aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Too Good Drake Featuring Rihanna-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Too Good Drake Featuring Rihanna-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Too Good”
(feat. Rihanna)

[Drake:]
Oh yeah yeah yeah
Oh yeah yeah yeah
Yeah, look
I don’t know how to talk to you
I don’t know how to ask you if you’re okay
My friends always feel the need to tell me things
Seems like they’re just happier than us these days
Yeah, these days I don’t know how to talk to you
I don’t know how to be there when you need me
It feels like the only time you’ll see me
Is when you turn your head to the side and look at me differently

Yeah, and last night I think I lost my patience
Last night I got high as your expectations
Last night, I came to a realization
And I hope you can take it
I hope you can take it

I’m too good to you
I’m way too good to you
You take my love for granted
I just don’t understand it
No, I’m too good to you
I’m way too good to you
You take my love for granted
I just don’t understand it

[Rihanna:]
I don’t know how to talk to you
I just know I find myself getting lost with you
Lately you just make me work too hard for you
Got me on flights overseas, and I still can’t get across to you

And last night I think I lost my patience
Last night I got high as your expectations
Last night, I came to a realization
And I hope you can take it
I hope you can take it

[Drake & Rihanna:]
I’m too good to you
I’m way too good to you
You take my love for granted
I just don’t understand it
No, I’m too good to you
I’m way too good to you
You take my love for granted
I just don’t understand it

[Drake:]
Years go by too fast
I can’t keep track
How long did we last?
I feel bad for asking
It can’t end like this
We gotta take time with this
Cock up yuh bumper, sit down ‘pon it
Let me see if this is something I can fix
You got somebody other than me
Don’t play the victim when you’re with me
Free time is costing me more than it seems
Sacrificing things
And I wanna tell you my intentions
I wanna do the things that I mention
I wanna benefit from the friendship
I wanna get the late night message from you, from you
I put my hands around you
Gotta get a handle on you
Gotta get a handle on the fact that…

[Drake & Rihanna:]
I’m too good to you
I’m way too good to you
You take my love for granted
I just don’t understand it
No, I’m too good to you
I’m way too good to you
You take my love for granted
I just don’t understand it

[Popcaan:]
Gyal a you mi waan
Pay fi yuh visa meck yo fly out regular, BRB
Cock up yuh bumper, sit down ‘pon it
Gyal yo pum pum good and yuh fit
Give you everything weh deh in my wallet
And in my pocket
Cock up yuh bumper, sit down ‘pon it
Gyal yo pum pum good and yuh fit
Give you everything weh deh in my wallet
And in my pocket

tu ɡud
fit. <rihanna>

<[drake>: <]>
ou jæ jæ jæ
ou jæ jæ jæ
jæ, luk
ai dount nou hau tə tɔk tə ju
ai dount nou hau tə æsk ju if jər oukei
mai frendz ɔlweiz fil ðə nid tə tel mi θiŋz
simz laik ðer ǰəst hæpiᵊr ðən əz ðiz deiz
jæ, ðiz deiz ai dount nou hau tə tɔk tə ju
ai dount nou hau tə bi ðər hwen ju nid mi
it filz laik ði ounli taim jul si mi
iz hwen ju tərn jər hed tə ðə said ənd luk ət mi difrəntli

jæ, ənd læst nait ai θiŋk ai lɒst mai peišəns
læst nait ai ɡɑt hai əz jər ekspekteišənz
læst nait, ai keim tə ə riləzeišən
ənd ai houp ju kən teik it
ai houp ju kən teik it

aim tu ɡud tə ju
aim wei tu ɡud tə ju
ju teik mai lʌv fər ɡræntəd
ai ǰəst dount ʌndərstænd it
nou, aim tu ɡud tə ju
aim wei tu ɡud tə ju
ju teik mai lʌv fər ɡræntəd
ai ǰəst dount ʌndərstænd it

<[rihanna>: <]>
ai dount nou hau tə tɔk tə ju
ai ǰəst nou ai faind maiself ɡetiŋ lɒst wiθ ju
leitli ju ǰəst meik mi wərk tu hɑrd fər ju
ɡɑt mi ɑn flaits ouvəsiz, ənd ai stil kænt ɡet əkrɒs tə ju

ənd læst nait ai θiŋk ai lɒst mai peišəns
læst nait ai ɡɑt hai əz jər ekspekteišənz
læst nait, ai keim tə ə riləzeišən
ənd ai houp ju kən teik it
ai houp ju kən teik it

<[drake> ənd <rihanna>: <]>
aim tu ɡud tə ju
aim wei tu ɡud tə ju
ju teik mai lʌv fər ɡræntəd
ai ǰəst dount ʌndərstænd it
nou, aim tu ɡud tə ju
aim wei tu ɡud tə ju
ju teik mai lʌv fər ɡræntəd
ai ǰəst dount ʌndərstænd it

<[drake>: <]>
jiᵊrz ɡou bai tu fæst
ai kænt kip træk
hau lɔŋ did wi læst?
ai fil bæd fər æskiŋ
it kænt end laik ðis
wi ɡɑtə teik taim wiθ ðis
kɑk ʌp <yuh> bʌmpər, sit daun pɑn it
let mi si if ðis iz sʌmθiŋ ai kən fiks
ju ɡɑt sʌmbɑdi ʌðᵊr ðən mi
dount plei ðə viktəm hwen jər wiθ mi
fri taim z kɒstiŋ mi mɔr ðən it simz
sækrəfaisiŋ θiŋz
ənd ai wɑnə tel ju mai intenčənz
ai wɑnə də ðə θiŋz ðət ai menšən
ai wɑnə benəfit frəm ðə frendšip
ai wɑnə ɡet ðə leit nait mesəǰ frəm ju, frəm ju
ai put mai hændz əraund ju
ɡɑtə ɡet ə hændəl ɑn ju
ɡɑtə ɡet ə hændəl ɑn ðə fækt ðæt…

<[drake> ənd <rihanna>: <]>
aim tu ɡud tə ju
aim wei tu ɡud tə ju
ju teik mai lʌv fər ɡræntəd
ai ǰəst dount ʌndərstænd it
nou, aim tu ɡud tə ju
aim wei tu ɡud tə ju
ju teik mai lʌv fər ɡræntəd
ai ǰəst dount ʌndərstænd it

<[popcaan>: <]>
<gyal> ə ju mi <waan>
pei fai <yuh> vizə mek jou flai aut reɡjələr, <brb>
kɑk ʌp <yuh> bʌmpər, sit daun pɑn it
<gyal> jou <pum> <pum> ɡud ənd <yuh> fit
ɡiv ju evriθiŋ <weh> <deh> in mai wɒlət
ənd in mai pɑkət
kɑk ʌp <yuh> bʌmpər, sit daun pɑn it
<gyal> jou <pum> <pum> ɡud ənd <yuh> fit
ɡiv ju evriθiŋ <weh> <deh> in mai wɒlət
ənd in mai pɑkət

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!