aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

We Wanna-Alexandra Stan-INNA-Daddy Yankee-Pronunciación Letra y Video

We Wanna-Alexandra Stan-INNA-Daddy Yankee-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

ALEXANDRA STAN LYRICS
“We Wanna”
(feat. Daddy Yankee & INNA)

[Alexandra:]
We wanna dance till we can’t no more
We wanna love with the lights down low,
From Argentina to Morocco
We wanna dance,
It’s about to go!
It’s about to go! Hey!
‘Bout to go! Hey!
It’s about to go!

Down in the rough part of town
There’s an epidemic going around
I get the fever when I hear that song,
I can’t help it, I gotta move right now!
When I hit the drums start to play
I let my body run away, eh eh
I wanna party like everyday, eh eh
If you’re with me let me hear you say!

Do we wanna stop it? No way!
Do we let the cops in? No way!
We about to rock this whole place
What do we want?!

We wanna dance till we can’t no more
We wanna love with the lights down low,
From Argentina to Morocco
We wanna dance,
It’s about to go!
It’s about to go! Hey!
‘Bout to go! Hey!
It’s about to go! Hey!
‘Bout to go! Hey!
It’s about to go!

[Inna:]
I’m in the rough part of town
There’s an epidemic going around
I get the fever when I hear that song
I can’t help it, I gotta move right now!!
When I hit the drums start to play
I let my body run away, eh eh
I wanna party like everyday, eh eh
If you’re with me let me hear you say
Do we wanna stop it? No way!
Do we let the cops in? No way!
We about to rock this whole place
What do we want?!

We wanna dance till we can’t no more
We wanna love with the lights down low,
From Argentina to Morocco
We wanna dance,
It’s about to go!
It’s about to go! Hey!
‘Bout to go! Hey!
It’s about to go! Hey!
‘Bout to go! Hey!

[Daddy Yankee:]
They call me Afro baby
I see you be looking, daddy come get it
I’m with it, I’m ready
You better get busy
So city to city the girls so spinnin’ down down down down
Say 1, 2, 3 to the 4
Mami, relax, like you’re tryina make it on the toll,
But you’re the one that got meon the trippin’
The girls on my hands, when really like it on the hips
Perdona, la drama se ve potencial
El maximo lider del party mundial
High up on your like we’re end it
Stop like you know I’m abandoned

Hey!
‘Bout to go! Hey!
We wanna,
Hey!
‘Bout to go!

[Inna:]
We wanna dance till we can’t no more
We wanna love with the lights down low,
[Alexandra:]
From Argentina to Morocco
We wanna dance,
It’s about to go!

We wanna dance till we can’t no more
We wanna love with the lights down low,
From Argentina to Morocco
We wanna dance,
It’s about to go!
It’s about to go!

