como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Treat You Better-Shawn Mendes-Pronunciación Letra y Video

Treat You Better-Shawn Mendes-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

SHAWN MENDES LYRICS
“Treat You Better”

I won’t lie to you
I know he’s just not right for you
And you can tell me if I’m off
But I see it on your face
When you say that he’s the one that you want
And you’re spending all your time
In this wrong situation
And anytime you want it to stop

I know I can treat you better than he can
And any girl like you deserves a gentleman
Tell me why are we wasting time
On all your wasted crying
When you should be with me instead
I know I can treat you better
Better than he can

I’ll stop time for you
The second you say you’d like me too
I just wanna give you the loving that you’re missing
Baby, just to wake up with you
Would be everything I need and this could be so different
Tell me what you want to do

‘Cause I know I can treat you better than he can
And any girl like you deserves a gentleman
Tell me why are we wasting time
On all your wasted crying
When you should be with me instead
I know I can treat you better
Better than he can

Better than he can

Give me a sign
Take my hand, we’ll be fine
Promise I won’t let you down
Just know that you don’t
Have to do this alone
Promise I’ll never let you down

‘Cause I know I can treat you better than he can
And any girl like you deserves a gentleman
Tell me why are we wasting time
On all your wasted crying
When you should be with me instead
I know I can treat you better
Better than he can

Better than he can
Better than he can

#Pronunciación de Nivel Básico

Ai buont lai tu yu
Ai nou jis yost nat raig for yu
An yu ken tel mi if aim af
Bat ai siet on yor feis
Buen yu sei dad jis de guan dad yu buant
An yor espenden ol yor taim
In dis bron situeishon
An enitaim yu buandet tu estap
Ai nou ai ken trit yu beder dan ji ken
An eni gerl laik yu diservs a yendelmen
Tel mi buai ar bui bueisten taim
On ol yor bueisted crain
Buen yu shud bi buit mi insted
Ai nou ai ken trit yu beder
Beder dan i ken
Ail estap taim for yu
De sekon yu sei yud laik mi tu
Ai yost buana giv yu laven dad yor misen
Beibi, yost tu bueik ap buit yu
Bud bi ebrizen ai nid an dis kud bi so difrent
Tel mi buat yu buant tu du
Kos ai nou ai ken trit yu beder dan ji ken
An eni gerl laik yu diservs a yendelmen
Tel mi buai ar bui bueisten taim
On ol yor bueisted crain
Buen yu shud bi buit mi insted
Ai nou ai ken trit yu beder
Beder dan i ken
Beder dan i ken
Giv mi a sain
Teik mai jend, buil bi fain
Promis ai buont let yu daun
Yost nou dad yu dont
Jav tu du dis alon
Promis ail never let yu daun
Kos ai nou ai ken trit yu beder dan ji ken
An eni gerl laik yu diservs a yendelmen
Tel mi buai ar bui bueisten taim
On ol yor bueisted crain
Buen yu shud bi buit mi insted
Ai nou ai ken trit yu beder
Beder dan i ken
Beder dan i ken
Beder dan i ken

#Pronunciación de Nivel Intermedio

šɒn meindes liriks
trit ju betər

ai wount lai tə ju
ai nou hiz ǰəst nɑt rait fər ju
ənd ju kən tel mi if aim ɒf
bət ai si it ɑn jər feis
hwen ju sei ðət hiz ðə wʌn ðət ju wɑnt
ənd jər spendiŋ ɔl jər taim
in ðis rɒŋ sičueišən
ənd enitaim ju wɑnt it tə stɑp

ai nou ai kən trit ju betər ðən hi kæn
ənd eni ɡərl laik ju dəzərvz ə ǰentəlmən
tel mi wai ər wi weistiŋ taim
ɑn ɔl jər weistəd kraiiŋ
hwen ju šəd bi wiθ mi insted
ai nou ai kən trit ju betər
betər ðən hi kæn

ail stɑp taim fər ju
ðə sekənd ju sei jud laik mi tu
ai ǰəst wɑnə ɡiv ju ðə lʌviŋ ðət jər misiŋ
beibi, ǰəst tə weik ʌp wiθ ju
wud bi evriθiŋ ai nid ənd ðis kəd bi sou difərənt
tel mi hwʌt ju wɑnt tə du

kəz ai nou ai kən trit ju betər ðən hi kæn
ənd eni ɡərl laik ju dəzərvz ə ǰentəlmən
tel mi wai ər wi weistiŋ taim
ɑn ɔl jər weistəd kraiiŋ
hwen ju šəd bi wiθ mi insted
ai nou ai kən trit ju betər
betər ðən hi kæn

betər ðən hi kæn

ɡiv mi ə sain
teik mai hænd, wil bi fain
prɑməs ai wount let ju daun
ǰəst nou ðət ju dount
həv tə də ðis əloun
prɑməs ail nevər let ju daun

kəz ai nou ai kən trit ju betər ðən hi kæn
ənd eni ɡərl laik ju dəzərvz ə ǰentəlmən
tel mi wai ər wi weistiŋ taim
ɑn ɔl jər weistəd kraiiŋ
hwen ju šəd bi wiθ mi insted
ai nou ai kən trit ju betər
betər ðən hi kæn

betər ðən hi kæn
betər ðən hi kæn

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!