aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Tyga – Boss Up-Pronunciación Letra Traducción

Tyga – Boss Up-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Tyga Lyrics
“Boss Up”

Aye, turn it up a lil’ bit
I, I want you to have your way
You feel me?

Yeah I love it when you
Boss up yeah
Call the shots yeah
When you tell me come through
I pull up, hop out, yeah
Cause I love it when you
Boss up yeah
Call the shots yeah
When you tell me that you wanted us to park yeah
Work it work it like I’m working two jobs yeah
Cause I love it when you
Boss up yeah
Call the shots yeah
When you tell me come through
I pull up, hop out, yeah
Cause I love it when you
Boss up yeah
Call the shots yeah
When you tell me how you wanted us to park
Work it work it like I’m working two jobs yeah

I fucking, love it, when you you you
Come in with your drink
Tell me don’t mix it make it straight
Tell me don’t mix you up with them other bitches
Get mixed up with me
That’s the perfect mixture
Have your way
Lil’ baby have your way
Aw babe, it’s whatever you say

Cause I love it when you
Boss up yeah
We ain’t talkin’ ‘bout, we
Boss up yeah

Take it off then you floss when you know how to
Boss up
Iced out cross for the ones who crossed this shit
Fuck the police yeah
You the law like ooh
Get ‘em off you
They hate you so much
You Khaleesi talking bossy
Boss up
Tell that boy that you need a better offer
If you wanna be a, baller (boss up)
Shot caller
20 inch blades, on that Ferrari
Call her, I don’t need directions
Just tell me when to go

Oh I love it when you
Boss up yeah
Call the shots yeah
When you tell me come through
I pull up, hop out, yeah
Cause I love it when you
Boss up yeah
Call the shots yeah
When you tell me that you wanted us to park yeah
Work it work it like I’m working two jobs yeah
Oh I fucking, love it, when you
Boss up yeah
Call the shots yeah
When you tell me come through
I pull up, hop out, yeah
Cause I love it when you
Boss up yeah
Call the shots yeah
When you tell me how you wanted us to park yeah
Come on [?] into it like a new drop yeah

Cause I love it when you
Have your way
Lil’ baby have your way
Aw babe
It’s whatever you say
Cause I love it when you
Boss up yeah
Call the shots yeah
When you tell me how you wanted us to park yeah
Work it work it like I’m working two jobs yeah
Yeah I, fucking, love it
When you you you (bust it bust it bust it)

Bust it bust it bust it

#Pronunciación de la Canción

 

<tyga> liriks
bɒs ʌp
ai, tərn it ʌp ə lil bit
ai, ai wɑnt ju tə həv jər wei
ju fil mi?
jæ ai lʌv it hwen ju
bɒs ʌp jæ
kɒl ðə šɑts jæ
hwen ju tel mi kəm θru
ai pul ʌp, hɑp aut, jæ
kəz ai lʌv it hwen ju
bɒs ʌp jæ
kɒl ðə šɑts jæ
hwen ju tel mi ðət ju wɒntəd əz tə pɑrk jæ
wərk it wərk it laik aim wərkiŋ tu ǰɑbz jæ
kəz ai lʌv it hwen ju
bɒs ʌp jæ
kɒl ðə šɑts jæ
hwen ju tel mi kəm θru
ai pul ʌp, hɑp aut, jæ
kəz ai lʌv it hwen ju
bɒs ʌp jæ
kɒl ðə šɑts jæ
hwen ju tel mi hau ju wɒntəd əz tə pɑrk
wərk it wərk it laik aim wərkiŋ tu ǰɑbz jæ
ai fʌkiŋ, lʌv it, hwen ju ju ju
kəm in wiθ jər driŋk
tel mi dount miks it meik it streit
tel mi dount miks ju ʌp wiθ ðəm ʌðᵊr bičəz
ɡet mikst ʌp wiθ mi
ðæts ðə pərfekt miksčər
həv jər wei
lil beibi həv jər wei
ɒ beib, its hwʌtevᵊr ju sei
kəz ai lʌv it hwen ju
bɒs ʌp jæ
wi eint tɑkən baut, wi
bɒs ʌp jæ
teik it ɒf ðen ju flɑs hwen ju nou hau tu
bɒs ʌp
aist aut krɑs fər ðə wʌnz hu krɒst ðis šit
fək ðə pəlis jæ
ju ðə lɑ laik u
ɡet <em> ɒf ju
ðei heit ju sou mʌč
ju <khaleesi> tɔkiŋ bɒsi
bɒs ʌp
tel ðæt bɔi ðət ju nid ə betər ɒfər
if ju wɑnə bi ei, bɒlər bɒs ʌp
šɑt kɒlər
twenti inč bleidz, ɑn ðət fərɑri
kɒl hər, ai dount nid dərekšənz
ǰəst tel mi hwen tə ɡou
ou ai lʌv it hwen ju
bɒs ʌp jæ
kɒl ðə šɑts jæ
hwen ju tel mi kəm θru
ai pul ʌp, hɑp aut, jæ
kəz ai lʌv it hwen ju
bɒs ʌp jæ
kɒl ðə šɑts jæ
hwen ju tel mi ðət ju wɒntəd əz tə pɑrk jæ
wərk it wərk it laik aim wərkiŋ tu ǰɑbz jæ
ou ai fʌkiŋ, lʌv it, hwen ju
bɒs ʌp jæ
kɒl ðə šɑts jæ
hwen ju tel mi kəm θru
ai pul ʌp, hɑp aut, jæ
kəz ai lʌv it hwen ju
bɒs ʌp jæ
kɒl ðə šɑts jæ
hwen ju tel mi hau ju wɒntəd əz tə pɑrk jæ
kəm ɑn <[>? <]> intu it laik ə nu drɑp jæ
kəz ai lʌv it hwen ju
həv jər wei
lil beibi həv jər wei
ɒ beib
its hwʌtevᵊr ju sei
kəz ai lʌv it hwen ju
bɒs ʌp jæ
kɒl ðə šɑts jæ
hwen ju tel mi hau ju wɒntəd əz tə pɑrk jæ
wərk it wərk it laik aim wərkiŋ tu ǰɑbz jæ
jæ ai, fʌkiŋ, lʌv it
hwen ju ju ju bəst it bəst it bəst it
bəst it bəst it bəst it
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!