aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

twenty one pilots-Lane Boy-Pronunciación Letra Traducción

twenty one pilots-Lane Boy-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Twenty One Pilots Lyrics
“Lane Boy”

They say, “Stay in your lane, boy, lane boy,”
But we go where we want to
They think this thing is a highway, highway,
But will they be alive tomorrow?

They think this thing is a highway
If it was our way
We’d have a tempo change every other time change
‘Cause our minds change on what we think is good
I wasn’t raised in the hood,
But I know a thing or two about pain and darkness
If it wasn’t for this music, I don’t know how I would’ve fought this
Regardless,
All these songs I’m hearing are so heartless
Don’t trust a perfect person and don’t trust a song that’s flawless
Honest,
There’s a few songs on this record that feel common
I’m in constant confrontation with what I want and what is poppin’
In the industry
It seems to me
That singles on the radio are currency
My creativity’s only free when I’m playin’ shows

They say, “Stay in your lane, boy, lane boy,”
But we go where we want to
They think this thing is a highway, highway,
But will they be alive tomorrow?
Will they be alive tomorrow?

I’m sorry if that question I asked last
Scared you a bit like a hazmat
In a gas mask
If you ask Zack
He’s my brother, he likes when I rap fast
But let’s back track,
Back to this
Who would you live and die for on that list?
But the problem is
There’s another list that exists and no one really wants to think about this
Forget sanity,
Forget salary,
Forget vanity,
My morality
If you get in between someone I love and me
You’re gonna feel the heat of my cavalry
All these songs I’m hearing are so heartless
Don’t trust a perfect person and don’t trust a song that’s flawless

They say, “Stay in your lane, boy, lane boy,”
But we go where we want to
They think this thing is a highway, highway,
But will they be alive tomorrow?
They say, “Stay in your lane, boy, lane boy,”
But we go where we want to
They think this thing is a highway, highway,
But will they be alive tomorrow?

Will they be alive tomorrow? [4x]

They say, “Stay in your lane, boy, lane boy,”
But we go where we want to
They think this thing is a highway, highway,
But will they be alive tomorrow?
They say, “Stay in your lane, boy, lane boy,”
But we go where we want to
They think this thing is a highway, highway,
But will they be alive tomorrow?

#Pronunciación de la Canción

 

twenti wʌn pailəts liriks
lein bɔi

ðei sei, stei in jər lein, bɔi, lein bɔi,
bət wi ɡou hweᵊr wi wɑnt tu
ðei θiŋk ðis θiŋ z ə haiwe, haiwe,
bət wəl ðei bi əlaiv təmɑrou?

ðei θiŋk ðis θiŋ z ə haiwe
if it wəz auər wei
wid həv ə tempou čeinǰ evri ʌðᵊr taim čeinǰ
kəz auər maindz čeinǰ ɑn hwʌt wi θiŋk s ɡud
ai wɑzənt reizd in ðə hud,
bət ai nou ə θiŋ ɔr tu əbaut pein ənd dɑrknəs
if it wɑzənt fər ðis mjuzik, ai dount nou hau ai wudəv fɔt ðis
rəɡɑrdləs,
ɔl ðiz sɒŋz aim hiriŋ ər sou hɑrtləs
dount trəst ə pərfekt pərsən ənd dount trəst ə sɒŋ ðæts flɒləs
ɑnəst,
ðerz ə fju sɒŋz ɑn ðis rəkɔrd ðət fil kɑmən
aim in kɑnstənt kɑnfrənteišən wiθ hwʌt ai wɑnt ənd hwʌt s <poppin>
in ði indəstri
it simz tə mi
ðət siŋɡəlz ɑn ðə reidiou ər kərənsi
mai krieitivətiiz ounli fri hwen aim <playin> šouz

ðei sei, stei in jər lein, bɔi, lein bɔi,
bət wi ɡou hweᵊr wi wɑnt tu
ðei θiŋk ðis θiŋ z ə haiwe, haiwe,
bət wəl ðei bi əlaiv təmɑrou?
wəl ðei bi əlaiv təmɑrou?

aim sɑri if ðət kwesčən ai æskt læst
skerd ju ə bit laik ə <hazmat>
in ə ɡæs mæsk
if ju æsk zæk
hiz mai brʌðᵊr, hi laiks hwen ai ræp fæst
bət lets bæk træk,
bæk tə ðis
hu wud ju laiv ənd dai fər ɑn ðət list?
bət ðə prɑbləm iz
ðerz ənʌðᵊr list ðət igzists ənd nou wʌn rili wɑnts tə θiŋk əbaut ðis
fərɡet sænəti,
fərɡet sæləri,
fərɡet vænəti,
mai məræləti
if ju ɡet in bitwin sʌmwən ai lʌv ənd mi
jər ɡɑnə fil ðə hit əv mai kævəlri
ɔl ðiz sɒŋz aim hiriŋ ər sou hɑrtləs
dount trəst ə pərfekt pərsən ənd dount trəst ə sɒŋ ðæts flɒləs

ðei sei, stei in jər lein, bɔi, lein bɔi,
bət wi ɡou hweᵊr wi wɑnt tu
ðei θiŋk ðis θiŋ z ə haiwe, haiwe,
bət wəl ðei bi əlaiv təmɑrou?
ðei sei, stei in jər lein, bɔi, lein bɔi,
bət wi ɡou hweᵊr wi wɑnt tu
ðei θiŋk ðis θiŋ z ə haiwe, haiwe,
bət wəl ðei bi əlaiv təmɑrou?

wəl ðei bi əlaiv təmɑrou? <[4x]>

ðei sei, stei in jər lein, bɔi, lein bɔi,
bət wi ɡou hweᵊr wi wɑnt tu
ðei θiŋk ðis θiŋ z ə haiwe, haiwe,
bət wəl ðei bi əlaiv təmɑrou?
ðei sei, stei in jər lein, bɔi, lein bɔi,
bət wi ɡou hweᵊr wi wɑnt tu
ðei θiŋk ðis θiŋ z ə haiwe, haiwe,
bət wəl ðei bi əlaiv təmɑrou?

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!