como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

We Are The In Crowd-Kiss Me Again-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

We Are The In Crowd-Kiss Me Again-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Kiss Me Again”

I gotta say something I’ve been thinking about.
I can’t wait to lay around with you.
And tell you all the secrets I’ve been keeping to myself.
It’s been awhile since I’ve felt butterflies.
Do you feel the same way too?
If every single second could last that much longer.
Would you hold me?

And kiss me again underneath the moonlight.
You’re more than a friend, oh.
I knew it from the first sight, yeah.
Hold me, feel my heart beat.
Put your arms around me.
And kiss me again.
And kiss me again.

I gotta say I wasn’t expecting you
To come this way and fall into my arms.
And now I know I can’t deny this feeling any longer.
I close my eyes, I can’t stop thinking about you.
Crack a smile, I just can’t lose.
At a mile a minute my heart beats to the limit when I’m with you.

So, kiss me again underneath the moonlight.
You’re more than a friend, oh.
I knew it from the first sight, yeah.
Hold me, feel my heart beat.
Put your arms around me.
And kiss me again.

I can’t let you go, can’t let you float away.
‘Cause that would be a mistake.
I’m not ready to run, can’t let you go to waste.
No, no, no, no.

And kiss me again underneath the moonlight.
You’re more than a friend, oh.
I knew it from the first sight, yeah.
Hold me, feel my heart beat.
Put your arms around me.
Hold me, feel my heart beat.
And put your arms around.
And kiss me again, and again, and again.
Oh, kiss me again.


kis mi əɡen

ai ɡɑtə sei sʌmθiŋ aiv bin θiŋkiŋ əbaut.
ai kænt weit tə lei əraund wiθ ju.
ənd tel ju ɔl ðə sikrəts aiv bin kipiŋ tə maiself.
its bin əwail sins aiv felt bʌtᵊrflaiz.
də ju fil ðə seim wei tu?
if evri siŋɡəl sekənd kəd læst ðət mʌč lɔŋɡər.
wud ju hould mi?

ənd kis mi əɡen ʌndərniθ ðə munlait.
jər mɔr ðən ə frend, ou.
ai nu it frəm ðə fərst sait, jæ.
hould mi, fil mai hɑrt bit.
put jər ɑrmz əraund mi.
ənd kis mi əɡen.
ənd kis mi əɡen.

ai ɡɑtə sei ai wɑzənt ikspektiŋ ju
tə kəm ðis wei ənd fɑl intu mai ɑrmz.
ənd nau ai nou ai kænt dənai ðis filiŋ eni lɔŋɡər.
ai klouz mai aiz, ai kænt stɑp θiŋkiŋ əbaut ju.
kræk ə smail, ai ǰəst kænt luz.
ət ə mail ə minət mai hɑrt bits tə ðə limət hwen aim wiθ ju.

sou, kis mi əɡen ʌndərniθ ðə munlait.
jər mɔr ðən ə frend, ou.
ai nu it frəm ðə fərst sait, jæ.
hould mi, fil mai hɑrt bit.
put jər ɑrmz əraund mi.
ənd kis mi əɡen.

ai kænt let ju ɡou, kænt let ju flout əwei.
kəz ðət wud bi ə misteik.
aim nɑt redi tə rən, kænt let ju ɡou tə weist.
nou, nou, nou, nou.

ənd kis mi əɡen ʌndərniθ ðə munlait.
jər mɔr ðən ə frend, ou.
ai nu it frəm ðə fərst sait, jæ.
hould mi, fil mai hɑrt bit.
put jər ɑrmz əraund mi.
hould mi, fil mai hɑrt bit.
ənd put jər ɑrmz əraund.
ənd kis mi əɡen, ənd əɡen, ənd əɡen.
ou, kis mi əɡen.

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!