aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

U2 – You’re The Best Thing About Me-Pronunciación Letra Traducción

U2 – You’re The Best Thing About Me-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

U2 Lyrics
“You’re The Best Thing About Me”

When you look so good, the pain in your face doesn’t show
When you look so good and baby, you don’t even know
When the world is ours but the world is not your kind of thing
Full of shooting stars, brighter as they’re vanishing
Oh you’ve seen enough to know it’s children who teach
You’re still free enough to wake up on a bed or a beach

You’re the best thing about me
The best thing that ever happened a boy
You’re the best thing about me
I’m the kind of trouble that you enjoy
You’re the best thing about me
The best things are easy to destroy
You’re the best thing about me
The best thing about me

I been crying out, “How bad can a good time be?”
Shooting off my mouth, that’s another great thing about me
I have everything but I feel like nothing at all
There’s no risky thing for a man who’s determined to fall

You’re the best thing about me
The best thing that ever happened a boy
You’re the best thing about me
I’m the kind of trouble that you enjoy
You’re the best thing about me
The best things are easy to destroy
You’re the best thing about me

Why am I
Why am I walking away?
Walking away
Why am I walking away?

I can see it all so clearly
I can see what you can’t see
I can see you love her loudly
When she needs you quietly

You’re the best thing about me
The best things are easy to destroy
You’re the best thing about me

Why am I
Why am I walking away?
Walking away
Why am I walking away?

#Pronunciación de la Canción

 

<u2> liriks
jər ðə best θiŋ əbaut mi

hwen ju luk sou ɡud, ðə pein in jər feis dʌzənt šou
hwen ju luk sou ɡud ənd beibi, ju dount ivən nou
hwen ðə wərld z auərz bət ðə wərld z nɑt jər kaind əv θiŋ
ful əv šutiŋ stɑrz, braitər əz ðer vænišiŋ
ou juv sin ənəf tə nou its čildrən hu tič
jər stil fri ənəf tə weik ʌp ɑn ə bed ɔr ə bič

jər ðə best θiŋ əbaut mi
ðə best θiŋ ðət evᵊr hæpənd ə bɔi
jər ðə best θiŋ əbaut mi
aim ðə kaind əv trʌbəl ðət ju inǰɔi
jər ðə best θiŋ əbaut mi
ðə best θiŋz ər izi tə dəstrɔi
jər ðə best θiŋ əbaut mi
ðə best θiŋ əbaut mi

ai bin kraiiŋ aut, hau bæd kən ə ɡud taim bi?
šutiŋ ɒf mai mauθ, ðæts ənʌðᵊr ɡreit θiŋ əbaut mi
ai həv evriθiŋ bət ai fil laik nʌθiŋ ət ɔl
ðerz nou riski θiŋ fər ə mæn huz dətərmənd tə fɑl

jər ðə best θiŋ əbaut mi
ðə best θiŋ ðət evᵊr hæpənd ə bɔi
jər ðə best θiŋ əbaut mi
aim ðə kaind əv trʌbəl ðət ju inǰɔi
jər ðə best θiŋ əbaut mi
ðə best θiŋz ər izi tə dəstrɔi
jər ðə best θiŋ əbaut mi

wai əm ai
wai əm ai wɔkiŋ əwei?
wɔkiŋ əwei
wai əm ai wɔkiŋ əwei?

ai kən si it ɔl sou klirli
ai kən si hwʌt ju kænt si
ai kən si ju lʌv hər laudli
hwen ši nidz ju kwaiətli

jər ðə best θiŋ əbaut mi
ðə best θiŋz ər izi tə dəstrɔi
jər ðə best θiŋ əbaut mi

wai əm ai
wai əm ai wɔkiŋ əwei?
wɔkiŋ əwei
wai əm ai wɔkiŋ əwei?

 

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!