como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Warrior-Beth Crowley-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Warrior-Beth Crowley-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Warrior”

You fascinated me
Cloaked in shadows and secrecy
The beauty of a broken angel

I ventured carefully
Afraid of what you thought I’d be
But pretty soon I was entangled

You take me by the hand
I question who I am

Teach me how to fight
I’ll show you how to win
You’re my mortal flaw
And I’m your fatal sin
Let me feel the sting
The pain
The burn
Under my skin

Put me to the test
I’ll prove that I’m strong
Won’t let myself believe
That what we feel is wrong
I Finally see what
You knew was inside me
All along

That behind this soft exterior
Lies a warrior

My memory refused
To separate the lies from truth
And search the past
My mind created

I kept on pushing through
Standing resolute which you
In equal measure
Loved and hated

You take me by the hand
I’m seeing who I am

Teach me how to fight
I’ll show you how to win
You’re my mortal flaw
And I’m your fatal sin
Let me feel the sting
The pain
The burn
Under my skin

Put me to the test
I’ll prove that I’m strong
Won’t let myself believe
That what we feel is wrong
I Finally see what
You knew was inside me
All along

That behind this soft exterior
Lies a warrior

Lies a warrior…

You take me by the hand
I’m sure of who I am

Teach me how to fight
I’ll show you how to win
You’re my mortal flaw
And I’m your fatal sin
Let me feel the sting
The pain
The burn
Under my skin

Put me to the test
I’ll prove that I’m strong
Won’t let myself believe
That what we feel is wrong
I Finally see what
You knew was inside me
All along

That behind this soft exterior
Lies a warrior

The pictures come to life
Wake in the dead of night
Open my eyes
I must be dreaming

Clutch my pillow tight
Brace myself for the fight
I’ve heard that seeing
Is believing.

wɔriər

ju fæsənetəd mi
kloukt in šædouz ənd sikrəsi
ðə bjuti əv ə broukən einǰəl

ai venčərd kerfəli
əfreid əv hwʌt ju θɔt aid bi
bət priti sun ai wəz entæŋɡəld

ju teik mi bai ðə hænd
ai kwesčən hu ai æm

tič mi hau tə fait
ail šou ju hau tə win
jər mai mɔrtəl flɒ
ənd aim jər feitəl sin
let mi fil ðə stiŋ
ðə pein
ðə bərn
ʌndᵊr mai skin

put mi tə ðə test
ail pruv ðət aim strɒŋ
wount let maiself bəliv
ðət hwʌt wi fil z rɒŋ
ai fainəli si hwʌt
ju nu wəz insaid mi
ɔl əlɔŋ

ðət bəhaind ðis sɑft ikstiriər
laiz ə wɔriər

mai meməri rəfjuzd
tə sepəret ðə laiz frəm truθ
ənd sərč ðə pæst
mai maind krieitəd

ai kept ɑn pušiŋ θru
stændiŋ rezəlut hwič ju
in ikwəl mežər
lʌvd ənd heitəd

ju teik mi bai ðə hænd
aim siiŋ hu ai æm

tič mi hau tə fait
ail šou ju hau tə win
jər mai mɔrtəl flɒ
ənd aim jər feitəl sin
let mi fil ðə stiŋ
ðə pein
ðə bərn
ʌndᵊr mai skin

put mi tə ðə test
ail pruv ðət aim strɒŋ
wount let maiself bəliv
ðət hwʌt wi fil z rɒŋ
ai fainəli si hwʌt
ju nu wəz insaid mi
ɔl əlɔŋ

ðət bəhaind ðis sɑft ikstiriər
laiz ə wɔriər

laiz ə wɔriər…

ju teik mi bai ðə hænd
aim šur əv hu ai æm

tič mi hau tə fait
ail šou ju hau tə win
jər mai mɔrtəl flɒ
ənd aim jər feitəl sin
let mi fil ðə stiŋ
ðə pein
ðə bərn
ʌndᵊr mai skin

put mi tə ðə test
ail pruv ðət aim strɒŋ
wount let maiself bəliv
ðət hwʌt wi fil z rɒŋ
ai fainəli si hwʌt
ju nu wəz insaid mi
ɔl əlɔŋ

ðət bəhaind ðis sɑft ikstiriər
laiz ə wɔriər

ðə pikčərz kəm tə laif
weik in ðə ded əv nait
oupən mai aiz
ai məst bi drimiŋ

kləč mai pilou tait
breis maiself fər ðə fait
aiv hərd ðət siiŋ
iz bəliviŋ.

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!