guitar-skull-pronunciaciones

Unlike Pluto – Everything Black – Mike Taylor- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Unlike Pluto – Everything Black – Mike Taylor- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Unlike Pluto Lyrics
“Everything Black”
(feat. Mike Taylor)

[Mike Taylor:]
Shadows fall over my heart
I black out the moon
I wait for you to come around
You got me dancing in the dark (dancing in the dark)
I’ve closed my eyes
But I won’t sleep tonight

Baby, you should come with me
I’ll take you to the dark side
Me and you, you and me
Do bad things in the night time
Baby, you should come with me
And we can kill the lights
Hit the lights, let it blackout, blackout
Hit the lights, let it blackout, blackout (woo!)

Black bird, black moon, black sky, black light
Black, everything black
Black heart, black keys, black diamonds
Blackout, black, everything black
Black, everything, everything
All black, everything, everything
All black, everything, everything
All black, everything, everything black

In a nocturnal state of mind
Children of the night
But it’s the only way alive
This black hole’s pulling me inside
Of this black heart, this black soul
Underneath this black, black sky

Baby, you should come with me
I’ll take you to the dark side
Me and you, you and me
Do bad things in the night time
Baby, you should come with me
And we can kill the lights
Hit the lights, let it blackout, blackout
Hit the lights, let it blackout, blackout (woo!)

Black bird, black moon, black sky, black light
Black, everything black
Black heart, black keys, black diamonds
Blackout, black, everything black
Black, everything, everything
All black, everything, everything
All black, everything, everything
All black, everything, everything black

Baby, you should come with me
Me and you, you and me
Baby, you should come with me
And we can kill the lights
Hit the lights, let it blackout, blackout
Hit the lights, let it blackout, blackout (woo!)

Black bird, black moon, black sky, black light
Black, everything black
Black heart, black keys, black diamonds
Blackout, black, everything black
Black, everything, everything
All black, everything, everything
All black, everything, everything
All black, everything, everything black

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

ənlaik plutou liriks
evriθiŋ blæk
fit. maik teilər

<[mike> teilər: <]>
šædouz fɑl ouvᵊr mai hɑrt
ai blæk aut ðə mun
ai weit fər ju tə kəm əraund
ju ɡɑt mi dænsiŋ in ðə dɑrk dænsiŋ in ðə dɑrk
aiv klouzd mai aiz
bət ai wount slip tənait

beibi, ju šəd kəm wiθ mi
ail teik ju tə ðə dɑrk said
mi ənd ju, ju ənd mi
də bæd θiŋz in ðə nait taim
beibi, ju šəd kəm wiθ mi
ənd wi kən kil ðə laits
hit ðə laits, let it blækɑwt, blækɑwt
hit ðə laits, let it blækɑwt, blækɑwt wu!

blæk bərd, blæk mun, blæk skai, blæk lait
blæk, evriθiŋ blæk
blæk hɑrt, blæk kiz, blæk daiməndz
blækɑwt, blæk, evriθiŋ blæk
blæk, evriθiŋ, evriθiŋ
ɔl blæk, evriθiŋ, evriθiŋ
ɔl blæk, evriθiŋ, evriθiŋ
ɔl blæk, evriθiŋ, evriθiŋ blæk

in ə naktərnəl steit əv maind
čildrən əv ðə nait
bət its ði ounli wei əlaiv
ðis blæk houliz puliŋ mi insaid
əv ðis blæk hɑrt, ðis blæk soul
ʌndərniθ ðis blæk, blæk skai

beibi, ju šəd kəm wiθ mi
ail teik ju tə ðə dɑrk said
mi ənd ju, ju ənd mi
də bæd θiŋz in ðə nait taim
beibi, ju šəd kəm wiθ mi
ənd wi kən kil ðə laits
hit ðə laits, let it blækɑwt, blækɑwt
hit ðə laits, let it blækɑwt, blækɑwt wu!

blæk bərd, blæk mun, blæk skai, blæk lait
blæk, evriθiŋ blæk
blæk hɑrt, blæk kiz, blæk daiməndz
blækɑwt, blæk, evriθiŋ blæk
blæk, evriθiŋ, evriθiŋ
ɔl blæk, evriθiŋ, evriθiŋ
ɔl blæk, evriθiŋ, evriθiŋ
ɔl blæk, evriθiŋ, evriθiŋ blæk

beibi, ju šəd kəm wiθ mi
mi ənd ju, ju ənd mi
beibi, ju šəd kəm wiθ mi
ənd wi kən kil ðə laits
hit ðə laits, let it blækɑwt, blækɑwt
hit ðə laits, let it blækɑwt, blækɑwt wu!

blæk bərd, blæk mun, blæk skai, blæk lait
blæk, evriθiŋ blæk
blæk hɑrt, blæk kiz, blæk daiməndz
blækɑwt, blæk, evriθiŋ blæk
blæk, evriθiŋ, evriθiŋ
ɔl blæk, evriθiŋ, evriθiŋ
ɔl blæk, evriθiŋ, evriθiŋ
ɔl blæk, evriθiŋ, evriθiŋ blæk