Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Try Hard-5 Seconds Of Summer-Pronunciación Letra y Video

Try Hard-5 Seconds Of Summer-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

5 SECONDS OF SUMMER LYRICS
“Try Hard”

She dropping outta school ‘cause she don’t need the grades.
The colours in her hair don’t seem to fade.
I get dressed up when I go out, but she gets dressed down.

She’s 17, I told her I’m 20.
I couldn’t take her out ‘cause mum’s got no money.
It’s stuff like this that makes me wish that I could change somehow.

Sitting here at home.

It’s obvious,
She’s so out of reach, and I’m finding it hard
‘Cause she makes me feel, makes me feel,
Like I try, like I try, like I’m trying too hard,
‘Cause I’m not being me, and it’s getting me down
That she makes me think, makes me think,
That I try, that I try, that I’m trying too hard again

‘Cause I’m trying too hard again

She’s got a rose tattoo but she keeps it covered,
I play guitar but she’s into drummers,
She’s seen my face around but she doesn’t even know my name

I pierced my lip so she thinks I’m cool,
I ripped my jeans and dropped out of school,
I followed her ‘round the town but she thinks that I’m a weirdo now

Sitting here at home.

It’s obvious,
She’s so out of reach, and I’m finding it hard
‘Cause she makes me feel, makes me feel,
Like I try, like I try, like I’m trying too hard,
‘Cause I’m not being me, and it’s getting me down
That she makes me think, makes me think,
That I try, that I try, that I’m trying too hard again

But now, who knew?
That she’s in the crowd of my show
Nothing to lose,
She’s standing right in the front row
The perfect view,
She came along on her own,
And there’s something that you should know

You’re so out of reach, and I’m finding it hard
‘Cause you make me feel, you make me feel,
Yeah she makes me feel, she makes me feel

It’s obvious
She’s so out of reach, and I’m finding it hard
‘Cause she makes me feel, makes me feel,
Like I try, like I try, like I’m trying too hard,
‘Cause I’m not being me, and it’s getting me down
That she makes me think, makes me think,
That I try, that I try, that I’m trying too hard again

(And again, and again, and again, and again)
‘Cause I’m trying too hard again
(And again, and again, and again, and again)
‘Cause I’m trying too hard again

#Pronunciación de Nivel Básico

Shi drapen auda eskul kos shi dont nid de greids
De kolors in jer jeir dont sim tu feid
Ai get dresd ap buen ai gou aut, bat shi gets dresd daun
Shis seventin, ai tol er aim tuenti
Ai kudent teik er aut kos mams gat nou mani
Its estaf laik dis dad meiks mi buish dad ai kud cheinch somjau
Siden jir at jom
Its obius
Shis so aut of rich, an aim faindenet jard
Kos shi meiks mi fil, meiks mi fil
Laik ai trai, laik ai trai, laik aim traiin tu jard
Kos aim nat bien mi, an its geden mi daun
Dad shi meiks mi zink, meiks mi zink
Dad ai trai, dad ai trai, dad aim traiin tu jard agein
Kos aim traiin tu jard agein
Shis gat a rous tatu bat shi kipset coverd
Ai plei gitar bat shis intu dramers
Shis sin mai feis araun bat shi dasent iven nou mai neim
Ai pirsd mai lip so shi zinks aim kul
Ai ripd mai yins an drapd aut of eskul
Ai foloud er raun de taun bat shi zinks dad aim buerdo nau
Siden jir at jom
Its obius
Shis so aut of rich, an aim faindenet jard
Kos shi meiks mi fil, meiks mi fil
Laik ai trai, laik ai trai, laik aim traiin tu jard
Kos aim nat bien mi, an its geden mi daun
Dad shi meiks mi zink, meiks mi zink
Dad ai trai, dad ai trai, dad aim traiin tu jard agein
Bat nau, ju nou?
Dad shis in de craud of mai shou
Nozin tu lus
Shis estenden raig in de front ru
De perfect viu
Shi keim alon on jer oun
An ders somzin dad yu shud nou
Yor so aut of rich, an aim faindenet jard
Kos yu meik mi fil, yu meik mi fil
Yeah shi meiks mi fil, shi meiks mi fil
Its obius
Shis so aut of rich, an aim faindenet jard
Kos shi meiks mi fil, meiks mi fil
Laik ai trai, laik ai trai, laik aim traiin tu jard
Kos aim nat bien mi, an its geden mi daun
Dad shi meiks mi zink, meiks mi zink
Dad ai trai, dad ai trai, dad aim traiin tu jard agein
(An agein, an agein, an agein, an agein)
Kos aim traiin tu jard agein
(An agein, an agein, an agein, an agein)
Kos aim traiin tu jard agein

