Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Tower Of Power – Soul With A Capital S- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Tower Of Power – Soul With A Capital S- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Tower Of Power Lyrics
“Soul With A Capital ‘S'”

There’s all kinds of music
Everywhere you go
Some folks like it fast
Some like it slow
Some like it hot
Some like it blue
Some like it old
And some like it new

Now I’m not knockin’ country
And I’m not rappin’ rap
Big band swing just ain’t my thing
Alternative ain’t my snap

The only thing that turns me on
Is when I hear a soulful song

I like soul with a capital ‘S’
Soul with a capital ‘S’
Sweet soul music, that’s the best
Soul, with a capital ‘S’

Music makes you happy
Or it can make you sad
It can turn the worst day
To the best you ever had
For entertainment value
If I had to choose
You and me might disagree
‘Cause I like rhythm and blues

Now I’m not dissin’ disco
Not sayin’ punk is bunk
I can’t settle for heavy metal
‘Cause I gotta have that funk

The only thing that turns me on
Is when I hear a soulful song

I like soul with a capital ‘S’
Soul with a capital ‘S’
Sweet soul music, that’s the best
Soul, with a capital ‘S’

There’s people who tell you
To get with the times
It doesn’t even matter
If your poem rhymes
But I’m here to tell you
Whatever comes along
There’s something here for everyone
There ain’t no right or wrong

If soft rock makes you lazy
Classical leaves you flat
And fusion drives you crazy
Then snap funk is where it’s at

The only thing that turns me on
Is when I hear a soulful song

I like soul with a capital ‘S’
Soul with a capital ‘S’
Sweet soul music, that’s the best
Soul, with a capital ‘S’

I like soul! With a capital ‘S’
Soul with a capital ‘S’
Sweet soul music, that’s the best
Soul, with a capital ‘S’

With a capital ‘S’
With a capital ‘S’
With a capital ‘S’
With a capital ‘S’

Oh, I like soul
(With a capital ‘S’)
Oh, don’t ya know I like soul
(With a capital ‘S’)
You gotta gimme some of that soul, ha
(With a capital ‘S’)
Yes, I like soul
(With a capital ‘S’)

With a capital ‘S’
With a capital ‘S’
With a capital ‘S’
With a capital ‘S’

Hey yea…

Yo fellas
Sounds like some of that Oakland soul music
You know what I’m talking about?

(They done found the stroke
Done found the Oakland stroke
They done found the stroke
Done found the Oakland stroke)

(Soul, with a capital ‘S’)
Gimme some of that soul
(With a capital ‘S’)
Got to have that soul
(With a capital ‘S’)
(With a capital ‘S’)
That’s what I like
(With a capital ‘S’)
Sweet soul music
(With a capital ‘S’)

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

tauər əv pauər liriks
soul wiθ ə kæpətəl es

ðerz ɔl kaindz əv mjuzik
evriwer ju ɡou
səm fouks laik it fæst
səm laik it slou
səm laik it hɑt
səm laik it blu
səm laik it ould
ənd səm laik it nu

nau aim nɑt <knockin> kʌntri
ənd aim nɑt <rappin> ræp
biɡ bænd swiŋ ǰəst eint mai θiŋ
ɒltərnətiv eint mai snæp

ði ounli θiŋ ðət tərnz mi ɑn
iz hwen ai hir ə soulfəl sɒŋ

ai laik soul wiθ ə kæpətəl es
soul wiθ ə kæpətəl es
swit soul mjuzik, ðæts ðə best
soul, wiθ ə kæpətəl es

mjuzik meiks ju hæpi
ɔr it kən meik ju sæd
it kən tərn ðə wərst dei
tə ðə best ju evᵊr hæd
fər entərteinmənt vælju
if ai həd tə čuz
ju ənd mi mait disəɡri
kəz ai laik riðəm ənd bluz

nau aim nɑt <dissin> diskou
nɑt <sayin> pəŋk s bəŋk
ai kænt setəl fər hevi metəl
kəz ai ɡɑtə həv ðət fəŋk

ði ounli θiŋ ðət tərnz mi ɑn
iz hwen ai hir ə soulfəl sɒŋ

ai laik soul wiθ ə kæpətəl es
soul wiθ ə kæpətəl es
swit soul mjuzik, ðæts ðə best
soul, wiθ ə kæpətəl es

ðerz pipəl hu tel ju
tə ɡet wiθ ðə taimz
it dʌzənt ivən mætər
if jər pouim raimz
bət aim hiər tə tel ju
hwʌtevᵊr kəmz əlɔŋ
ðerz sʌmθiŋ hiər fər evriwʌn
ðər eint nou rait ɔr rɒŋ

if sɑft rɑk meiks ju leizi
kəlæsikəl livz ju flæt
ənd fjužən draivz ju kreizi
ðen snæp fəŋk s hweᵊr its æt

ði ounli θiŋ ðət tərnz mi ɑn
iz hwen ai hir ə soulfəl sɒŋ

ai laik soul wiθ ə kæpətəl es
soul wiθ ə kæpətəl es
swit soul mjuzik, ðæts ðə best
soul, wiθ ə kæpətəl es

ai laik soul! wiθ ə kæpətəl es
soul wiθ ə kæpətəl es
swit soul mjuzik, ðæts ðə best
soul, wiθ ə kæpətəl es

wiθ ə kæpətəl es
wiθ ə kæpətəl es
wiθ ə kæpətəl es
wiθ ə kæpətəl es

ou, ai laik soul
wiθ ə kæpətəl es
ou, dount jɑ nou ai laik soul
wiθ ə kæpətəl es
ju ɡɑtə ɡimi səm əv ðət soul, hɑ
wiθ ə kæpətəl es
jes, ai laik soul
wiθ ə kæpətəl es

wiθ ə kæpətəl es
wiθ ə kæpətəl es
wiθ ə kæpətəl es
wiθ ə kæpətəl es

hei jei…

jou feləs
saundz laik səm əv ðət oklənd soul mjuzik
ju nou hwʌt aim tɔkiŋ əbaut?

ðei dən faund ðə strouk
dən faund ði oklənd strouk
ðei dən faund ðə strouk
dən faund ði oklənd strouk

soul, wiθ ə kæpətəl es
ɡimi səm əv ðət soul
wiθ ə kæpətəl es
ɡɑt tə həv ðət soul
wiθ ə kæpətəl es
wiθ ə kæpətəl es
ðæts hwʌt ai laik
wiθ ə kæpətəl es
swit soul mjuzik
wiθ ə kæpətəl es

simbolos foneticos NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *