Tuscan Leather Drake-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Tuscan Leather Drake-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Tuscan Leather”

[Verse 1]
Comin’ off the last record, I’m gettin’ 20 million off the record
Just to off these records, nigga that’s a record
I’m livin’ like I’m out here on my last adventure
Past the present when you have to mention
This is nothin’ for the radio, but they’ll still play it though
Cause it’s that new Drizzy Drake, that’s just the way it go
Heavy airplay all day with no chorus
We keep it thorough, nigga, rap like this for all of my borough niggas
I reached the point where don’t shit matter to me, nigga
I reached heights that Dwight Howard couldn’t reach, nigga
Prince Akeem, they throw flowers at my feet, nigga
I could go a hour on this beat, nigga
I’m just as famous as my mentor
But that’s still the boss, don’t get sent for
Get hype on tracks and jump in front of a bullet you wasn’t meant for
Cause you don’t really wanna hear me vent more
Hot temper, scary outcome
Here’s a reason for niggas that’s hatin’ without one
That always let they mouth run
Bench players talkin’ like starters, I hate it
Started from the bottom, now we here, nigga, we made it
Yeah, Tom Ford Tuscan Leather smelling like a brick
Degenerates, but even Ellen love our shit
Rich enough that I don’t have to tell ‘em that I’m rich
Self explanatory, you just here to spread the story, wassup

[Verse 2]
Sittin’ Gucci Row like they say up at UNLV
Young rebel, Young Money nothin’ you could tell me
Paperwork takin’ too long, maybe they don’t understand me
I’ll compromise if I have to, I gotta stay with the family
Not even talkin’ to Nicki, communication is breakin’
I dropped the ball on some personal shit, I need to embrace it
I’m honest, I make mistakes, I’d be the second to admit it
Think that’s why I need her in my life, to check me when I’m trippin’
On a mission tryna shift the culture
Tell me who dissin’, I got some things that’ll hit the culprit
Them strep throat flows, them shits to stop all of the talkin’
All of the talkin’, got one reply for all of your comments
Fuck what you think, I’m too busy, that’s why you leave a message
Born a perfectionist, guess that makes me a bit obsessive
That shit I heard from you lately really relieved some pressure
Like aye, B I got your CD, you get an E for effort
I piece letters together and get to talkin’ reckless
I don’t change like credentials, you know you see the necklace
My life’s a completed checklist
I’m tired of hearin’ ‘bout who you checkin’ for now
Just give it time, we’ll see who’s still around a decade from now
That’s real

[Verse 3]
How much time is this nigga spendin’ on the intro?
Lately I’ve been feelin’ like Guy Pearce in Memento
I just set the bar, niggas fall under it like a limbo
The family all that matters, I’m just out here with my kinfolk
Off everything my pen wrote we went from Bundy to Winslow
This for shorty up on Glengrove who love when I catch my tempo
I sip the Pora and listen to Cappadonna
The Fresh Prince just had dinner with Tatiana, no lie
All these 90’s fantasies on my mind
The difference is that with mine, they all come true in due time
I might come through without security to check if you’re fine
That’s just me on my solo like fuck it, like YOLO
Wanted to tell you, “Accept yourself”
You don’t have to prove shit to no one except yourself
And if you end up needing some extra help, then I can help
You know, back on your feet and shit
Tryna get my karma up, fuck the guilty and greedy shit
How much time is this nigga spendin’ on the intro?
How this nigga workin’ like he got a fuckin’ twin though?
Life is soundin’ crazy, 40 on Martin Scorcese
And I wouldn’t change a thing if you payed me, now real nigga wassup

təskən leðər

<[verse> <1]>
<comin> ɒf ðə læst rəkɔrd, aim <gettin> twenti miljən ɒf ðə rəkɔrd
ǰəst tə ɒf ðiz rəkɔrdz, <nigga> ðæts ə rəkɔrd
aim <livin> laik aim aut hiər ɑn mai læst ædvenčər
pæst ðə prezənt hwen ju həv tə menšən
ðis iz nəθən fər ðə reidiou, bət ðeil stil plei it ðou
kəz its ðət nu <drizzy> dreik, ðæts ǰəst ðə wei it ɡou
hevi eəplei ɔl dei wiθ nou kɔrəs
wi kip it θərou, <nigga>, ræp laik ðis fər ɔl əv mai bərou <niggas>
ai ričt ðə pɔint hweᵊr dount šit mætər tə mi, <nigga>
ai ričt haits ðət dwait hauərd kudənt rič, <nigga>
prins <akeem>, ðei θrou flauərz ət mai fit, <nigga>
ai kəd ɡou ə auər ɑn ðis bit, <nigga>
aim ǰəst əz feiməs əz mai mentɔr
bət ðæts stil ðə bɒs, dount ɡet sent fɔr
ɡet haip ɑn træks ənd ǰəmp in frənt əv ə bulət ju wɑzənt ment fɔr
kəz ju dount rili wɑnə hir mi vent mɔr
hɑt tempər, skeri autkəm
hiərz ə rizən fər <niggas> ðæts <hatin> wiðaut wʌn
ðət ɔlweiz let ðei mauθ rən
benč pleiᵊrz tɑkən laik stɑrtərz, ai heit it
stɑrtəd frəm ðə bɑtəm, nau wi hiər, <nigga>, wi meid it
jæ, tɑm fɔrd təskən leðər smeliŋ laik ə brik
diǰenərəts, bət ivən elən lʌv auər šit
rič ənəf ðət ai dount həv tə tel <em> ðət aim rič
self iksplænətɔri, ju ǰəst hiər tə spred ðə stɔri, <wassup>

<[verse> <2]>
<sittin> ɡuči rou laik ðei sei ʌp ət <unlv>
jəŋ rebəl, jəŋ mʌni nəθən ju kəd tel mi
peipərwərk <takin> tu lɔŋ, meibi ðei dount ʌndərstænd mi
ail kɑmprəmaiz if ai həv tu, ai ɡɑtə stei wiθ ðə fæməli
nɑt ivən tɑkən tə niki, kəmjunəkeišən z <breakin>
ai drɑpt ðə bɒl ɑn səm pərsənəl šit, ai nid tə embreis it
aim ɑnəst, ai meik misteiks, aid bi ðə sekənd tə ədmit it
θiŋk ðæts wai ai nid hər in mai laif, tə ček mi hwen aim <trippin>
ɑn ə mišən <tryna> šift ðə kʌlčər
tel mi hu <dissin>, ai ɡɑt səm θiŋz ðætəl hit ðə kʌlprət
ðəm strep θrout flouz, ðəm šits tə stɑp ɔl əv ðə tɑkən
ɔl əv ðə tɑkən, ɡɑt wʌn rəplai fər ɔl əv jər kɑments
fək hwʌt ju θiŋk, aim tu bizi, ðæts wai ju liv ə mesəǰ
bɔrn ə pərfekšənist, ɡes ðət meiks mi ə bit əbsesiv
ðət šit ai hərd frəm ju leitli rili rəlivd səm prešər
laik ai, bi ai ɡɑt jər sidi, ju ɡet ən i fər efərt
ai pis letərz təɡeðər ənd ɡet tə tɑkən rekləs
ai dount čeinǰ laik krədenšəlz, ju nou ju si ðə nekləs
mai laifs ə kəmplitəd čeklist
aim taiərd əv hirin baut hu ju <checkin> fər nau
ǰəst ɡiv it taim, wil si huz stil əraund ə dekeid frəm nau
ðæts riəl

<[verse> <3]>
hau mʌč taim z ðis <nigga> <spendin> ɑn ði introu?
leitli aiv bin <feelin> laik ɡai pirs in məmentou
ai ǰəst set ðə bɑr, <niggas> fɑl ʌndᵊr it laik ə limbou
ðə fæməli ɔl ðət mætərz, aim ǰəst aut hiər wiθ mai <kinfolk>
ɒf evriθiŋ mai pen rout wi went frəm bəndi tə winzlou
ðis fər šɔrti ʌp ɑn <glengrove> hu lʌv hwen ai kæč mai tempou
ai sip ðə <pora> ənd lisən tə <cappadonna>
ðə freš prins ǰəst həd dinər wiθ tætiænə, nou lai
ɔl ðiz <90>iz fæntəsiz ɑn mai maind
ðə difərəns iz ðət wiθ main, ðei ɔl kəm tru in du taim
ai mait kəm θru wiðaut sikjurəti tə ček if jər fain
ðæts ǰəst mi ɑn mai solou laik fək it, laik <yolo>
wɒntəd tə tel ju, æksept jərself
ju dount həv tə pruv šit tə nou wʌn iksept jərself
ənd if ju end ʌp nidiŋ səm ekstrə help, ðen ai kən help
ju nou, bæk ɑn jər fit ənd šit
<tryna> ɡet mai kɑrmə ʌp, fək ðə ɡilti ənd ɡridi šit
hau mʌč taim z ðis <nigga> <spendin> ɑn ði introu?
hau ðis <nigga> <workin> laik hi ɡɑt ə <fuckin> twin ðou?
laif s <soundin> kreizi, fɔrti ɑn mɑrtən <scorcese>
ənd ai wudənt čeinǰ ə θiŋ if ju peid mi, nau riəl <nigga> <wassup>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *