aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Tyga – Flossin-King-Pronunciación Letra Traducción

Tyga – Flossin-King-Cómo se pronuncia en Inglés

Tyga Lyrics
“Flossin”
(feat. King)

[Tyga:]
Zaytoven
Say I’m flossing, say I’m bossing
Now I’m flossing, yeah, yeah

[Tyga (King):]
Yeah I’m flossing, flossing, flossing, flossing
Floss, floss, I’ma a boss, I should be from Boston
Say I’m flossing (I’m flossing)
Say I’m bossing (I’m bossing)
I got all the cake, she gon’ bring the frosting
We at Bosonova
I’m bossing, I’m flossing
I’m flossing, I’m bossing
But this ain’t Hugo Boss
Bitch we flossing, flossing, yeah we flossing, flossing
I got all the cake, she gon’ bring the frosting

[Tyga:]
You had it, you lost it
You lost it, yeah you lost it
I found it, I got it, got the plug and the sake
My vanilla girl like chocolate
My chocolate girl like caramel
My caramel girl like dairy flavored
Drippin’ like the faucet
I’m flossing, I’m flossing
I’m floss and flossing
She just got her ass shots, we into the soften
She bossing, she boss and send five texts at?
Everytime we hit the mall, they should bring a coffin
I’m cocky, I’m flossing, put a porch to the Porsche
It can get exhausting, all this fucking flossing
Diamonds in my teeth, when I smile I sparkle
I should be a dentist, I could teach you how to floss it

[Tyga (King):]
Yeah I’m flossing, flossing, flossing, flossing
Floss, floss, I’ma a boss, I should be from Boston
Say I’m flossing (I’m flossing)
Say I’m bossing (I’m bossing)
I got all the cake, she gon’ bring the frosting
We at Bosonova
I’m bossing, I’m flossing
I’m flossing, I’m bossing
But this ain’t Hugo Boss
Bitch we flossing, flossing, yeah we flossing, flossing
I got all the cake, she gon’ bring the frosting

[Tyga:]
Car that’s from Hoochies, I’m bout to throw a party
Where’d she get that ass, she got it from her mama
I’m saucy, I’m flossing, I’m saucy but?
And I paid in full, I should be from Harlem
Just pulled up in? and ferraris
Whoa kemosabe, flossing is a hobby
And I’m on your TV, whoa hashetashe
All my ice is water, yours is wishy-washy

[Tyga (King):]
Yeah I’m flossing, flossing, flossing, flossing
Floss, floss, I’ma a boss, I should be from Boston
Say I’m flossing (I’m flossing)
Say I’m bossing (I’m bossing)
I got all the cake, she gon’ bring the frosting
We at Bosonova
I’m bossing, I’m flossing
I’m flossing, I’m bossing
But this ain’t Hugo Boss
Bitch we flossing, flossing, yeah we flossing, flossing
I got all the cake, she gon’ bring the frosting

#Pronunciación de la Canción

 

<tyga> liriks
<flossin>
fit. kiŋ

<[tyga>: <]>
<zaytoven>
sei aim flɒsiŋ, sei aim bɒsiŋ
nau aim flɒsiŋ, jæ, jæ

<[tyga> kiŋ: <]>
jæ aim flɒsiŋ, flɒsiŋ, flɒsiŋ, flɒsiŋ
flɑs, flɑs, <ima> ə bɒs, ai šəd bi frəm bɑstən
sei aim flɒsiŋ aim flɒsiŋ
sei aim bɒsiŋ aim bɒsiŋ
ai ɡɑt ɔl ðə keik, ši <gon> briŋ ðə frɒstiŋ
wi ət <bosonova>
aim bɒsiŋ, aim flɒsiŋ
aim flɒsiŋ, aim bɒsiŋ
bət ðis eint hjuɡou bɒs
bič wi flɒsiŋ, flɒsiŋ, jæ wi flɒsiŋ, flɒsiŋ
ai ɡɑt ɔl ðə keik, ši <gon> briŋ ðə frɒstiŋ

<[tyga>: <]>
ju həd it, ju lɒst it
ju lɒst it, jæ ju lɒst it
ai faund it, ai ɡɑt it, ɡɑt ðə pləɡ ənd ðə seik
mai vənilə ɡərl laik čɒklət
mai čɒklət ɡərl laik kerəməl
mai kerəməl ɡərl laik deri fleivərd
<drippin> laik ðə fɒsət
aim flɒsiŋ, aim flɒsiŋ
aim flɑs ənd flɒsiŋ
ši ǰəst ɡɑt hər æs šɑts, wi intu ðə sɒfən
ši bɒsiŋ, ši bɒs ənd send faiv teksts æt?
evritaim wi hit ðə mɒl, ðei šəd briŋ ə kɒfin
aim kɑki, aim flɒsiŋ, put ə pɔrč tə ðə pɔršə
it kən ɡet igzɒstiŋ, ɔl ðis fʌkiŋ flɒsiŋ
daiməndz in mai tiθ, hwen ai smail ai spɑrkəl
ai šəd bi ə dentəst, ai kəd tič ju hau tə flɑs it

<[tyga> kiŋ: <]>
jæ aim flɒsiŋ, flɒsiŋ, flɒsiŋ, flɒsiŋ
flɑs, flɑs, <ima> ə bɒs, ai šəd bi frəm bɑstən
sei aim flɒsiŋ aim flɒsiŋ
sei aim bɒsiŋ aim bɒsiŋ
ai ɡɑt ɔl ðə keik, ši <gon> briŋ ðə frɒstiŋ
wi ət <bosonova>
aim bɒsiŋ, aim flɒsiŋ
aim flɒsiŋ, aim bɒsiŋ
bət ðis eint hjuɡou bɒs
bič wi flɒsiŋ, flɒsiŋ, jæ wi flɒsiŋ, flɒsiŋ
ai ɡɑt ɔl ðə keik, ši <gon> briŋ ðə frɒstiŋ

<[tyga>: <]>
kɑr ðæts frəm <hoochies>, aim baut tə θrou ə pɑrti
werd ši ɡet ðət æs, ši ɡɑt it frəm hər mɑmə
aim sɒsi, aim flɒsiŋ, aim sɒsi bʌt?
ənd ai peid in ful, ai šəd bi frəm hɑrləm
ǰəst puld ʌp in? ənd fərɑris
wou <kemosabe>, flɒsiŋ z ə hɑbi
ənd aim ɑn jər tivi, wou <hashetashe>
ɔl mai ais iz wɒtər, jurz iz wiši wɒši

<[tyga> kiŋ: <]>
jæ aim flɒsiŋ, flɒsiŋ, flɒsiŋ, flɒsiŋ
flɑs, flɑs, <ima> ə bɒs, ai šəd bi frəm bɑstən
sei aim flɒsiŋ aim flɒsiŋ
sei aim bɒsiŋ aim bɒsiŋ
ai ɡɑt ɔl ðə keik, ši <gon> briŋ ðə frɒstiŋ
wi ət <bosonova>
aim bɒsiŋ, aim flɒsiŋ
aim flɒsiŋ, aim bɒsiŋ
bət ðis eint hjuɡou bɒs
bič wi flɒsiŋ, flɒsiŋ, jæ wi flɒsiŋ, flɒsiŋ
ai ɡɑt ɔl ðə keik, ši <gon> briŋ ðə frɒstiŋ