aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

U2 – One- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

U2 – One- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

U2 Lyrics
“One”

Is it getting better
Or do you feel the same
Will it make it easier on you now
You got someone to blame
You say

One love
One life
When it’s one need in the night
One love
We get to share it
Leaves you baby if you don’t care for it

Did I disappoint you
Or leave a bad taste in your mouth
You act like you never had love
And you want me to go without
Well, it’s

Too late
Tonight
To drag the past out into the light
We’re one, but we’re not the same
We get to carry each other
Carry each other
One

Have you come here for forgiveness
Have you come to raise the dead
Have you come here to play Jesus
To the lepers in your head

Did I ask too much
More than a lot
You gave me nothing
Now it’s all I got

We’re one but we’re not the same
Well we hurt each other
Then we do it again

You say
Love is a temple
Love a higher law
Love is a temple
Love the higher law
You ask me to enter
But then you make me crawl
And I can’t be holding on
To what you got
When all you got is hurt

One love
One blood
One life
You got to do what you should
One life
With each other
Sisters
Brothers

One life
But we’re not the same
We get to carry each other
Carry each other

One
One

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<u2> liriks
wʌn

iz it ɡetiŋ betər
ɔr də ju fil ðə seim
wəl it meik it iziər ɑn ju nau
ju ɡɑt sʌmwən tə bleim
ju sei

wʌn lʌv
wʌn laif
hwen its wʌn nid in ðə nait
wʌn lʌv
wi ɡet tə šer it
livz ju beibi if ju dount ker fər it

did ai disəpɔint ju
ɔr liv ə bæd teist in jər mauθ
ju ækt laik ju nevər həd lʌv
ənd ju wɑnt mi tə ɡou wiðaut
wel, its

tu leit
tənait
tə dræɡ ðə pæst aut intu ðə lait
wir wʌn, bət wir nɑt ðə seim
wi ɡet tə kæri ič ʌðᵊr
kæri ič ʌðᵊr
wʌn

həv ju kəm hiər fər fərɡivnəs
həv ju kəm tə reiz ðə ded
həv ju kəm hiər tə plei ǰizəs
tə ðə lepərz in jər hed

did ai æsk tu mʌč
mɔr ðən ə lɑt
ju ɡeiv mi nʌθiŋ
nau its ɔl ai ɡɑt

wir wʌn bət wir nɑt ðə seim
wel wi hərt ič ʌðᵊr
ðen wi də it əɡen

ju sei
lʌv z ə tempəl
lʌv ə haiər lɑ
lʌv z ə tempəl
lʌv ðə haiər lɑ
ju æsk mi tə entər
bət ðen ju meik mi krɒl
ənd ai kænt bi houldiŋ ɑn
tə hwʌt ju ɡɑt
hwen ɔl ju ɡɑt s hərt

wʌn lʌv
wʌn bləd
wʌn laif
ju ɡɑt tə də hwʌt ju šud
wʌn laif
wiθ ič ʌðᵊr
sistərz
brʌðᵊrz

wʌn laif
bət wir nɑt ðə seim
wi ɡet tə kæri ič ʌðᵊr
kæri ič ʌðᵊr

wʌn
wʌn

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.