Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

U2 – Beautiful Day- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

U2 – Beautiful Day- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

U2 Lyrics
“Beautiful Day”

The heart is a bloom
Shoots up through the stony ground
There’s no room
No space to rent in this town

You’re out of luck
And the reason that you had to care
The traffic is stuck
And you’re not moving anywhere

You thought you’d found a friend
To take you out of this place
Someone you could lend a hand
In return for grace

It’s a beautiful day
Sky falls, you feel like
It’s a beautiful day
Don’t let it get away

You’re on the road
But you’ve got no destination
You’re in the mud
In the maze of her imagination

You love this town
Even if that doesn’t ring true
You’ve been all over
And it’s been all over you

It’s a beautiful day
Don’t let it get away
It’s a beautiful day

Touch me
Take me to that other place
Teach me
I know I’m not a hopeless case

See the world in green and blue
See China right in front of you
See the canyons broken by cloud
See the tuna fleets clearing the sea out
See the Bedouin fires at night
See the oil fields at first light
And see the bird with a leaf in her mouth
After the flood all the colors came out

It was a beautiful day
Don’t let it get away
Beautiful day

Touch me
Take me to that other place
Reach me
I know I’m not a hopeless case

What you don’t have you don’t need it now
What you don’t know you can feel it somehow
What you don’t have you don’t need it now
Don’t need it now
Was a beautiful day

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

<u2> liriks
bjutəfəl dei

ðə hɑrt s ə blum
šuts ʌp θru ðə stouni ɡraund
ðerz nou rum
nou speis tə rent in ðis taun

jər aut əv lək
ənd ðə rizən ðət ju həd tə ker
ðə træfik s stək
ənd jər nɑt muviŋ eniwer

ju θɔt jud faund ə frend
tə teik ju aut əv ðis pleis
sʌmwən ju kəd lend ə hænd
in rətərn fər ɡreis

its ə bjutəfəl dei
skai fɒlz, ju fil laik
its ə bjutəfəl dei
dount let it ɡet əwei

jər ɑn ðə roud
bət juv ɡɑt nou destəneišən
jər in ðə məd
in ðə meiz əv hər imæǰəneišən

ju lʌv ðis taun
ivən if ðət dʌzənt riŋ tru
juv bin ɔl ouvᵊr
ənd its bin ɔl ouvᵊr ju

its ə bjutəfəl dei
dount let it ɡet əwei
its ə bjutəfəl dei

təč mi
teik mi tə ðət ʌðᵊr pleis
tič mi
ai nou aim nɑt ə houplis keis

si ðə wərld in ɡrin ənd blu
si čainə rait in frənt əv ju
si ðə kænjənz broukən bai klaud
si ðə tunə flits kliriŋ ðə si aut
si ðə bedoən faiərz ət nait
si ði ɔil fildz ət fərst lait
ənd si ðə bərd wiθ ə lif in hər mauθ
æftər ðə fləd ɔl ðə kʌlərz keim aut

it wəz ə bjutəfəl dei
dount let it ɡet əwei
bjutəfəl dei

təč mi
teik mi tə ðət ʌðᵊr pleis
rič mi
ai nou aim nɑt ə houplis keis

hwʌt ju dount həv ju dount nid it nau
hwʌt ju dount nou ju kən fil it sʌmhɑw
hwʌt ju dount həv ju dount nid it nau
dount nid it nau
wəz ə bjutəfəl dei

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!