Travis Scott – SICKO MODE – Drake-Pronunciación Letra Traducción

Travis Scott – SICKO MODE – Drake-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Travis Scott Lyrics
“SICKO MODE”
(feat. Drake)

[Part I]

[Drake:]
Astro, yeah
Sun is down, freezin’ cold
That’s how we already know winter’s here
My dawg would probably do it for a Louis belt
That’s just all he know, he don’t know nothin’ else
I tried to show ‘em, yeah
I tried to show ‘em, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Goin’ on you with the pick and roll
Young La Flame, he in sicko mode

[Part II]

[Travis Scott and The Notorious B.I.G.:]
Woo, made this here with all the ice on in the booth
At the gate outside, when they pull up, they get me loose
Yeah, Jump Out boys, that’s Nike boys, hoppin’ out coupes
This shit way too big when we pull up give me the loot
(gimme the loot!)
Was off the Remy, had a Papoose
Had to hit my old town to duck the news
Two four hour lockdown, we made no moves
Now it’s 4 AM and I’m back up poppin’ with the crew
I just landed in, Chase B mix this pop like Jamba Juice
Different colored chains, think my jeweler really sellin’ fruits
And they chokin’, man, know the crackers wish it was a noose

[Big Hawk and Swae Lee:]
Some—some—some, someone said
To win the retreat, we all in too deep
P-p-playin’ for keeps, don’t play us for weak (someone said)
To win the retreat, we all in too deep
P-p-playin’ for keeps, don’t play us for weak

[Travis Scott, Swae Lee and Uncle Luke:]
Yeah, this shit way too formal, y’all know I don’t follow suit
Stacey Dash, most of these girls ain’t got a clue
All of these hoes I made off records I produced
I might take all my exes and put ‘em all in a group
Hit my esés, I need the bootch
‘Bout to turn this function to Bonnaroo
Told her “hop in, you comin’ too”
In the 305, b*tch*s treat me like I’m Uncle Luke
(Don’t stop, pop that pussy!)
Had to slop the top off, it’s just a roof, uh
She said “where we goin’?” I said “the moon”
We ain’t even make it to the room
She thought it was the ocean, it’s just the pool
Now I got her open, it’s just the Goose
Who put this shit together? I’m the glue (someone said)
Shorty FaceTimed me out the blue

[Big Hawk and Swae Lee:]
Someone said
Playin’ for keeps
Someone said, motherfucker – someone said
Don’t play us for weak

[Part III]

[Travis Scott and Drake:]
Yah!
Astro, yeah, yeah
Tay Keith, fuck these niggas up
Ayy, ayy

[Drake and Travis Scott:]
She’s in love with who I am
Back in high school, I used to bus it to the dance (yeah)
Now I hit the FBO with duffels in my hands
I did half a Xan, thirteen hours ‘til I land
Had me out like a light, ayy, yeah
Like a light, ayy, yeah

[Drake, Travis Scott and Sheck Wes:]
Like a light, ayy
Slept through the flight, ayy
Knocked for the night, ayy, 767, man
This shit got double bedroom, man
I still got scores to settle, man
I crept down the block (down the block)
Made a right (yeah, right)
Cut the lights, (yeah, what) paid the price (yeah)
Niggas think it’s sweet, (nah, never) it’s on sight (yeah, what?)
Nothin’ nice, (yeah) baguettes in my ice (aww, man)
Jesus Christ, (yeah) checks over stripes (yeah)
That’s what I like, (yeah) that’s what we like (yeah)
Lost my respect, you not a threat
When I shoot my shot, that shit wetty like I’m Sheck (b*tch!)
See the shots that I took, (ayy) wet like I’m Book (ayy)
Wet like I’m Lizzie
I be spinnin’ Valley, circle blocks ‘til I’m dizzy (yeah, what?)
Like where is he? (yeah, what?)
No one seen him (yeah, yeah)
I’m tryna clean ‘em (yeah)