#Pronunciación de Nivel Intermedio

faiv sekəndz əv sʌmər liriks
trai hɑrd

ši drɑpiŋ utə skul kəz ši dount nid ðə ɡreidz.
ðə kʌlərz in hər her dount sim tə feid.
ai ɡet drest ʌp hwen ai ɡou aut, bət ši ɡets drest daun.

šiz sevəntin, ai tould hər aim twenti.
ai kudənt teik hər aut kəz məmiz ɡɑt nou mʌni.
its stəf laik ðis ðət meiks mi wiš ðət ai kəd čeinǰ sʌmhɑw.

sitiŋ hiər ət houm.

its ɑbviəs,
šiz sou aut əv rič, ənd aim faindiŋ it hɑrd
kəz ši meiks mi fil, meiks mi fil,
laik ai trai, laik ai trai, laik aim traiiŋ tu hɑrd,
kəz aim nɑt biiŋ mi, ənd its ɡetiŋ mi daun
ðət ši meiks mi θiŋk, meiks mi θiŋk,
ðət ai trai, ðət ai trai, ðət aim traiiŋ tu hɑrd əɡen

kəz aim traiiŋ tu hɑrd əɡen

šiz ɡɑt ə rouz tætu bət ši kips it kʌvərd,
ai plei ɡətɑr bət šiz intu drʌmərz,
šiz sin mai feis əraund bət ši dʌzənt ivən nou mai neim

ai pirst mai lip sou ši θiŋks aim kul,
ai ript mai ǰinz ənd drɑpt aut əv skul,
ai fɒloud hər raund ðə taun bət ši θiŋks ðət aim ə wirdou nau

sitiŋ hiər ət houm.

its ɑbviəs,
šiz sou aut əv rič, ənd aim faindiŋ it hɑrd
kəz ši meiks mi fil, meiks mi fil,
laik ai trai, laik ai trai, laik aim traiiŋ tu hɑrd,
kəz aim nɑt biiŋ mi, ənd its ɡetiŋ mi daun
ðət ši meiks mi θiŋk, meiks mi θiŋk,
ðət ai trai, ðət ai trai, ðət aim traiiŋ tu hɑrd əɡen

bət nau, hu nu?
ðət šiz in ðə kraud əv mai šou
nʌθiŋ tə luz,
šiz stændiŋ rait in ðə frənt rou
ðə pərfekt vju,
ši keim əlɔŋ ɑn hər oun,
ənd ðerz sʌmθiŋ ðət ju šəd nou

jər sou aut əv rič, ənd aim faindiŋ it hɑrd
kəz ju meik mi fil, ju meik mi fil,
jæ ši meiks mi fil, ši meiks mi fil

its ɑbviəs
šiz sou aut əv rič, ənd aim faindiŋ it hɑrd
kəz ši meiks mi fil, meiks mi fil,
laik ai trai, laik ai trai, laik aim traiiŋ tu hɑrd,
kəz aim nɑt biiŋ mi, ənd its ɡetiŋ mi daun
ðət ši meiks mi θiŋk, meiks mi θiŋk,
ðət ai trai, ðət ai trai, ðət aim traiiŋ tu hɑrd əɡen

ənd əɡen, ənd əɡen, ənd əɡen, ənd əɡen
kəz aim traiiŋ tu hɑrd əɡen
ənd əɡen, ənd əɡen, ənd əɡen, ənd əɡen
kəz aim traiiŋ tu hɑrd əɡen

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!