Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Usher-No Limit-Young Thug-Pronunciación Letra y Video

Usher-No Limit-Young Thug-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

USHER LYRICS
“No Limit”
(feat. Young Thug)

Make you say uh, no limit
Got that Master P, no limit baby
Give you that black card, no limit
Just know when you roll with a nigga like me
There’s no limit baby
Make you say uh, no limit
I C-Murder that, no limit baby
Give you that ghetto D girl, no limit
Just know when you roll with a nigga like me
There’s no limit baby

You know you fine, baby you know that you fine
I’m just tryna make you mine
Tryna make you mine, yeah I’m tryna make you mine
Put a tingle in your spine
We got to vibe, we got a wave
You should ride on it
All the places I could take
You, girl is limitless
So if you never been
Girl I would just love to take you there
You don’t have to worry ‘bout a thing
I got it, let me show you better than

‘Cause I may not know you, just let me hold you
You be my soldier, and you from the ‘Nolia

Make you say uh, no limit
Got that Master P, no limit baby
Give you that black card, no limit
Just know when you roll with a nigga like me
There’s no limit baby
Make you say uh, no limit
I C-Murder that, no limit baby
Give you that ghetto D girl, no limit
Just know when you roll with a nigga like me
There’s no limit baby

Cars on decline, baby the cars on decline
You roll with me, you miss shine
Baby we shine, yeah lil mama we shine
Just pick a destination
Go ‘head show me you can get like everything
Show me like any car, any house
Baby you can get like any ring, anything
You knock it, knock it down
All through the night, all through the day yeah
I knock that pussy out
Baby you call me Sugar Ray yeah

‘Cause I may not know you, just let me hold you
You be my soldier, and you from the ‘Nolia

Make you say uh, no limit
Got that Master P, no limit baby
Give you that black card, no limit
Just know when you roll with a nigga like me
There’s no limit baby
Make you say uh, no limit
I C-Murder that, no limit baby
Give you that ghetto D girl, no limit
Just know when you roll with a nigga like me
There’s no limit baby

[Young Thug:]
You finer than wine, baby girl I ain’t lying
Make my homies drop a dime
Commit a crime, jeopardize my lifeline
Just to see your vital signs
Ain’t no limit, babe we do it larger
Ain’t no limit babe when you a starter
Martyr outsmart the Rari, Rari
Fill the session with Bacardi Barbies
Kerosene, kerosene
Promise spin, washing machine
Thin waisted primadonna
Never limit, I’m a stoner
Tinted out, them never renters
Fuck them boys, they always ‘ginners
Polished sheen and rag denim
I’ma spend my night with ‘dem
I could put karats all over you
Karats all over you
Never mind, we only poppin’ shit
Man I been getting high with these fools
And she said all her friends fake, was solo rocking
And she a real bad bad bitch, she ain’t gotta Photoshop it

Uh, no limit
I C-Murder that, no limit baby
Give you that ghetto D girl, no limit
Just know when you roll with a nigga like me
There’s no limit baby


ʌšər liriks
nou limət
fit. jəŋ θəɡ

meik ju sei ə, nou limət
ɡɑt ðət mæstᵊr pi, nou limət beibi
ɡiv ju ðət blæk kɑrd, nou limət
ǰəst nou hwen ju roul wiθ ə <nigga> laik mi
ðerz nou limət beibi
meik ju sei ə, nou limət
ai <c-murder> ðæt, nou limət beibi
ɡiv ju ðət ɡetou di ɡərl, nou limət
ǰəst nou hwen ju roul wiθ ə <nigga> laik mi
ðerz nou limət beibi

ju nou ju fain, beibi ju nou ðət ju fain
aim ǰəst <tryna> meik ju main
<tryna> meik ju main, jæ aim <tryna> meik ju main
put ə tiŋɡəl in jər spain
wi ɡɑt tə vaib, wi ɡɑt ə weiv
ju šəd raid ɑn it
ɔl ðə pleisiz ai kəd teik
ju, ɡərl z limətləs
sou if ju nevər bin
ɡərl ai wud ǰəst lʌv tə teik ju ðer
ju dount həv tə wəri baut ə θiŋ
ai ɡɑt it, let mi šou ju betər ðæn

kəz ai mei nɑt nou ju, ǰəst let mi hould ju
ju bi mai soulǰə, ənd ju frəm ðə <nolia>

meik ju sei ə, nou limət
ɡɑt ðət mæstᵊr pi, nou limət beibi
ɡiv ju ðət blæk kɑrd, nou limət
ǰəst nou hwen ju roul wiθ ə <nigga> laik mi
ðerz nou limət beibi
meik ju sei ə, nou limət
ai <c-murder> ðæt, nou limət beibi
ɡiv ju ðət ɡetou di ɡərl, nou limət
ǰəst nou hwen ju roul wiθ ə <nigga> laik mi
ðerz nou limət beibi

kɑrz ɑn diklain, beibi ðə kɑrz ɑn diklain
ju roul wiθ mi, ju mis šain
beibi wi šain, jæ lil mɑmə wi šain
ǰəst pik ə destəneišən
ɡou hed šou mi ju kən ɡet laik evriθiŋ
šou mi laik eni kɑr, eni haus
beibi ju kən ɡet laik eni riŋ, eniθiŋ
ju nɑk it, nɑk it daun
ɔl θru ðə nait, ɔl θru ðə dei jæ
ai nɑk ðət pusi aut
beibi ju kɒl mi šuɡər rei jæ

kəz ai mei nɑt nou ju, ǰəst let mi hould ju
ju bi mai soulǰə, ənd ju frəm ðə <nolia>

meik ju sei ə, nou limət
ɡɑt ðət mæstᵊr pi, nou limət beibi
ɡiv ju ðət blæk kɑrd, nou limət
ǰəst nou hwen ju roul wiθ ə <nigga> laik mi
ðerz nou limət beibi
meik ju sei ə, nou limət
ai <c-murder> ðæt, nou limət beibi
ɡiv ju ðət ɡetou di ɡərl, nou limət
ǰəst nou hwen ju roul wiθ ə <nigga> laik mi
ðerz nou limət beibi

<[young> θəɡ: <]>
ju fainər ðən wain, beibi gɜ:l ai eint laiiŋ
meik mai <homies> drɑp ə daim
kəmit ə kraim, ǰepərdaiz mai laiflain
ǰəst tə si jər vaitəl sainz
eint nou limət, beib wi də it lɑrǰər
eint nou limət beib hwen ju ə stɑrtər
mɑrtər autsmɑrt ðə <rari>, <rari>
fil ðə sešən wiθ bəkɑrdi bɑrbiz
kerəsin, kerəsin
prɑməs spin, wɑšiŋ mišin
θin <waisted> <primadonna>
nevər limət, aim ə stounər
tintəd aut, ðəm nevər rentərz
fək ðəm bɔiz, ðei ɔlweiz <ginners>
pɑlišt šin ənd ræɡ denəm
<ima> spend mai nait wiθ dem
ai kəd put kærəts ɔl ouvᵊr ju
kærəts ɔl ouvᵊr ju
nevər maind, wi ounli <poppin> šit
mæn ai bin ɡetiŋ hai wiθ ðiz fulz
ənd ši sed ɔl hər frendz feik, wəz solou rɑkiŋ
ənd ši ə riəl bæd bæd bič, ši eint ɡɑtə <photoshop> it

ə, nou limət
ai <c-murder> ðæt, nou limət beibi
ɡiv ju ðət ɡetou di ɡərl, nou limət
ǰəst nou hwen ju roul wiθ ə <nigga> laik mi
ðerz nou limət beibi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!