[Drake and Travis Scott:]
She’s in love with who I am
Back in high school, I used to bus it to the dance
Now I hit the FBO with duffels in my hands (woo!)
I did half a Xan, thirteen hours ‘til I land
Had me out like a light (like a light)
Like a light (like a light)
Like a light (like a light)
Like a light

[Travis Scott:]
Yeah, passed the dawgs a celly
Sendin’ texts, ain’t sendin’ kites, yeah
He said “keep that on lock”
I say “you know this shit, it’s stife”, yeah
It’s absolute, yeah (yeah) I’m back, reboot (it’s lit!)
LaFerrari to Jamba Juice, yeah (skrrt, skrrt)
We back on the road, they jumpin’ off, no parachute, yeah
Shawty in the back
She said she workin’ on her glutes, yeah (oh my God)
Ain’t by the book, yeah, this how it look, yeah
‘Bout a check, yeah, (check) just check the foots, yeah
Pass this to my daughter, I’ma show her what it took (yeah)
Baby mama cover Forbes, got these other b*tch*s shook
Yeah

#Pronunciación de la Canción

trævis skɑt liriks
<sicko> moud
fit. dreik

<[part> <i]>

<[drake>: <]>
æstrou, jæ
sən z daun, <freezin> kould
ðæts hau wi ɒlredi nou wintərz hiər
mai <dawg> wud prɑbəbli də it fər ə luəs belt
ðæts ǰəst ɔl hi nou, hi dount nou nəθən els
ai traid tə šou <em>, jæ
ai traid tə šou <em>, jæ, jæ
jæ, jæ, jæ
ɡɔin ɑn ju wiθ ðə pik ənd roul
jəŋ lɑ fleim, hi in <sicko> moud

<[part> <ii]>

<[travis> skɑt ənd ðə noutɔriəs bi. ai. ǰi.: <]>
wu, meid ðis hiər wiθ ɔl ði ais ɑn in ðə buθ
ət ðə ɡeit autsaid, hwen ðei pul ʌp, ðei ɡet mi lus
jæ, ǰəmp aut bɔiz, ðæts naiki bɔiz, <hoppin> aut kups
ðis šit wei tu biɡ hwen wi pul ʌp ɡiv mi ðə lut
ɡimi ðə lut!
wəz ɒf ðə remi, həd ə pæpus
həd tə hit mai ould taun tə dək ðə nuz
tu fɔr auər lɑkdaun, wi meid nou muvz
nau its fɔr ei em ənd aim bæk ʌp <poppin> wiθ ðə kru
ai ǰəst lændəd in, čeis bi miks ðis pɑp laik <jamba> ǰus
difərənt kʌlərd čeinz, θiŋk mai ǰuələr rili selin fruts
ənd ðei <chokin>, mæn, nou ðə krækərz wiš it wəz ə nus

<[big> hɒk ənd <swae> li: <]>
səm səm sʌm, sʌmwən sed
tə win ðə ritrit, wi ɔl in tu dip
<p-p-playin> fər kips, dount plei əz fər wik sʌmwən sed
tə win ðə ritrit, wi ɔl in tu dip
<p-p-playin> fər kips, dount plei əz fər wik

<[travis> skɑt, <swae> li ənd ʌŋkəl luk: <]>
jæ, ðis šit wei tu fɔrməl, jɒl nou ai dount fɑlou sut
steisi dæš, moust əv ðiz ɡərlz eint ɡɑt ə klu
ɔl əv ðiz houz ai meid ɒf rəkɔrdz ai prədust
ai mait teik ɔl mai eksəz ənd put <em> ɔl in ə ɡrup
hit mai <esés>, ai nid ðə <bootch>
baut tə tərn ðis fʌŋkšən tə <bonnaroo>
tould hər hɑp in, ju <comin> tu
in ðə θri hʌndrəd faiv, bičəz trit mi laik aim ʌŋkəl luk
dount stɑp, pɑp ðət pusi!
həd tə slɑp ðə tɑp ɒf, its ǰəst ə ruf, ə
ši sed hweᵊr wi ɡɔin? ai sed ðə mun
wi eint ivən meik it tə ðə rum
ši θɔt it wəz ði oušən, its ǰəst ðə pul
nau ai ɡɑt hər oupən, its ǰəst ðə ɡus
hu put ðis šit təɡeðər? aim ðə ɡlu sʌmwən sed
šɔrti <facetimed> mi aut ðə blu

