Tyga-Gucci Snakes-Desiigner-Pronunciación Letra y Video

Tyga-Gucci Snakes-Desiigner-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<tyga> liriks
ɡuči sneiks
fit. <desiigner>

ai ǰəst spent ten bændz ɑn <gucci-gucci>, jæ
ai ǰəst spent ten bændz ɑn <gucci-gucci>, hɑ
hai fæšən, ɔl mai <niggas> <wylin>, <niggas> <wylin>
hwʌts ðə difərəns bitwin roulz rɔis
ənd ə bentli trək? baut wʌn hʌndrəd, zirou
daun, dərti dajænə
<rockin> ɡuči, dərti fɑntə, ðiz deiz

<[tyga>: <]>
hai fæšən, ɔl mai <niggas> <wylin>
hwʌts ðə difərəns bitwin ə <rolls-royce> ənd ə bentli <nigga>?

baut wʌn hʌndrəd, zirou
ši ə ɡrupi, dərti dajænə
wi <rockin> ɡuči <drinkin> dərti fɑntə

daiməndz flʌdəd
houli wɒtər blest mi laik auər fɑðᵊr
witnəs mai feiθ, bərnd bəlivərz dai, meik ju ə mɑrtər
kip ə leizər, hɑn solou, sneiks leðər, aim foukəst
æd it ʌp <nigga>, æd it ʌp
bæɡ it ʌp, hwʌts ðə <fuckin> toutəl?
ai ǰəst oupənd nu əkaunts ai si ðə sneiks
nou piɡi bæŋk, ǰəst lɑrǰ əmaunts ai si ðə sneiks
ai ǰəst swičt ðə laisəns pleit
mai lɔiər sed ðət ai bit ðə keis aim ɡɑnə bit ðə keis
rubi tuzdiz reiθ
ɑrm ənd hæmər <maybach> leðər
koukein ɑn hər feis, wi ǰəst meid ə tripəl eks muvi
peiroulz in ðə seif, indɔr ǰəkjuzi
autdɔr ǰəkjuzi
ši <gon> pɑp ðət kuči

<[tyga> <desiigner>: <]>
kəz ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči ai spent ten bændz ɡuči
ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči ai spent ten bændz ɡuči
ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči, ai si ðə sneiks
ai smæšt ɒf <playin> ɡuči in mai nu reiθ
kəz ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči ai spent ten bændz ɡuči
ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči ai spent ten bændz ɡuči
ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči, ai si ðə sneiks
ai smæšt ɒf <playin> ɡuči in mai nu reiθ

<[desiigner>: <]>
hai fæšən, ɔl mai <niggas> <wylin>
hwʌts ðə difərəns bitwin ə <rolls-royce> ənd ə bentli trək? baut wʌn hʌndrəd, zirou
daun, dərti dajænə
<rockin> ɡuči, dərti fɑntə

<[tyga>: <]>
ai dount trəst noubədi, ai dount trəst noubədi
si ful əv <pirhanas>, if ju lɔiəl wɑč mai lɔiərz
ai ǰəst peid mai mɑməz mɔrɡiǰ, put ðət ɑn evriθiŋ
piŋki riŋz ɑn evri riŋ, wei ju si mi ɡou <bling-bling>
riəl šit aim sou ɑnəst ai si ðə sneiks
sʌnset ɑn mai pæk šit ai si ðə sneiks
tætuz in ðə vidiouz ai si ðə sneiks
dəzainər, <lookin> laik ə ɡuči stɔr
pæpərætsou flæš
<nabbin> bičəz, <bouncin> ðət æs
<rockin> plætnəm
ju berli plætnəm, aim ǰəst <countin> mai kæš
ai ǰəst spent ə ræk ɑn suši
ǰəst ɡeiv əwei ɔl mai lui ənd ɡɑt it ɡuči

