Tyga-1 of 1-Pronunciación Letra y Video

Tyga-1 of 1-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

TYGA LYRICS
“1 Of 1”

You, you my only one
You my number one
You a one of one
I wanna go one on one with you
One on one, and I want you to want me too
You a one of one
I wanna go one on one with you

Back to the front with you
Don’t let em make you regret it
They’ll be fake if you let em
Don’t let em make less out of something
That means so much to you
I wanna make you feel comfortable
Girl you know I fuck with you
Like summer school and Lunchables
We the untouchable, yeah
You don’t have to suffer, no, yeah
I was made custom for you
Only give my loving to you

You, you my only one
You my number one
You a one of one
I wanna go one on one with you
One on one, and I want you to want me too
You a one of one
I wanna go one on one with you

Take the thug in me and put some in you
Now you wearing bandanas
Rocking your man’s flannels
Flight to Dubai, gotta pop a Xanax
Mi no love for dem… boi antics
Gon make me pull choppers out the attic
I’m a savage, straight savage
Yeah, they laughed at my dreams of living lavish
We no pretender, we both remember
All these hoes was ghost fore I had the Phantom
Fore I had the Grammy, I couldn’t get at em
Uh, before I rock rings like Sally
They ain’t wanna hang out, wanna try to plan it
That’s why I give all I have to you
They don’t know I got the juice, they don’t know
They don’t know I touch the money like masseuse
Dem don’t know, I was made custom for you
Only giving my love to you

You, you my only one
You my number one
You a one of one
I wanna go one on one with you
One on one, and I want you to want me too
You a one of one
I wanna go one on one with you

Back to the front with you
Yeah, grind and bump with you
You a one of one
I wanna go one on one with you
Back to the front with you
Don’t have to front, it’s true
You a one of one
I wanna go one on one with you
One on one with you
One on one
And I want you to want me too
You a one of one
I wanna go one on one with you

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<tyga> liriks
wʌn əv wʌn

ju, ju mai ounli wʌn
ju mai nʌmbᵊr wʌn
ju ə wʌn əv wʌn
ai wɑnə ɡou wʌn ɑn wʌn wiθ ju
wʌn ɑn wʌn, ənd ai wɑnt ju tə wɑnt mi tu
ju ə wʌn əv wʌn
ai wɑnə ɡou wʌn ɑn wʌn wiθ ju

bæk tə ðə frənt wiθ ju
dount let em meik ju riɡret it
ðeil bi feik if ju let em
dount let em meik les aut əv sʌmθiŋ
ðət minz sou mʌč tə ju
ai wɑnə meik ju fil kʌmfərtəbəl
ɡərl ju nou ai fək wiθ ju
laik sʌmər skul ənd <lunchables>
wi ði ʌntəčəbəl, jæ
ju dount həv tə sʌfər, nou, jæ
ai wəz meid kʌstəm fər ju
ounli ɡiv mai lʌviŋ tə ju

ju, ju mai ounli wʌn
ju mai nʌmbᵊr wʌn
ju ə wʌn əv wʌn
ai wɑnə ɡou wʌn ɑn wʌn wiθ ju
wʌn ɑn wʌn, ənd ai wɑnt ju tə wɑnt mi tu
ju ə wʌn əv wʌn
ai wɑnə ɡou wʌn ɑn wʌn wiθ ju

teik ðə θəɡ in mi ənd put səm in ju
nau ju weriŋ bændænəz
rɑkiŋ jər mænz flænəlz
flait tə dubai, ɡɑtə pɑp ə zænæks
mi nou lʌv fər dem… <boi> æntiks
<gon> meik mi pul čɑpərz aut ði ætik
aim ə sæviǰ, streit sæviǰ
jæ, ðei læft ət mai drimz əv liviŋ læviš
wi nou pritendər, wi bouθ rəmembər
ɔl ðiz houz wəz ɡoust fɔr ai həd ðə fæntəm
fɔr ai həd ðə ɡræmi, ai kudənt ɡet ət em
ə, bifɔr ai rɑk riŋz laik sæli
ðei eint wɑnə hæŋ aut, wɑnə trai tə plæn it
ðæts wai ai ɡiv ɔl ai həv tə ju
ðei dount nou ai ɡɑt ðə ǰus, ðei dount nou
ðei dount nou ai təč ðə mʌni laik mæsəz
dem dount nou, ai wəz meid kʌstəm fər ju
ounli ɡiviŋ mai lʌv tə ju

ju, ju mai ounli wʌn
ju mai nʌmbᵊr wʌn
ju ə wʌn əv wʌn
ai wɑnə ɡou wʌn ɑn wʌn wiθ ju
wʌn ɑn wʌn, ənd ai wɑnt ju tə wɑnt mi tu
ju ə wʌn əv wʌn
ai wɑnə ɡou wʌn ɑn wʌn wiθ ju

bæk tə ðə frənt wiθ ju
jæ, ɡraind ənd bəmp wiθ ju
ju ə wʌn əv wʌn
ai wɑnə ɡou wʌn ɑn wʌn wiθ ju
bæk tə ðə frənt wiθ ju
dount həv tə frənt, its tru
ju ə wʌn əv wʌn
ai wɑnə ɡou wʌn ɑn wʌn wiθ ju
wʌn ɑn wʌn wiθ ju
wʌn ɑn wʌn
ənd ai wɑnt ju tə wɑnt mi tu
ju ə wʌn əv wʌn
ai wɑnə ɡou wʌn ɑn wʌn wiθ ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!