como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Waitin’ For You-Demi Lovato-Sirah-Pronunciación Letra y Video

Waitin’ For You-Demi Lovato-Sirah-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

DEMI LOVATO LYRICS
“Waitin’ For You”
(feat. Sirah)

You said that you’d never hurt me
Be the band-aid when I bleed
But I guess that that band-aid was all made of paper
Cause you never stuck to me
And you say that you conquered the lion
Without even tryin’
But she only gets stronger
She only bites harder and I only die fighting

You can run, you can run
But you know that I know just what you’ve done
You can run, you can run
But save those words for one on one

So when the lights go down
And the sun hits ground
You should know that I won’t back down (I’ll be waitin’ for you)
Knuckles out
And a guard in my mouth
When you’re hungry for the next round (I’ll be waitin’ for you)
Oh-oh, oh-oh-ooh, I’ll be waitin’ for you
Oh-oh, oh-oh-ooh, I’ll be waitin’ for you
Oh-oh, oh-oh-ooh
Mmm

Yeah, I don’t take things too personal
But you made shit personal
Talkin’ ‘bout my bad habits
Man, fuck my bad habits
Don’t act like you got none

You can run, you can run
But you know that I know just what you’ve done
You can run, you can run
But save those words for one on one

So when the lights go down
And the sun hits ground
You should know that I won’t back down (I’ll be waitin’ for you)
Knuckles out
And a guard in my mouth
When you’re hungry for the next round (I’ll be waitin’ for you)
Oh-oh, oh-oh-ooh, I’ll be waitin’ for you
Oh-oh, oh-oh-ooh, I’ll be waitin’ for you
Oh-oh, oh-oh-ooh
Mmm

[Sirah:]
You got my name in your mouth, forgive me when I knock it out
I love it when you talk about me just cause you don’t know yourself
My jabs go-go for broke, your teeth is on the floor
Thirty million people watchin’, do you still want more?
Fake bitches, gon’ get it, I am winnin’ but you isn’t
Call your dentist cause I meant this, I don’t see no competition
Goin’ wild, Mikey Tyson, born a fighter, I will triumph
Bitch I thought you knew I was comin’ for your title

So when the lights go down
And the sun hits ground
You should know that I won’t back down (I’ll be waitin’ for you)
Knuckles out
And a guard in my mouth
When you’re hungry for the next round (I’ll be waitin’ for you)
Oh-oh, oh-oh-ooh, I’ll be waitin’ for you
Oh-oh, oh-oh-ooh, I’ll be waitin’, I’ll be waitin’ for you
Oh-oh, oh-oh-ooh, I’ll be waitin’ for you

#Pronunciación de Nivel Básico

Yu sed dad yud never jort mi
Bi de bend eid buen ai blid
Bat ai ges dad dad bend eid buas ol meid of peiper
Kos yu never estak tu mi
An yu estei dad yu konkerd de laien
Buidaut iven traien
Bat shi onli gets estronger
Shi onli baits jarder an ai onli dai faigden
Yu ken ran, yu ken ran
Bat yu nou dad ai nou yost buat yuv dan
Yu ken ran, yu ken ran
Bat seiv tous buords for guan on guan
So buen de laigs gou daun
An de san jits graund
Yu shud nou dad ai buont bak daun (Ail bi bueiden for yu)
Nakols aut
An a gard in mai mauz
Buen yor jangri for de next raun (Ail bi bueiden for yu)
Oh-oh, oh-oh-ouhh, ail bi bueiden for yu
Oh-oh, oh-oh-ouhh, ail bi bueiden for yu
Oh-oh, oh-oh-ouhh
Mmm
Yeah, ai dont teik zins tu personal
Bat yu meid shet personal
Token baut mai bad jabets
Man, fak mai bad jabets
Dont act laik yu gat nan
Yu ken ran, yu ken ran
Bat yu nou dad ai nou yost buat yuv dan
Yu ken ran, yu ken ran
Bat seiv tous buords for guan on guan
So buen de laigs gou daun
An de san jits graund
Yu shud nou dad ai buont bak daun (Ail bi bueiden for yu)
Nakols aut
An a gard in mai mauz
Buen yor jangri for de next raun (Ail bi bueiden for yu)
Oh-oh, oh-oh-ouhh, ail bi bueiden for yu
Oh-oh, oh-oh-ouhh, ail bi bueiden for yu
Oh-oh, oh-oh-ouhh
Mmm
Yu gat mai neim in yor mauz, forgev mi buen ai noket aut
Ai lavet buen yu tok abaut mi yost kos yu dont nou yorself
Mai yabs gou-gou for brouk, yor tiz is on de flor
Zerti milyen pipol buachen, du yu estil buant mor?
Feik biche, gan gedet, ai em buinen bat yu isent
Kol yor dentist kos ai ment dis, ai dont si nou compiteishon
Goen buail, Maiki Taison, born a gaider, ai buil traimef
Bich ai zot yu niu ai buas komen for yor taitol
So buen de laigs gou daun
An de san jits graund
Yu shud nou dad ai buont bak daun (Ail bi bueiden for yu)
Nakols aut
An a gard in mai mauz
Buen yor jangri for de next raun (Ail bi bueiden for yu)
Oh-oh, oh-oh-ouhh, ail bi bueiden for yu
Oh-oh, oh-oh-ouhh, ail bi bueiden, ail bi bueiden  for yu
Oh-oh, oh-oh-ouhh ail bi bueiden for yu

