como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Tori Kelly-Hallelujah-Pronunciación Letra Traducción y Video

Tori Kelly-Hallelujah-Cursos de Inglés Gratis

TORI KELLY LYRICS
“Hallelujah”
(originally by Leonard Cohen)

Now I’ve heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don’t really care for music, do you?
It goes like this the fourth, the fifth
The minor fall and the major lift
The baffled king composing “Hallelujah”

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

You say I took the name in vain
I don’t even know the name
But if I did, well really, what’s it to you?
There’s a blaze of light in every word
It doesn’t matter what you heard
The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn’t much
I couldn’t feel, so I tried to touch
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you
And even though it all went wrong
I’ll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelu-
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelu-
Hallelujah

#Pronunciación de Nivel Avanzado

tɔri keli liriks
hæləlujə
əriǰənəli bai lenərd koən

nau aiv hərd ðər wəz ə sikrət kɔrd
ðət deivəd pleid, ənd it plizd ðə lɔrd
bət ju dount rili ker fər mjuzik, də ju?
it ɡouz laik ðis ðə fɔrθ, ðə fifθ
ðə mainər fɑl ənd ðə meiǰər lift
ðə bæfəld kiŋ kəmpouziŋ hæləlujə

hæləlujə, hæləlujə
hæləlujə, hæləlujə

ju sei ai tuk ðə neim in vein
ai dount ivən nou ðə neim
bət if ai did, wel rili, hwʌts it tə ju?
ðerz ə bleiz əv lait in evri wərd
it dʌzənt mætər hwʌt ju hərd
ðə houli ɔr ðə broukən hæləlujə

hæləlujə, hæləlujə
hæləlujə, hæləlujə

ai did mai best, it wɑzənt mʌč
ai kudənt fil, sou ai traid tə təč
aiv tould ðə truθ, ai didənt kəm tə ful ju
ənd ivən ðou it ɔl went rɒŋ
ail stænd bifɔr ðə lɔrd əv sɒŋ
wiθ nʌθiŋ ɑn mai təŋ bət hæləlujə

hæləlujə, hæləlujə
hæləlujə, <hallelu->
hæləlujə, hæləlujə
hæləlujə, <hallelu->
hæləlujə