Usher – Rivals-Future-Pronunciación Letra y Video

Usher – Rivals-Future-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

USHER LYRICS
“Rivals”
(feat. Future)

She got me throwing Spades Ace with that mouth
I guess only time gon’ tell
You gotta give me dirty love
I guess I’m down too
When I can’t find any words I lie
Look up and see the stars in a perfect line
The feeling of love is a global thing

So tell me how you feel (how you feel)
Knowing I see the world when I look in your eyes
Your kisses are Duracell, they keep me energized
Tired of going back and forth, baby I’m hypnotized
You gotta a nigga on the love on the low though
I’m looking at you and I swear it’s been a long road
A great ass, a better mind, what a combo
You know you pretty and you winning with the convo
She kinda tipsy, we been drinking, she’s a light weight
She love the way I’m pull them panties in the right way
But anyway let’s get back to how I’ve been feeling
I just love the times when I’m beside ya
Holding me down cause you’re my rider
I look in your eyes and I get higher
There’s nothing in this world I hold tighter
Without you I feel uneven

Make every day our love season
Baby girl you know you’re my rider
That should be enough reason
Call you baby that’s only your title
Cause I don’t need no more rivals
(You gotta give me that)
I put that on the Bible
(You gotta give me that girl)
You’re the only thing that I want
Give me that feelin’
Make every day our love season
Dirty lover you are my rider
That should be enough reason
I call you baby that’s only your title
Cause I don’t need no more rivals
I put that on the Bible
I’ma love ya till my time’s gone
You gotta give me dirty love

I’ve been here and trust me, I’ve seen it all before though
I told my ex for me relationships a no-no
And here I am thinking we perfect like a photo
You looking at me like right now you need some mo’, mo’
I know you ready and willing but that ain’t my place
I know you wanna settle down, all on your face
Feeling startin’ to get too familiar
So cover up this broken love treason

Make every day our love season
Dirty lover you are my rider
That should be enough reason
I call you baby that’s only your title
Cause I don’t need no more rivals
I put that on the Bible
You’re the only thing that I want
Give me that feelin’
Make every day our love season
Dirty lover you are my rider
That should be enough reason
Call you bae that’s only your title
Cause I don’t need no more rivals
I put that on the Bible
I’ma love ya till my time’s gone

You say I see ya side by side
Like a visionary, I can’t see me falling
(Nothing’s changed)
Like a dictionary, I can’t read through all this
(Eyes wide open)
I still fall blind I don’t know how this will end
Let’s go back to the beginning
Let’s cover up this broken love treason

Make every day our love season
Dirty lover you are my rider
That should be enough reason
Call you baby that’s only your title
Cause I don’t need no more rivals
I put that on the Bible
You’re the only thing that I want

Gimme that
Ay, ay
Yes you are
I love you, baby
I don’t wanna be enemies, baby
I want you to be friends with me, babe
Uhhh

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ʌšər liriks
raivəlz
fit. fjučər

ši ɡɑt mi θrouiŋ speidz eis wiθ ðət mauθ
ai ɡes ounli taim <gon> tel
ju ɡɑtə ɡiv mi dərti lʌv
ai ɡes aim daun tu
hwen ai kænt faind eni wərdz ai lai
luk ʌp ənd si ðə stɑrz in ə pərfekt lain
ðə filiŋ əv lʌv z ə ɡloubəl θiŋ