<[big> hɒk ənd <swae> li: <]>
sʌmwən sed
<playin> fər kips
sʌmwən sed, <motherfucker> sʌmwən sed
dount plei əz fər wik

<[part> <iii]>

<[travis> skɑt ənd dreik: <]>
jɑ!
æstrou, jæ, jæ
tei kiθ, fək ðiz <niggas> ʌp
<ayy>, <ayy>

<[drake> ənd trævis skɑt: <]>
šiz in lʌv wiθ hu ai æm
bæk in hai skul, ai just tə bəs it tə ðə dæns jæ
nau ai hit ðə <fbo> wiθ <duffels> in mai hændz
ai did hæf ə <xan>, θərtin auərz til ai lænd
həd mi aut laik ə lait, <ayy>, jæ
laik ə lait, <ayy>, jæ

<[drake>, trævis skɑt ənd šek wes: <]>
laik ə lait, <ayy>
slept θru ðə flait, <ayy>
nɑkt fər ðə nait, <ayy>, sevən hʌndrəd siksti sevən, mæn
ðis šit ɡɑt dʌbəl bedrum, mæn
ai stil ɡɑt skɔrz tə setəl, mæn
ai krept daun ðə blɑk daun ðə blɑk
meid ə rait jæ, rait
kət ðə laits, jæ, hwʌt peid ðə prais jæ
<niggas> θiŋk its swit, nɑ, nevər its ɑn sait jæ, hwʌt?
nəθən nais, jæ bæɡets in mai ais <aww>, mæn
ǰizəs kraist, jæ čeks ouvᵊr straips jæ
ðæts hwʌt ai laik, jæ ðæts hwʌt wi laik jæ
lɒst mai rəspekt, ju nɑt ə θret
hwen ai šut mai šɑt, ðət šit <wetty> laik aim šek bič!
si ðə šɑts ðət ai tuk, <ayy> wet laik aim buk <ayy>
wet laik aim lizi
ai bi <spinnin> væli, sərkəl blɑks til aim dizi jæ, hwʌt?
laik hweᵊr z hi? jæ, hwʌt?
nou wʌn sin im jæ, jæ
aim <tryna> klin <em> jæ

<[drake> ənd trævis skɑt: <]>
šiz in lʌv wiθ hu ai æm
bæk in hai skul, ai just tə bəs it tə ðə dæns
nau ai hit ðə <fbo> wiθ <duffels> in mai hændz wu!
ai did hæf ə <xan>, θərtin auərz til ai lænd
həd mi aut laik ə lait laik ə lait
laik ə lait laik ə lait
laik ə lait laik ə lait
laik ə lait

<[travis> skɑt: <]>
jæ, pæst ðə <dawgs> ə <celly>
<sendin> teksts, eint <sendin> kaits, jæ
hi sed kip ðət ɑn lɑk
ai sei ju nou ðis šit, its <stife>, jæ
its æbsəlut, jæ jæ aim bæk, ribut its lit!
<laferrari> tə <jamba> ǰus, jæ <skrrt>, <skrrt>
wi bæk ɑn ðə roud, ðei <jumpin> ɒf, nou perišut, jæ
<shawty> in ðə bæk
ši sed ši <workin> ɑn hər <glutes>, jæ ou mai ɡɑd
eint bai ðə buk, jæ, ðis hau it luk, jæ
baut ə ček, jæ, ček ǰəst ček ðə futs, jæ
pæs ðis tə mai dɒtər, <ima> šou hər hwʌt it tuk jæ
beibi mɑmə kʌvər fɔrbz, ɡɑt ðiz ʌðᵊr bičəz šuk

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!