Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Twenty One Pilots-Time To Say Goodbye-Pronunciación Letra Traducción

Twenty One Pilots-Time To Say Goodbye-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Twenty One Pilots Lyrics
“Time To Say Goodbye”

You split
And take in every time you see
A faking counterfeit
In the mirror you appear
To see fear
And whisper this is it
In the mirror you appear
To see nothing else
But yourself as a face
A hollowed out space
Leave me with the razor
And just in case
I fall face down on the ground
And somehow I found
Enough strength to lift my face
And make a sound
And muffled though it may be
And crazy it seems
I never felt closer to you
Just crying as you torture me

It’s time to say goodbye
To the earth and now my worthless life
‘Cause everything I’ve ever made
Is dead now
Inside the grave

It’s time to say goodbye
To the earth and now my worthless life
‘Cause everything I’ve ever made
Is dead now
Inside the grave

I just don’t wanna be
So many things
And now that I see
I just wanna sing
I just wanna breathe
I just wanna fly
I just wanna close my eyes
And take in the sun
And take in the air
I just wanna run
And murder my care
I wanna believe that I will be free elsewhere

And I’m standing on a tower
Trying my hardest to make it
To you but I built this tower
Out of mortal bricks
They’re breaking
I truly will surrender
My pretender
My disguise
And I’ll truly start to
Render to your splendor
So it’s time to say goodbye

It’s time to say goodbye
To the earth and now my worthless life
‘Cause everything I’ve ever made
Is dead now
Inside the grave

It’s time to say goodbye
To the earth and now my worthless life
‘Cause everything I’ve ever made
Is dead now
Inside the grave

It’s time to say goodbye
To the earth and now my worthless life
‘Cause everything I’ve ever made
Is dead now
Inside the grave

#Pronunciación de la Canción

 

twenti wʌn pailəts liriks
taim tə sei ɡudbai
ju split
ənd teik in evri taim ju si
ə feikiŋ kauntərfit
in ðə mirər ju əpir
tə si fir
ənd wispər ðis iz it
in ðə mirər ju əpir
tə si nʌθiŋ els
bət jərself əz ə feis
ə hɒloud aut speis
liv mi wiθ ðə reizər
ənd ǰəst in keis
ai fɑl feis daun ɑn ðə ɡraund
ənd sʌmhɑw ai faund
ənəf streŋkθ tə lift mai feis
ənd meik ə saund
ənd mʌfəld ðou it mei bi
ənd kreizi it simz
ai nevər felt klousᵊr tə ju
ǰəst kraiiŋ əz ju tɔrčər mi
its taim tə sei ɡudbai
tə ðə ərθ ənd nau mai wərθləs laif
kəz evriθiŋ aiv evᵊr meid
iz ded nau
insaid ðə ɡreiv
its taim tə sei ɡudbai
tə ðə ərθ ənd nau mai wərθləs laif
kəz evriθiŋ aiv evᵊr meid
iz ded nau
insaid ðə ɡreiv
ai ǰəst dount wɑnə bi
sou meni θiŋz
ənd nau ðət ai si
ai ǰəst wɑnə siŋ
ai ǰəst wɑnə brið
ai ǰəst wɑnə flai
ai ǰəst wɑnə klouz mai aiz
ənd teik in ðə sən
ənd teik in ði er
ai ǰəst wɑnə rən
ənd mərdər mai ker
ai wɑnə bəliv ðət ai wəl bi fri elswer
ənd aim stændiŋ ɑn ə tauər
traiiŋ mai hɑrdəst tə meik it
tə ju bət ai bilt ðis tauər
aut əv mɔrtəl briks
ðer breikiŋ
ai truli wəl sərendər
mai pritendər
mai disɡaiz
ənd ail truli stɑrt tu
rendər tə jər splendər
sou its taim tə sei ɡudbai
its taim tə sei ɡudbai
tə ðə ərθ ənd nau mai wərθləs laif
kəz evriθiŋ aiv evᵊr meid
iz ded nau
insaid ðə ɡreiv
its taim tə sei ɡudbai
tə ðə ərθ ənd nau mai wərθləs laif
kəz evriθiŋ aiv evᵊr meid
iz ded nau
insaid ðə ɡreiv
its taim tə sei ɡudbai
tə ðə ərθ ənd nau mai wərθləs laif
kəz evriθiŋ aiv evᵊr meid
iz ded nau
insaid ðə ɡreiv
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!