɔl mai tirz həv bin juzd ʌp
ɑn ənʌðᵊr lʌv, ənʌðᵊr lʌv
ɔl mai tirz həv bin juzd ʌp

ai wɑnə siŋ ə sɒŋ, ðætəd bi ǰəst auərz
bət ai sæŋ <em> ɔl tə ənʌðᵊr hɑrt
ənd ai wɑnə krai, ai wɑnə fɑl in lʌv
bət ɔl mai tirz həv bin juzd ʌp

ɑn ənʌðᵊr lʌv, ənʌðᵊr lʌv
ɔl mai tirz həv bin juzd ʌp
ɑn ənʌðᵊr lʌv, ənʌðᵊr lʌv
ɔl mai tirz həv bin juzd ʌp
ɑn ənʌðᵊr lʌv, ənʌðᵊr lʌv
ɔl mai tirz həv bin juzd ʌp