aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Wale-Colombia Heights-Te Llamo-J Balvin-Pronunciación Letra Traducción

Wale-Colombia Heights-Te Llamo-J Balvin-Cómo se pronuncia en Inglés

Wale Lyrics
“Colombia Heights (Te Llamo)”
(feat. J Balvin)

[Wale:]
Yeah
Shine
Yeah
Tuck all my diamonds
Fuck the attention
Lord, lord, lord, lord
Folarin, the genius
Fuck wit me tho
Yeah, let’s get it

Tuck all my diamonds, fuck the attention
Fuck wit the bitches (You know)
Fuck with no effort
Just hit the projects
To holler and check
Just hit up papi
Te llamo no bueno, te llamo no bueno, te llamo no bueno
You know my picture
Don’t know what I been through
Te llamo no bueno, te llamo no bueno
Niggas don’t know you
If they did, they forgot you

Grew up in the county
Born in the district
All ass around me
Lovers and killers
I got my deal, I promised that I will keep it realer
‘Cause real know the real my nigga
You no too familiar
Me llamo Folarin
Don’t know your problem
‘Cause Saint Laurent on me
All of ‘em posse
Ya tu sabe
That’s why I’m too savage
Outside, we workin’
Inside we plottin’
Te llamo no bueno
Face time with you woman
She Puerto Rican but she speak-y Brookyln
Mira mami tranquila, Mira mami tranquila
Meet up then kick you feet up
Relájate conmigo

Tuck all my diamonds, fuck the attention
Fuck wit the bitches (You know)
Fuck with no effort
Just hit the projects
To holler and check
Just hit up papi
Te llamo no bueno
Te llamo no bueno, te llamo no bueno
You know my picture
Don’t know what I been through
Te llamo no bueno
Te llamo no bueno
Niggas don’t know you
If they did, they forgot you

(J Balvin, man)

[J Balvin:]
Ellos saben lo que hay
Siempre estoy bien fly
Y no se puede negar
Cuando la llamo
Acabo de aterrizar
Dime qué estás haciendo
Cancela tu plan
Que la noche es nuestra
Y si él te llama, invéntale un pero
Entre tú y yo sabes que soy primero
Que tú eres mi mujer
Así tengas hombre
(Él no tiene que saberlo)
No va a saberlo

Ponte lo que te regalé (Bonita)
Modélame de una vez (Me excita)
Y baila, pa mi
You’re on fire, mami
Tú eres más mía que tuya
Así que dale mami

(Wale, J Balvin)

[Wale:]
Tuck all my diamonds, fuck the attention
Fuck wit the bitches (You know)
Fuck with no effort
Just hit the projects
To holler and check
Just hit up papi
Te llamo no bueno, te llamo no bueno, te llamo no bueno
You know my picture
Don’t know what I been through
Te llamo no bueno, te llamo no bueno, te llamo no bueno
Niggas don’t know you
If they did, they forgot you

#Pronunciación de la Canción

 

 

weil liriks
kələmbiə haits ti <llamo>
fit. ǰei <balvin>

<[wale>: <]>

šain

tək ɔl mai daiməndz
fək ði ətenšən
lɔrd, lɔrd, lɔrd, lɔrd
<folarin>, ðə ǰinjəs
fək wit mi ðou
jæ, lets ɡet it

tək ɔl mai daiməndz, fək ði ətenšən
fək wit ðə bičəz ju nou
fək wiθ nou efərt
ǰəst hit ðə prɑǰekts
tə hɑlər ənd ček
ǰəst hit ʌp <papi>
ti <llamo> nou bweinou, ti <llamo> nou bweinou, ti <llamo> nou bweinou
ju nou mai pikčər
dount nou hwʌt ai bin θru
ti <llamo> nou bweinou, ti <llamo> nou bweinou
<niggas> dount nou ju
if ðei did, ðei fərɡɑt ju

ɡru ʌp in ðə kaunti
bɔrn in ðə distrikt
ɔl æs əraund mi
lʌvᵊrz ənd kilərz
ai ɡɑt mai dil, ai prɑməst ðət ai wəl kip it <realer>
kəz riəl nou ðə riəl mai <nigga>
ju nou tu fəmiljər
mi <llamo> <folarin>
dount nou jər prɑbləm
kəz seint lɔrənt ɑn mi
ɔl əv <em> pɑsi
jɑ tu <sabe>
ðæts wai aim tu sæviǰ
autsaid, wi <workin>
insaid wi <plottin>
ti <llamo> nou bweinou
feis taim wiθ ju wumən
ši pwertou rikən bət ši <speak-y> <brookyln>
mirə <mami> <tranquila>, mirə <mami> <tranquila>
mit ʌp ðen kik ju fit ʌp
<relájate> <conmigo>

tək ɔl mai daiməndz, fək ði ətenšən
fək wit ðə bičəz ju nou
fək wiθ nou efərt
ǰəst hit ðə prɑǰekts
tə hɑlər ənd ček
ǰəst hit ʌp <papi>
ti <llamo> nou bweinou
ti <llamo> nou bweinou, ti <llamo> nou bweinou
ju nou mai pikčər
dount nou hwʌt ai bin θru
ti <llamo> nou bweinou
ti <llamo> nou bweinou
<niggas> dount nou ju
if ðei did, ðei fərɡɑt ju

ǰei <balvin>, mæn

<[j> <balvin>: <]>
<ellos> <saben> lou kju hei
<siempre> <estoy> bin flai
wai nou sɑwθist <puede> <negar>
<cuando> lɑ <llamo>
<acabo> di <aterrizar>
daim <qué> <estás> <haciendo>
<cancela> tu plæn
kju lɑ <noche> es <nuestra>
wai si <él> ti lɑmə, <invéntale> ən pərou
ɑntre <tú> wai jou <sabes> kju sɔi <primero>
kju <tú> <eres> mi <mujer>
<así> <tengas> hɑmbrə
<él> nou <tiene> kju <saberlo>
nou vəǰiniə ə <saberlo>

pɑnt lou kju ti <regalé> bonitə
<modélame> di unə <vez> mi <excita>
wai <baila>, pɑ mi
jər ɑn faiər, <mami>
<tú> <eres> <más> <mía> kju <tuya>
<así> kju deil <mami>

weil, ǰei <balvin>

<[wale>: <]>
tək ɔl mai daiməndz, fək ði ətenšən
fək wit ðə bičəz ju nou
fək wiθ nou efərt
ǰəst hit ðə prɑǰekts
tə hɑlər ənd ček
ǰəst hit ʌp <papi>
ti <llamo> nou bweinou, ti <llamo> nou bweinou, ti <llamo> nou bweinou
ju nou mai pikčər
dount nou hwʌt ai bin θru
ti <llamo> nou bweinou, ti <llamo> nou bweinou, ti <llamo> nou bweinou
<niggas> dount nou ju
if ðei did, ðei fərɡɑt ju