aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Toothbrush-DNCE-Pronunciación basica Letra Video

Toothbrush-DNCE-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

DNCE LYRICS
“Toothbrush”

Maybe you don’t have to rush
You could leave a toothbrush
At my place
At my place
We don’t need to keep it hush
You could leave a toothbrush
At my place
At my place

Stuck in a limbo
Half hypnotized
Each time I let you stay the night, stay the night
Up in the morning
Tangled in sheets
We play the moment on repeat, on repeat

When you’re standing there in your underwear
And my t-shirt from the night before
With your messed up hair
And your feet still bare
Would you mind closing the bedroom door?

Maybe you don’t have to rush
You could leave a toothbrush
At my place
At my place
We don’t need to keep it hush
You could leave a toothbrush
At my place
At my place
I just, I just can’t let you go
Give me something I’ve never known
So maybe you don’t have to rush
You could leave a toothbrush
At my place
At my place

No need to question next time we meet
I know you’re coming home with me, home with me
Sweat like a sauna
Break out the ice
I know you’re gonna stay the night, stay the night

When you’re standing there in your underwear
And my t-shirt from the night before
With your messed up hair
And your feet still bare
Would you mind closing the bedroom door?

Maybe you don’t have to rush
You could leave a toothbrush
At my place
At my place
We don’t need to keep it hush
You could leave a toothbrush
At my place
At my place
I just, I just can’t let you go
You give me something I’ve never known
So maybe you don’t have to rush
You could leave a toothbrush
At my place
At my place

Cause I don’t want this to end
And there’s no need to play pretend
If you stay with me again
Would you mind closing the bedroom door?

Maybe you don’t have to rush
You could leave a toothbrush
At my place
At my place
We don’t need to keep it hush
You could leave a toothbrush
At my place
At my place
I just, I just can’t let you go
Give me something I’ve never known
So maybe you don’t have to rush
You could leave a toothbrush
At my place
At my place

#Pronunciación de Nivel Básico

Beibi yu dont av tu rash
Yu kud liv a tutbrash
At mai pleis
At mai pleis
Bui dont nid tu kipet jash
Yu kud liv a tutbrash
At mai pleis
At mai pleis
Estak in a limbou
Jaf ipnotaisd
Ich taim ai let yu estei de naig, estei de naig
Ap in de mornen
Tengold in shits
Bui plei de moument on repit, on repit
Buen yor estenden der in yor anderbuer
An mai ti shirt from de naig bifor
Buit yor mesd ap jeir
An yor fit estil ber
Bud yu main clousen de bedrum dor?
Beibi yu dont av tu rash
Yu kud liv a tutbrash
At mai pleis
At mai pleis
Bui dont nid tu kipet jash
Yu kud liv a tutbrash
At mai pleis
At mai pleis
Ai yost, ai yost kent let yu gou
Giv mi somzen aiv never noun
So beibi yu dont av tu rash
Yu kud liv a tutbrash
At mai pleis
At mai pleis
Nou nid tu kuestion next taim bui mit
Ai nou yor komen jom buit mi, jom buit mi
Suet laik a sona
Breik aut de ais
Ai nou yor gona estei de naig, estei de naig
Buen yor estenden der in yor anderbuer
An mai ti shirt from de naig bifor
Buit yor mesd ap jeir
An yor fit estil ber
Bud yu main clousen de bedrum dor?
Beibi yu dont av tu rash
Yu kud liv a tutbrash
At mai pleis
At mai pleis
Bui dont nid tu kipet jash
Yu kud liv a tutbrash
At mai pleis
At mai pleis
Ai yost, ai yost kent let yu gou
Giv mi somzen aiv never noun
So beibi yu dont av tu rash
Yu kud liv a tutbrash
At mai pleis
At mai pleis
Kos ai dont buant dis tu end
An ders nou nid tu plei pritend
If yu estei buit mi agein
Bud yu main clousen de bedrum dor?
Beibi yu dont av tu rash
Yu kud liv a tutbrash
At mai pleis
At mai pleis
Bui dont nid tu kipet jash
Yu kud liv a tutbrash
At mai pleis
At mai pleis
Ai yost, ai yost kent let yu gou
Giv mi somzen aiv never noun
So beibi yu dont av tu rash
Yu kud liv a tutbrash
At mai pleis
At mai pleis

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<dnce> liriks
tuθbrəš

meibi ju dount həv tə rəš
ju kəd liv ə tuθbrəš
ət mai pleis
ət mai pleis
wi dount nid tə kip it həš
ju kəd liv ə tuθbrəš
ət mai pleis
ət mai pleis

stək in ə limbou
hæf hipnətaizd
ič taim ai let ju stei ðə nait, stei ðə nait
ʌp in ðə mɔrniŋ
tæŋɡəld in šits
wi plei ðə moumənt ɑn rəpit, ɑn rəpit

hwen jər stændiŋ ðər in jər ʌndərwer
ənd mai tišərt frəm ðə nait bifɔr
wiθ jər mest ʌp her
ənd jər fit stil ber
wud ju maind klouziŋ ðə bedrum dɔr?

meibi ju dount həv tə rəš
ju kəd liv ə tuθbrəš
ət mai pleis
ət mai pleis
wi dount nid tə kip it həš
ju kəd liv ə tuθbrəš
ət mai pleis
ət mai pleis
ai ǰəst, ai ǰəst kænt let ju ɡou
ɡiv mi sʌmθiŋ aiv nevər noun
sou meibi ju dount həv tə rəš
ju kəd liv ə tuθbrəš
ət mai pleis
ət mai pleis

nou nid tə kwesčən nekst taim wi mit
ai nou jər kʌmiŋ houm wiθ mi, houm wiθ mi
swet laik ə sɒnə
breik aut ði ais
ai nou jər ɡɑnə stei ðə nait, stei ðə nait

hwen jər stændiŋ ðər in jər ʌndərwer
ənd mai tišərt frəm ðə nait bifɔr
wiθ jər mest ʌp her
ənd jər fit stil ber
wud ju maind klouziŋ ðə bedrum dɔr?

meibi ju dount həv tə rəš
ju kəd liv ə tuθbrəš
ət mai pleis
ət mai pleis
wi dount nid tə kip it həš
ju kəd liv ə tuθbrəš
ət mai pleis
ət mai pleis
ai ǰəst, ai ǰəst kænt let ju ɡou
ju ɡiv mi sʌmθiŋ aiv nevər noun
sou meibi ju dount həv tə rəš
ju kəd liv ə tuθbrəš
ət mai pleis
ət mai pleis

kəz ai dount wɑnt ðis tə end
ənd ðerz nou nid tə plei pritend
if ju stei wiθ mi əɡen
wud ju maind klouziŋ ðə bedrum dɔr?

meibi ju dount həv tə rəš
ju kəd liv ə tuθbrəš
ət mai pleis
ət mai pleis
wi dount nid tə kip it həš
ju kəd liv ə tuθbrəš
ət mai pleis
ət mai pleis
ai ǰəst, ai ǰəst kænt let ju ɡou
ɡiv mi sʌmθiŋ aiv nevər noun
sou meibi ju dount həv tə rəš
ju kəd liv ə tuθbrəš
ət mai pleis
ət mai pleis

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!