U2-With Or Without You-Pronunciación Letra y Video

U2-With Or Without You-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

U2 LYRICS
“With Or Without You”

See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side
I wait for you

Sleight of hand and twist of fate
On a bed of nails she makes me wait
And I wait without you

With or without you
With or without you

Through the storm we reach the shore
You give it all but I want more
And I’m waiting for you

With or without you
With or without you
I can’t live
With or without you

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away

My hands are tied
My body bruised, she’s got me with
Nothing to win and
Nothing left to lose

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away

With or without you
With or without you
I can’t live
With or without you

With or without you
With or without you
I can’t live
With or without you
With or without you

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<yiu tuu> liriks
wiθ ɔr wiðaut ju

si ðə stoun set in jər aiz
si ðə θɔrn twist in jər said
ai weit fər ju

slait əv hænd ənd twist əv feit
ɑn ə bed əv neilz ši meiks mi weit
ənd ai weit wiðaut ju

wiθ ɔr wiðaut ju
wiθ ɔr wiðaut ju

θru ðə stɔrm wi rič ðə šɔr
ju ɡiv it ɔl bət ai wɑnt mɔr
ənd aim weitiŋ fər ju

wiθ ɔr wiðaut ju
wiθ ɔr wiðaut ju
ai kænt laiv
wiθ ɔr wiðaut ju

ənd ju ɡiv jərself əwei
ənd ju ɡiv jərself əwei
ənd ju ɡiv
ənd ju ɡiv
ənd ju ɡiv jərself əwei

mai hændz ər taid
mai bɑdi bruzd, šiz ɡɑt mi wiθ
nʌθiŋ tə win ænd
nʌθiŋ left tə luz

ənd ju ɡiv jərself əwei
ənd ju ɡiv jərself əwei
ənd ju ɡiv
ənd ju ɡiv
ənd ju ɡiv jərself əwei

wiθ ɔr wiðaut ju
wiθ ɔr wiðaut ju
ai kænt laiv
wiθ ɔr wiðaut ju

wiθ ɔr wiðaut ju
wiθ ɔr wiðaut ju
ai kænt laiv
wiθ ɔr wiðaut ju
wiθ ɔr wiðaut ju