sou tel mi hau ju fil hau ju fil
nouiŋ ai si ðə wərld hwen ai luk in jər aiz
jər kisəz ər durəsel, ðei kip mi enərǰaizd
taiərd əv ɡouiŋ bæk ənd fɔrθ, beibi aim hipnətaizd
ju ɡɑtə ə <nigga> ɑn ðə lʌv ɑn ðə lou ðou
aim lukiŋ ət ju ənd ai swer its bin ə lɔŋ roud
ə ɡreit æs, ə betər maind, hwʌt ə kɑmbou
ju nou ju priti ənd ju winiŋ wiθ ðə <convo>
ši kində tipsi, wi bin driŋkiŋ, šiz ə lait weit
ši lʌv ðə wei aim pul ðəm pæntiz in ðə rait wei
bət eniwe lets ɡet bæk tə hau aiv bin filiŋ
ai ǰəst lʌv ðə taimz hwen aim bəsaid jɑ
houldiŋ mi daun kəz jər mai raidər
ai luk in jər aiz ənd ai ɡet haiər
ðerz nʌθiŋ in ðis wərld ai hould taitər
wiðaut ju ai fil ʌnivən

meik evri dei auər lʌv sizən
beibi gɜ:l ju nou jər mai raidər
ðət šəd bi ənəf rizən
kɒl ju beibi ðæts ounli jər taitəl
kəz ai dount nid nou mɔr raivəlz
ju ɡɑtə ɡiv mi ðæt
ai put ðət ɑn ðə baibəl
ju ɡɑtə ɡiv mi ðæt ɡərl
jər ði ounli θiŋ ðət ai wɑnt
ɡiv mi ðət <feelin>
meik evri dei auər lʌv sizən
dərti lʌvᵊr ju ər mai raidər
ðət šəd bi ənəf rizən
ai kɒl ju beibi ðæts ounli jər taitəl
kəz ai dount nid nou mɔr raivəlz
ai put ðət ɑn ðə baibəl
<ima> lʌv jɑ til mai taimz ɡɒn
ju ɡɑtə ɡiv mi dərti lʌv

aiv bin hiər ənd trəst mi, aiv sin it ɔl bifɔr ðou
ai tould mai eks fər mi rileišənšips ə <no-no>
ənd hiər ai əm θiŋkiŋ wi pərfekt laik ə fotou
ju lukiŋ ət mi laik rait nau ju nid səm <mo>, <mo>
ai nou ju redi ənd wiliŋ bət ðət eint mai pleis
ai nou ju wɑnə setəl daun, ɔl ɑn jər feis
filiŋ <startin> tə ɡet tu fəmiljər
sou kʌvər ʌp ðis broukən lʌv trizən

meik evri dei auər lʌv sizən
dərti lʌvᵊr ju ər mai raidər
ðət šəd bi ənəf rizən
ai kɒl ju beibi ðæts ounli jər taitəl
kəz ai dount nid nou mɔr raivəlz
ai put ðət ɑn ðə baibəl
jər ði ounli θiŋ ðət ai wɑnt
ɡiv mi ðət <feelin>
meik evri dei auər lʌv sizən
dərti lʌvᵊr ju ər mai raidər
ðət šəd bi ənəf rizən
kɒl ju bai ðæts ounli jər taitəl
kəz ai dount nid nou mɔr raivəlz
ai put ðət ɑn ðə baibəl
<ima> lʌv jɑ til mai taimz ɡɒn

ju sei ai si jɑ said bai said
laik ə vižəneri, ai kænt si mi fɑliŋ
nʌθiŋz čeinǰd
laik ə dikšəneri, ai kænt rid θru ɔl ðis
aiz waid oupən
ai stil fɑl blaind ai dount nou hau ðis wəl end
lets ɡou bæk tə ðə biɡiniŋ
lets kʌvər ʌp ðis broukən lʌv trizən

meik evri dei auər lʌv sizən
dərti lʌvᵊr ju ər mai raidər
ðət šəd bi ənəf rizən
kɒl ju beibi ðæts ounli jər taitəl
kəz ai dount nid nou mɔr raivəlz
ai put ðət ɑn ðə baibəl
jər ði ounli θiŋ ðət ai wɑnt

ɡimi ðæt
ei, ei
jes ju ɑr
ai lʌv ju, beibi
ai dount wɑnə bi enəmiz, beibi
ai wɑnt ju tə bi frendz wiθ mi, beib
<uhhh>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!