pronunciaciones

Ty Dolla $ign-Love U Better-Lil Wayne-The-Dream-Pronunciación Letra Traducción

Ty Dolla $ign-Love U Better-Lil Wayne-The-Dream-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Ty Dolla Sign Lyrics
“Love U Better”
(feat. Lil Wayne & The-Dream)

… head, all night long
You wanted me to love
Mustard on the beat, ho

[The-Dream:]
Girl you should know that I can love you
Better than he can
[Ty Dolla $ign:]
Girl you should know that I can love you
Better than he can

Pull up on your girl with my roof gone
I’ma pull up on your girl with my jewels on
Pull up on your girl with that heat on
She don’t know if it’s a Dolla or a Dream song
First I beat it from the back, she on top now
Used to wanna leave, but she not now
She used to wanna be with you, but nigga, not now
It’s kinda funny how she put herself on lockdown
And now you talkin’ that blah-blah-blah
I’m up here ballin’ like la-la-la
Gave it to her, made her scream, “Da-da-da”
And now you wanna act all rah-rah-rah rah-rah-rah

[The-Dream:]
Girl you should know that I can love you
Better than he can
[Ty Dolla $ign:]
Girl you should know that I can love you
Better than he can

[Lil Wayne:]
Girl, you should know that
I’ma fall asleep in it, popped a whole Xan
If you gettin’ cold feet, I’ll make the snow sand
I’ma rest in peace in it, pop a toe tag
Pull up on it in an Uber, that’s how I maneuver
Turn this D into a D+ and I’m her tutor
Turn a B into a D cup, hallelujah
Got her clappin’, yeah she booby-trappin’ out at Hooter’s
Treat the little lollipop like Lallapalooza
I’m the one to introduce her, kama sutra
Say she a cougar when it comes to Young Mula
12 gauge, girl, Tunechi ‘bout to one-two ya

[The-Dream:]
Girl you should know that I can love you
Better than he can
[Ty Dolla $ign:]
Girl you should know that I can love you
Better than he can

Oh, ooh, yeah
Oh, oh
No he can’t love you
Oh, he can’t love you, love you, love you like I do
Oh, no he can’t love you

[The-Dream:]
Girl you should know that I can love you
Better than he can
[Ty Dolla $ign:]
Girl you should know that I can love you
Better than he can

#Pronunciación de la Canción

 

tai <dolla> sain liriks
lʌv ju betər
fit. lil wein ənd <the-dream>

… hed, ɔl nait lɔŋ
ju wɒntəd mi tə lʌv
mʌstərd ɑn ðə bit, hou

<[the-dream>: <]>
ɡərl ju šəd nou ðət ai kən lʌv ju
betər ðən hi kæn
<[ty> <dolla> <ign>: <]>
ɡərl ju šəd nou ðət ai kən lʌv ju
betər ðən hi kæn

pul ʌp ɑn jər ɡərl wiθ mai ruf ɡɒn
<ima> pul ʌp ɑn jər ɡərl wiθ mai ǰuəlz ɑn
pul ʌp ɑn jər ɡərl wiθ ðət hit ɑn
ši dount nou if its ə <dolla> ɔr ə drim sɒŋ
fərst ai bit it frəm ðə bæk, ši ɑn tɑp nau
just tə wɑnə liv, bət ši nɑt nau
ši just tə wɑnə bi wiθ ju, bət <nigga>, nɑt nau
its kində fʌni hau ši put hərself ɑn lɑkdaun
ənd nau ju tɑkən ðət <blah-blah-blah>
aim ʌp hiər bælin laik <la-la-la>
ɡeiv it tə hər, meid hər skrim, <da-da-da>
ənd nau ju wɑnə ækt ɔl <rah-rah-rah> <rah-rah-rah>

<[the-dream>: <]>
ɡərl ju šəd nou ðət ai kən lʌv ju
betər ðən hi kæn
<[ty> <dolla> <ign>: <]>
ɡərl ju šəd nou ðət ai kən lʌv ju
betər ðən hi kæn

<[lil> wein: <]>
ɡərl, ju šəd nou ðæt
<ima> fɑl əslip in it, pɑpt ə houl <xan>
if ju <gettin> kould fit, ail meik ðə snou sænd
<ima> rest in pis in it, pɑp ə tou tæɡ
pul ʌp ɑn it in ən jubər, ðæts hau ai mənuvər
tərn ðis di intu ə <d+> ənd aim hər tutər
tərn ə bi intu ə di kʌp, hæləlujə
ɡɑt hər <clappin>, jæ ši <booby-trappin> aut ət hutəriz
trit ðə litəl lɑlipɑp laik <lallapalooza>
aim ðə wʌn tə intrədus hər, kɑmə sutrə
sei ši ə kuɡər hwen it kəmz tə jəŋ mjulə
twelv ɡeiǰ, ɡərl, <tunechi> baut tə <one-two> jɑ

<[the-dream>: <]>
ɡərl ju šəd nou ðət ai kən lʌv ju
betər ðən hi kæn
<[ty> <dolla> <ign>: <]>
ɡərl ju šəd nou ðət ai kən lʌv ju
betər ðən hi kæn

ou, u, jæ
ou, ou
nou hi kænt lʌv ju
ou, hi kænt lʌv ju, lʌv ju, lʌv ju laik ai du
ou, nou hi kænt lʌv ju

<[the-dream>: <]>
ɡərl ju šəd nou ðət ai kən lʌv ju
betər ðən hi kæn
<[ty> <dolla> <ign>: <]>
ɡərl ju šəd nou ðət ai kən lʌv ju
betər ðən hi kæn

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!