<[tyga> <desiigner>: <]>
kəz ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči ai spent ten bændz ɡuči
ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči ai spent ten bændz ɡuči
ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči, ai si ðə sneiks
ai smæšt ɒf <playin> ɡuči in mai nu reiθ
kəz ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči ai spent ten bændz ɡuči
ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči ai spent ten bændz ɡuči
ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči, ai si ðə sneiks
ai smæšt ɒf <playin> ɡuči in mai nu reiθ

<[desiigner>: <]>
hai fæšən, ɔl mai <niggas> <wylin>
hwʌts ðə difərəns bitwin ə <rolls-royce> ənd ə bentli trək? baut wʌn hʌndrəd, zirou
daun, dərti dajænə
<rockin> ɡuči, dərti fɑntə

hai fæšən, ɔl mai <niggas> <wylin>
hwʌts ðə difərəns bitwin ə <rolls-royce> ənd ə bentli trək? baut wʌn hʌndrəd, zirou
daun, dərti dajænə
<rockin> ɡuči, dərti fɑntə

<rockin> ɡuči, <rockin> ɡuči, ai rɑk ɡuči
ənd smouk wid ɑn melroz
ənd ai nou it <[>? <]>
dərti dajænə, <rockin> ɡuči wiθ dərti fɑntə
čɑpər bi ɡɑd ɡivən
ju ɡet it hɑrd <nigga> <[>? <]>
šut wiθ ðə doup dilərz
ju kən čil ənd ɡet hit wiθ ðə rɒŋ <niggas>
trai tə kil evribɑdi, rɑb <niggas>
evribɑdi raid raund strɒŋ <nigga>
hwʌt ju <[>? <]> <nigga>
trai tə pik ʌp ə hɑrləm <nigga>
ju did ðə hɑrləm didi
čɑpər ræn <nigga>
hi wɑnt dæməǰ
biɡ bɔi ræn <nigga>
biɡ bɔi ræn <nigga>
fək wiθ ðə sævəǰəz
evribɑdi <ridin> raund tir drɑp <[>? <]>
fək ə bič <[>? <]> ənd wi in brɑŋks
həd tə bai ə <bugatti>, ðə nuər kɑrz
fək <nigga> ded <nigga>
fək <nigga> stænd <nigga>
bič <gon> wæm mi
bič <gon> hed mi
bič <gon> ǰæm mi
evribɑdi <ridin> raund <gettin> ɡould

<[tyga>: <]>
ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči
ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči
ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči
ai ǰəst spent ten bændz ɑn ɡuči

<[desiigner>: <]>
hai fæšən, ɔl mai <niggas> <wylin>
hwʌts ðə difərəns bitwin ə <rolls-royce> ənd ə bentli trək? baut wʌn hʌndrəd, zirou
daun, dərti dajænə
<rockin> ɡuči, dərti fɑntə

TYGA LYRICS
“Gucci Snakes”
(feat. Desiigner)

(I just spent 10 bands on Gucci-Gucci, yeah)
(I just spent 10 bands on Gucci-Gucci, hah)
(High Fashion, all my niggas wylin’, niggas wylin’
What’s the difference between Rolls Royce
And a Bentley truck? Bout 100,000
Down, Dirty Diana
Rockin’ Gucci, dirty Fanta, these days)

[Tyga:]
High fashion, all my niggas wylin’
What’s the difference between a Rolls-Royce and a Bentley nigga?
Bout 100,000
She a groupie, Dirty Diana
We rockin’ Gucci drinkin’ Dirty Fanta

Diamonds flooded
Holy water blessed me like our father
Witness my faith, burned believers die, make you a martyr
Keep a laser, Han Solo, snakes leather, I’m focused
Add it up nigga, add it up
Bag it up, what’s the fuckin’ total?
I just opened new accounts (I see the snakes)
No piggy bank, just large amounts (I see the snakes)
I just switched the license plate
My lawyer said that I beat the case (I’m gonna beat the case)
Ruby Tuesdays Wraith
Arm and Hammer Maybach leather
Cocaine on her face, we just made a triple X movie
Payrolls in the safe, indoor jacuzzi
Outdoor jacuzzi
She gon’ pop that coochie

