Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Ways to Be Wicked-Descendants 2-Pronunciación Letra Traducción

Ways to Be Wicked-Descendants 2-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Dove Cameron, Sofia Carson, Cameron Boyce & Booboo Stewart Lyrics
“Ways To Be Wicked”

Ah!

We got all the ways to be
W-I-C-K-E-D
We got all the ways to be
W-I-C-K-E-D

C’mon!
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
Ha, ha, ha!
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey!

Crashing the party
Guess they lost my invitation
Friendly reminder
Got my own kind of persuasion

Looks like this place could use a bit of misbehavior
Happily Ever After with a little flavor

Bad to the bone with even worse intentions
We’re gonna steal the show and leave ‘em all defenseless

A fairy tale life can be—oh—so overrated
So raise your voices and let’s get it activated

Long live havin’ some fun
We take what we want
There’s so many ways to be wicked
With us evil lives on
The right side of wrong
There’s so many ways to be wicked

Apple apple
Dip dip
Wanna try it?
Tick tick
Take a bite
C’mon, be bold
Change the way the story’s told

This time the dark is finally getting your attention
We’re wicked by the book and class is back in session
You like it steal it, gotta beat ‘em to the treasure
A rite of passage
Bad just doesn’t get much better!

Long live havin’ some fun
We take what we want
There’s so many ways to be wicked
With us evil lives on
The right side of wrong
There’s so many ways to be wicked

Mother always knows best
Show her, pass every test
Hear her voice in my head
Evil is the only real way to win

We got all the ways to be
Hey, hey, hey, hey!
W-I-C-K-E-D
Let’s go!

We got all the ways to be
Hey, hey, hey, hey!
W-I-C-K-E-D
Yeah!

Long live havin’ some fun
We take what we want
There’s so many ways to be wicked
With us evil lives on
The right side of wrong
There’s so many ways to be wicked

Cruel and unusual
We’re taking control
There’s so many ways to be wicked
With us evil lives on
The right side of wrong
There’s so many ways to be wicked

Hey, hey, hey, hey!
We got all the ways to be
W-I-C-K-E-D
We got all the ways to be
W-I-C-K-E-D
We got all the ways to be
W-I-C-K-E-D
We got all the ways to be
So many ways to be wicked

#Pronunciación de la Canción

 

dəv kæmərən, soufiə kɑrsən, kæmərən bɔis ənd <booboo> stuərt liriks
weiz tə bi wikəd

ɑ!

wi ɡɑt ɔl ðə weiz tə bi
wikəd
wi ɡɑt ɔl ðə weiz tə bi
wikəd

kəmɑn!
hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei
hɑ, hɑ, hɑ!
hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei!

kræšiŋ ðə pɑrti
ɡes ðei lɒst mai invəteišən
frendli rimaindər
ɡɑt mai oun kaind əv pərsweižən

luks laik ðis pleis kəd jus ə bit əv misbəheivjər
hæpili evᵊr æftər wiθ ə litəl fleivər

bæd tə ðə boun wiθ ivən wərs intenčənz
wir ɡɑnə stil ðə šou ənd liv <em> ɔl dəfensləs

ə feri teil laif kən bi ou sou ouvəreitid
sou reiz jər vɔisəz ənd lets ɡet it æktivetəd

lɔŋ laiv <havin> səm fən
wi teik hwʌt wi wɑnt
ðerz sou meni weiz tə bi wikəd
wiθ əz ivəl livz ɑn
ðə rait said əv rɒŋ
ðerz sou meni weiz tə bi wikəd

æpəl æpəl
dip dip
wɑnə trai it?
tik tik
teik ə bait
kəmɑn, bi bould
čeinǰ ðə wei ðə stɔriz tould

ðis taim ðə dɑrk s fainəli ɡetiŋ jər ətenšən
wir wikəd bai ðə buk ənd klæs iz bæk in sešən
ju laik it stil it, ɡɑtə bit <em> tə ðə trežər
ə rait əv pæsəǰ
bæd ǰəst dʌzənt ɡet mʌč betər!

lɔŋ laiv <havin> səm fən
wi teik hwʌt wi wɑnt
ðerz sou meni weiz tə bi wikəd
wiθ əz ivəl livz ɑn
ðə rait said əv rɒŋ
ðerz sou meni weiz tə bi wikəd

mʌðᵊr ɔlweiz nouz best
šou hər, pæs evri test
hir hər vɔis in mai hed
ivəl z ði ounli riəl wei tə win

wi ɡɑt ɔl ðə weiz tə bi
hei, hei, hei, hei!
wikəd
lets ɡou!

wi ɡɑt ɔl ðə weiz tə bi
hei, hei, hei, hei!
wikəd
jæ!

lɔŋ laiv <havin> səm fən
wi teik hwʌt wi wɑnt
ðerz sou meni weiz tə bi wikəd
wiθ əz ivəl livz ɑn
ðə rait said əv rɒŋ
ðerz sou meni weiz tə bi wikəd

kruəl ənd ʌnjužəwəl
wir teikiŋ kəntroul
ðerz sou meni weiz tə bi wikəd
wiθ əz ivəl livz ɑn
ðə rait said əv rɒŋ
ðerz sou meni weiz tə bi wikəd

hei, hei, hei, hei!
wi ɡɑt ɔl ðə weiz tə bi
wikəd
wi ɡɑt ɔl ðə weiz tə bi
wikəd
wi ɡɑt ɔl ðə weiz tə bi
wikəd
wi ɡɑt ɔl ðə weiz tə bi
sou meni weiz tə bi wikəd

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!