#Pronunciación de Nivel Intermedio

demi lovɑtou liriks
<waitin> fər ju
fit. <sirah>

ju sed ðət jud nevər hərt mi
bi ðə bænded hwen ai blid
bət ai ɡes ðət ðət bænded wəz ɔl meid əv peipər
kəz ju nevər stək tə mi
ənd ju sei ðət ju kɑŋkərd ðə laiən
wiðaut ivən <tryin>
bət ši ounli ɡets strɒŋər
ši ounli baits hɑrdər ənd ai ounli dai faitiŋ

ju kən rən, ju kən rən
bət ju nou ðət ai nou ǰəst hwʌt juv dən
ju kən rən, ju kən rən
bət seiv ðouz wərdz fər wʌn ɑn wʌn

sou hwen ðə laits ɡou daun
ənd ðə sən hits ɡraund
ju šəd nou ðət ai wount bæk daun ail bi <waitin> fər ju
nʌkəlz aut
ənd ə ɡɑrd in mai mauθ
hwen jər hʌŋɡri fər ðə nekst raund ail bi <waitin> fər ju
<oh-oh>, <oh-oh-ooh>, ail bi <waitin> fər ju
<oh-oh>, <oh-oh-ooh>, ail bi <waitin> fər ju
<oh-oh>, <oh-oh-ooh>
θri θauzənd

jæ, ai dount teik θiŋz tu pərsənəl
bət ju meid šit pərsənəl
tɑkən baut mai bæd hæbəts
mæn, fək mai bæd hæbəts
dount ækt laik ju ɡɑt nən

ju kən rən, ju kən rən
bət ju nou ðət ai nou ǰəst hwʌt juv dən
ju kən rən, ju kən rən
bət seiv ðouz wərdz fər wʌn ɑn wʌn

sou hwen ðə laits ɡou daun
ənd ðə sən hits ɡraund
ju šəd nou ðət ai wount bæk daun ail bi <waitin> fər ju
nʌkəlz aut
ənd ə ɡɑrd in mai mauθ
hwen jər hʌŋɡri fər ðə nekst raund ail bi <waitin> fər ju
<oh-oh>, <oh-oh-ooh>, ail bi <waitin> fər ju
<oh-oh>, <oh-oh-ooh>, ail bi <waitin> fər ju
<oh-oh>, <oh-oh-ooh>
θri θauzənd

<[sirah>: <]>
ju ɡɑt mai neim in jər mauθ, fərɡiv mi hwen ai nɑk it aut
ai lʌv it hwen ju tɔk əbaut mi ǰəst kəz ju dount nou jərself
mai ǰæbz ɡoɡou fər brouk, jər tiθ s ɑn ðə flɔr
θərti miljən pipəl <watchin>, də ju stil wɑnt mɔr?
feik bičəz, <gon> ɡet it, ai əm <winnin> bət ju izənt
kɒl jər dentəst kəz ai ment ðis, ai dount si nou kɑmpətišən
ɡɔin waild, maiki taisən, bɔrn ə faitər, ai wəl traiəmf
bič ai θɔt ju nu ai wəz <comin> fər jər taitəl

sou hwen ðə laits ɡou daun
ənd ðə sən hits ɡraund
ju šəd nou ðət ai wount bæk daun ail bi <waitin> fər ju
nʌkəlz aut
ənd ə ɡɑrd in mai mauθ
hwen jər hʌŋɡri fər ðə nekst raund ail bi <waitin> fər ju
<oh-oh>, <oh-oh-ooh>, ail bi <waitin> fər ju
<oh-oh>, <oh-oh-ooh>, ail bi <waitin>, ail bi <waitin> fər ju
<oh-oh>, <oh-oh-ooh>, ail bi <waitin> fər ju