[Tyga (Desiigner):]
Cause I just spent 10 bands on Gucci (I spent 10 bands Gucci)
I just spent 10 bands on Gucci (I spent 10 bands Gucci)
I just spent 10 bands on Gucci, I see the snakes
I smashed off playin’ Gucci in my new Wraith
Cause I just spent 10 bands on Gucci (I spent 10 bands Gucci)
I just spent 10 bands on Gucci (I spent 10 bands Gucci)
I just spent 10 bands on Gucci, I see the snakes
I smashed off playin’ Gucci in my new Wraith

[Desiigner:]
High fashion, all my niggas wylin’
What’s the difference between a Rolls-Royce and a Bentley Truck? Bout 100,000
Down, Dirty Diana
Rockin’ Gucci, dirty Fanta

[Tyga:]
I don’t trust nobody, I don’t trust nobody
Sea full of pirhanas, if you loyal watch my lawyers
I just paid my mama’s mortgage, put that on everything
Pinky rings on every ring, way you see me go bling-bling
Real shit I’m so honest (I see the snakes)
Sunset on my Pac shit (I see the snakes)
Tattoos in the videos (I see the snakes)
Designer, lookin’ like a Gucci store
Paparazzi flash
Nabbin’ bitches, bouncin’ that ass
Rockin’ platinum
You barely platinum, I’m just countin’ my cash
I just spent a rack on sushi
Just gave away all my Louie (and got it Gucci)

[Tyga (Desiigner):]
Cause I just spent 10 bands on Gucci (I spent 10 bands Gucci)
I just spent 10 bands on Gucci (I spent 10 bands Gucci)
I just spent 10 bands on Gucci, I see the snakes
I smashed off playin’ Gucci in my new Wraith
Cause I just spent 10 bands on Gucci (I spent 10 bands Gucci)
I just spent 10 bands on Gucci (I spent 10 bands Gucci)
I just spent 10 bands on Gucci, I see the snakes
I smashed off playin’ Gucci in my new Wraith

[Desiigner:]
High fashion, all my niggas wylin’
What’s the difference between a Rolls-Royce and a Bentley Truck? Bout 100,000
Down, Dirty Diana
Rockin’ Gucci, dirty Fanta

High fashion, all my niggas wylin’
What’s the difference between a Rolls-Royce and a Bentley Truck? Bout 100,000
Down, Dirty Diana
Rockin’ Gucci, dirty Fanta

Rockin’ Gucci, rockin’ Gucci, I rock Gucci
And smoke weed on Melrose
And I know it [?]
Dirty Diana, rockin’ Gucci with dirty Fanta
Chopper be God given
You get it hard nigga [?]
Shoot with the dope dealers
You can chill and get hit with the wrong niggas
Try to kill everybody, rob niggas
Everybody ride round strong nigga
What you [?] nigga
Try to pick up a Harlem nigga
You did the Harlem Diddy
Chopper ran nigga
He want damage
Big boy ran nigga
Big boy ran nigga
Fuck with the savages
Everybody ridin’ round tear drop [?]
Fuck a bitch [?] and we in Bronx
Had to buy a Bugatti, the newer cars
Fuck nigga dead nigga
Fuck nigga stand nigga
Bitch gon’ wham me
Bitch gon’ head me
Bitch gon’ jam me
Everybody ridin’ round gettin’ gold

[Tyga:]
I just spent 10 bands on Gucci
I just spent 10 bands on Gucci
I just spent 10 bands on Gucci
I just spent 10 bands on Gucci

[Desiigner:]
High fashion, all my niggas wylin’
What’s the difference between a Rolls-Royce and a Bentley Truck? Bout 100,000
Down, Dirty Diana
Rockin’ Gucci, dirty Fanta