Tyga-Trap Pussy-Pronunciación Letra y Video

Tyga-Trap Pussy-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

TYGA LYRICS
“Trap Pussy”

I’m a trap nigga and I need trap pussy
Had a white bitch but the ho kept snitchin’
Pull up in a Benz, you Uber in a Civic
No fingerprints but I finger bang the pussy
Flipper, I’m Gucci, I’m Louis, I’m Groovy
Your homie, your girlfriend’s a groupie
She opened up her mouth so wide, scary movie
Went to 7-11, she beggin’ for a slurpie
Fuck her in the car, drop her off at Wendy’s
Ride no tint, I just seen the enemy
It’s 2 AM, somebody got shot
When niggas gettin’ money, niggas wanna call the cops
I get it a lot, I get it a lot
I’m lookin’ like a dope dealer, fresh off the pot
Lobster tail for my eighties bitches
Fat Burger for my nineties bitches
Don’t be trippin’ you get all the attention
Them long ass legs but the pussy terrific
I must admit it, put my tongue up in it
Ocean’s eleven, the pipe be leakin’
Ice cream man with the sprinkle filling
Make my bitches sisters, now we call them “Pippen”
Maestros, I’m the master splinter
Dick too big, told her scream in a pillow
Fuck it, I’m illin’, fuckin’ sicko
Super model, she a super nympho

I’m a trap nigga and I need trap pussy
I get it a lot
I’m a trap nigga and I need trap pussy
I get it a lot… trap pussy
I’m a trap nigga and I need trap pussy
I get it a lot… trap pussy
I’m a trap nigga… yeah…
I’m a trap nigga and I need trap pussy

Cherry on top, whip cream in the middle
Expect like a tempo, I’ll put two in your temple
Pimpin’ our mental was easy like rentals
My car game, drive away like limos
I told the bitch, don’t come back
If the check ain’t twice what I spent on gas
Fifteen thou for the private jet, don’t gasp
I like my new bitch but the shit won’t last
Ha, I’m just being realistic
Get dick, get dismissed, it’s just business
Personal, we don’t get intricate
Shout out my ex, I been meeting bitches
Yeah, I put that on wax
You a rat, it’s a trap
Cheese bar at the bank, I snatch
Brand new, I still wear the tags
She lookin’ over here like daddy back
I’m the ghost daddy, ride the Phantom black
Ha, Santa black, my gifts in fact
Pussy and gats with [?]
Fucking her tummy flat, skeet on her back
Eww, nasty nigga, stay with the raps
Never chase that bitch again
Ha, fuck it then, let’s get it man
Put you in your place like Running Man
Bitch I’m the shit, had to shit on ‘em again
Haha, and again

I’m a trap nigga and I need trap pussy
I get it a lot
I’m a trap nigga and I need trap pussy
I get it a lot… trap pussy
I’m a trap nigga and I need trap pussy
I get it a lot… trap pussy
I’m a trap nigga… yeah…
I’m a trap nigga and I need trap pussy

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<tyga> liriks
træp pusi

aim ə træp <nigga> ənd ai nid træp pusi
həd ə wait bič bət ðə hou kept <snitchin>
pul ʌp in ə benz, ju jubər in ə sivik
nou fiŋɡərprints bət ai fiŋɡər bæŋ ðə pusi
flipər, aim ɡuči, aim luəs, aim ɡruvi
jər homi, jər ɡərlfrendz ə ɡrupi
ši oupənd ʌp hər mauθ sou waid, skeri muvi
went tə <7-11>, ši <beggin> fər ə <slurpie>
fək hər in ðə kɑr, drɑp hər ɒf ət wendiz
raid nou tint, ai ǰəst sin ði enəmi
its tu ei em, sʌmbɑdi ɡɑt šɑt
hwen <niggas> <gettin> mʌni, <niggas> wɑnə kɒl ðə kɑps
ai ɡet it ə lɑt, ai ɡet it ə lɑt
aim <lookin> laik ə doup dilər, freš ɒf ðə pɑt
lɑbstər teil fər mai eitiz bičəz
fæt bərɡər fər mai naintiz bičəz
dount bi <trippin> ju ɡet ɔl ði ətenšən
ðəm lɔŋ æs leɡz bət ðə pusi tərifik
ai məst ədmit it, put mai təŋ ʌp in it
ošənz ilevən, ðə paip bi <leakin>
ais krim mæn wiθ ðə spriŋkəl filiŋ
meik mai bičəz sistərz, nau wi kɒl ðəm pipən
maistrouz, aim ðə mæstᵊr splintər
dik tu biɡ, tould hər skrim in ə pilou
fək it, aim <illin>, <fuckin> <sicko>
supər mɑdəl, ši ə supər nimfou

aim ə træp <nigga> ənd ai nid træp pusi
ai ɡet it ə lɑt
aim ə træp <nigga> ənd ai nid træp pusi
ai ɡet it ə lɑt… træp pusi
aim ə træp <nigga> ənd ai nid træp pusi
ai ɡet it ə lɑt… træp pusi
aim ə træp <nigga>… jæ…
aim ə træp <nigga> ənd ai nid træp pusi

čeri ɑn tɑp, wip krim in ðə midəl
ikspekt laik ə tempou, ail put tu in jər tempəl
<pimpin> auər mentəl wəz izi laik rentəlz
mai kɑr ɡeim, draiv əwei laik limoz
ai tould ðə bič, dount kəm bæk
if ðə ček eint twais hwʌt ai spent ɑn ɡæs
fiftin ðau fər ðə praivət ǰet, dount ɡæsp
ai laik mai nu bič bət ðə šit wount læst
hɑ, aim ǰəst biiŋ riəlistik
ɡet dik, ɡet dismist, its ǰəst biznəs
pərsənəl, wi dount ɡet intrəkət
šaut aut mai eks, ai bin mitiŋ bičəz
jæ, ai put ðət ɑn wæks
ju ə ræt, its ə træp
čiz bɑr ət ðə bæŋk, ai snæč
brænd nu, ai stil wer ðə tæɡz
ši <lookin> ouvᵊr hiər laik dædi bæk
aim ðə ɡoust dædi, raid ðə fæntəm blæk
hɑ, sæntə blæk, mai ɡifts in fækt
pusi ənd <gats> wiθ <[>? <]>
fʌkiŋ hər tʌmi flæt, skit ɑn hər bæk
<eww>, næsti <nigga>, stei wiθ ðə ræps
nevər čeis ðət bič əɡen
hɑ, fək it ðen, lets ɡet it mæn
put ju in jər pleis laik rʌniŋ mæn
bič aim ðə šit, həd tə šit ɑn <em> əɡen
hɑhɑ, ənd əɡen

aim ə træp <nigga> ənd ai nid træp pusi
ai ɡet it ə lɑt
aim ə træp <nigga> ənd ai nid træp pusi
ai ɡet it ə lɑt… træp pusi
aim ə træp <nigga> ənd ai nid træp pusi
ai ɡet it ə lɑt… træp pusi
aim ə træp <nigga>… jæ…
aim ə træp <nigga> ənd ai nid træp pusi