Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Upchurch-Bloodshed-Pronunciación Letra Traducción

Upchurch-Bloodshed-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

And I don’t wanna cast no stone
but I feel like I’m sitting on a throne that’s about to self implode
In a house made of glass and its already cracked destructions coming fast
And I see no love I see no pride
I just see blood on our home flags
yeah on our own grass

CHURCH
I woke up this morning flipped the TV on and I see
a civil war in a county I call home
American Flag Confederate Flags and Nazi’s with swastika’s
Hate Groups throwing piss cause there mad at a monument
Represents in time where we advance from our mistakes
Now your making the mistake of taking that outta place
Your stomping and spit on it like you just whoop someone’s ass
You Fucking degenerate get your laze ass out the grass
This isn’t a statue of slavery do you see any slaves
All I see is some idiots cause a social media Crave
What you gonna catch me out side
Yeah well come catch a fade
cause I bleed red white and blue
Yawl bleed anger and hate

And I don’t wanna cast no stone
but I feel like I’m sitting on a throne that’s about to self implode
In a house made of glass and its already cracked destructions coming fast
And I see no love I see no pride
I just see blood on our home flags
yeah on our own grass

And to all you lil shit stain no brain thinkin
you the man when copping the flag Just waving out ya hand
Bitch I’ll start a mulita when the government crashes
And light a fire up under yawl’s anti American ass’s
What you think your can run this country as smooth as molasses
You got people with signs saying that Black Lives matter
Yeah Black lives matter but my life matters as well
Ya tiring to get to the swimming pool but stuck in the well
And you can shout and yell but no ones gonna come help
When your out tearing up a city that your city help bail
And how your kids gonna learn from mistakes from the past
When your erasing that shit like you wanted to relapse

And I don’t wanna cast no stone
but I feel like I’m sitting on a throne that’s about to self implode
In a house made of glass and its already cracked destructions coming fast
And I see no love I see no pride
I just see blood on our home flags
yeah on our own grass

From the out side looking in from all the shit that’s going on in the world man
In a prospective of mine Its kind of like your siting in a field with tall grass
And it just rained and you got bald tire and your on the acceleration so much
But you ain’t going no where and if you ain’t going no where
I ain’t going no where we gotta move together as a country to get
To the next destination.

And I don’t wanna cast no stone
but I feel like I’m sitting on a throne
that’s about to self implode
In a house made of glass and its already cracked destructions coming fast
And I see no love I see no pride
I just see blood on our home flags
yeah on our own grass

#Pronunciación de la Canción

ənd ai dount wɑnə kæst nou stoun
bət ai fil laik aim sitiŋ ɑn ə θroun ðæts əbaut tə self imploud
in ə haus meid əv ɡlæs ənd its ɒlredi krækt <destructions> kʌmiŋ fæst
ənd ai si nou lʌv ai si nou praid
ai ǰəst si bləd ɑn auər houm flæɡz
jæ ɑn auər oun ɡræs

čərč
ai wouk ʌp ðis mɔrniŋ flipt ðə tivi ɑn ənd ai si
ə sivəl wɔr in ə kaunti ai kɒl houm
əmerikən flæɡ kənfedərət flæɡz ənd nɑtsiz wiθ swɑstikəiz
heit ɡrups θrouiŋ pis kəz ðər mæd ət ə mɑnjumənt
reprəzents in taim hweᵊr wi ədvæns frəm auər misteiks
nau jər meikiŋ ðə misteik əv teikiŋ ðət utə pleis
jər stɑmpiŋ ənd spit ɑn it laik ju ǰəst wup səmwənz æs
ju fʌkiŋ diǰenərət ɡet jər leiz æs aut ðə ɡræs
ðis izənt ə stæču əv sleivəri də ju si eni sleivz
ɔl ai si z səm idiəts kəz ə soušəl midiə kreiv
hwʌt ju ɡɑnə kæč mi aut said
jæ wel kəm kæč ə feid
kəz ai blid red wait ənd blu
jɒl blid æŋɡər ənd heit

ənd ai dount wɑnə kæst nou stoun
bət ai fil laik aim sitiŋ ɑn ə θroun ðæts əbaut tə self imploud
in ə haus meid əv ɡlæs ənd its ɒlredi krækt <destructions> kʌmiŋ fæst
ənd ai si nou lʌv ai si nou praid
ai ǰəst si bləd ɑn auər houm flæɡz
jæ ɑn auər oun ɡræs

ənd tə ɔl ju lil šit stein nou brein θiŋkən
ju ðə mæn hwen kɑpiŋ ðə flæɡ ǰəst weiviŋ aut jɑ hænd
bič ail stɑrt ə <mulita> hwen ðə ɡʌvərmənt kræšəz
ənd lait ə faiər ʌp ʌndᵊr jɒliz ænti əmerikən æsiz
hwʌt ju θiŋk jər kən rən ðis kʌntri əz smuð əz məlæsəz
ju ɡɑt pipəl wiθ sainz seiiŋ ðət blæk livz mætər
jæ blæk livz mætər bət mai laif mætərz əz wel
jɑ tairiŋ tə ɡet tə ðə swimiŋ pul bət stək in ðə wel
ənd ju kən šaut ənd jel bət nou wʌnz ɡɑnə kəm help
hwen jər aut teriŋ ʌp ə siti ðət jər siti help beil
ənd hau jər kidz ɡɑnə lərn frəm misteiks frəm ðə pæst
hwen jər ireisiŋ ðət šit laik ju wɒntəd tə rilæps

ənd ai dount wɑnə kæst nou stoun
bət ai fil laik aim sitiŋ ɑn ə θroun ðæts əbaut tə self imploud
in ə haus meid əv ɡlæs ənd its ɒlredi krækt <destructions> kʌmiŋ fæst
ənd ai si nou lʌv ai si nou praid
ai ǰəst si bləd ɑn auər houm flæɡz
jæ ɑn auər oun ɡræs

frəm ði aut said lukiŋ in frəm ɔl ðə šit ðæts ɡouiŋ ɑn in ðə wərld mæn
in ə prəspektiv əv main its kaind əv laik jər saitiŋ in ə fild wiθ tɒl ɡræs
ənd it ǰəst reind ənd ju ɡɑt bɒld taiər ənd jər ɑn ði ækseləreišən sou mʌč
bət ju eint ɡouiŋ nou hweᵊr ənd if ju eint ɡouiŋ nou hweᵊr
ai eint ɡouiŋ nou hweᵊr wi ɡɑtə muv təɡeðər əz ə kʌntri tə ɡet
tə ðə nekst destəneišən.

ənd ai dount wɑnə kæst nou stoun
bət ai fil laik aim sitiŋ ɑn ə θroun
ðæts əbaut tə self imploud
in ə haus meid əv ɡlæs ənd its ɒlredi krækt <destructions> kʌmiŋ fæst
ənd ai si nou lʌv ai si nou praid
ai ǰəst si bləd ɑn auər houm flæɡz
jæ ɑn auər oun ɡræs

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!