#Pronunciación de Nivel Básico

Bui buana dens til bui kent nou mor
Bui buana lav buit de laigs daun lou
From aryentina tu marakou
Bui buana dens
Its abaut tu gou!
Its abaut tu gou! Jei!
Baut tu gou! Jei!
Its abaut tu gou!
Daun in de raf part of taun
Ders an epidemek goen araun
Ai get de fiver buen ai jer dad song
Ai kent jelpet, ai gada muv raig nau
Buen ai jit de drams estart tu plei
Ai let mai badi ran abuei, eh eh
Ai buana pari laik eberidei, eh eh
If yor buit mi let mi jir yu sei!
Du bui buana estapet? Nou buei!
Du bui let de caps in? Nou buei!
Bui abaut tu rak dis jol pleis
Buat du bui buant?!
Bui buana dens til bui kent nou mor
Bui buana lav buit de laigs daun lou
From aryentina tu marakou
Bui buana dens
Its abaut tu gou!
Its abaut tu gou! Jei!
Baut tu gou! Jei!
Its abaut tu gou!
Baut tu gou! Jei!
Its abaut tu gou!
Daun in de raf part of taun
Ders an epidemek goen araun
Ai get de fiver buen ai jer dad song
Ai kent jelpet, ai gada muv raig nau
Buen ai jit de drams estart tu plei
Ai let mai badi ran abuei, eh eh
Ai buana pari laik eberidei, eh eh
If yor buit mi let mi jir yu sei!
Du bui buana estapet? Nou buei!
Du bui let de caps in? Nou buei!
Bui abaut tu rak dis jol pleis
Buat du bui buant?!
Bui buana dens til bui kent nou mor
Bui buana lav buit de laigs daun lou
From aryentina tu marakou
Bui buana dens
Its abaut tu gou!
Its abaut tu gou! Jei!
Baut tu gou! Jei!
Its abaut tu gou!
Baut tu gou! Jei!
Dei kol mi eifrou beibe
Ai si yu bi luken, dadi kom gedet
Aim buidet, aim redi
Yu beder get bisi
So sidi tu sidi de gerls so espinen daun daun daun daun
Sei guan, tu, tri tu de for
Mami, relax, laik yor traina meiket on de tol
Bat yor de guan dad gat mi on de tripen
De girls on mai jends, buen rili laiket on de jips
Perdona, la drama se ve potencial
El maximo lider del pari mundial
Jai ap on yor laik buir endet
Estap laik yu nou aim abendend
Jei!
Baut tu gou! Jei!
Bui buana
Jei!
Baut tu gou!
Bui buana dens til bui kent nou mor
Bui buana lav buit de laigs daun lou
From aryentina tu marakou
Bui buana dens
Its abaut tu gou!
Bui buana dens til bui kent nou mor
Bui buana lav buit de laigs daun lou
From aryentina tu marakou
Bui buana dens
Its abaut tu gou!
Its abaut tu gou!

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ælegzændrə stæn liriks
wi wɑnə
fit. dædi jæŋki ənd <inna>

<[alexandra>: <]>
wi wɑnə dæns til wi kænt nou mɔr
wi wɑnə lʌv wiθ ðə laits daun lou,
frəm ɑrǰəntinə tə mərɑkou
wi wɑnə dæns,
its əbaut tə ɡou!
its əbaut tə ɡou! hei!
baut tə ɡou! hei!
its əbaut tə ɡou!

daun in ðə rəf pɑrt əv taun
ðerz ən epədemik ɡouiŋ əraund
ai ɡet ðə fivər hwen ai hir ðət sɒŋ,
ai kænt help it, ai ɡɑtə muv rait nau!
hwen ai hit ðə drəmz stɑrt tə plei
ai let mai bɑdi rən əwei, e e
ai wɑnə pɑrti laik evridei, e e
if jər wiθ mi let mi hir ju sei!

də wi wɑnə stɑp it? nou wei!
də wi let ðə kɑps in? nou wei!
wi əbaut tə rɑk ðis houl pleis
hwʌt də wi wɑnt?!

wi wɑnə dæns til wi kænt nou mɔr
wi wɑnə lʌv wiθ ðə laits daun lou,
frəm ɑrǰəntinə tə mərɑkou
wi wɑnə dæns,
its əbaut tə ɡou!
its əbaut tə ɡou! hei!
baut tə ɡou! hei!
its əbaut tə ɡou! hei!
baut tə ɡou! hei!
its əbaut tə ɡou!

<[inna>: <]>
aim in ðə rəf pɑrt əv taun
ðerz ən epədemik ɡouiŋ əraund
ai ɡet ðə fivər hwen ai hir ðət sɒŋ
ai kænt help it, ai ɡɑtə muv rait nau!!
hwen ai hit ðə drəmz stɑrt tə plei
ai let mai bɑdi rən əwei, e e
ai wɑnə pɑrti laik evridei, e e
if jər wiθ mi let mi hir ju sei
də wi wɑnə stɑp it? nou wei!
də wi let ðə kɑps in? nou wei!
wi əbaut tə rɑk ðis houl pleis
hwʌt də wi wɑnt?!

wi wɑnə dæns til wi kænt nou mɔr
wi wɑnə lʌv wiθ ðə laits daun lou,
frəm ɑrǰəntinə tə mərɑkou
wi wɑnə dæns,
its əbaut tə ɡou!
its əbaut tə ɡou! hei!
baut tə ɡou! hei!
its əbaut tə ɡou! hei!
baut tə ɡou! hei!

<[daddy> jæŋki: <]>
ðei kɒl mi æfrou beibi
ai si ju bi lukiŋ, dædi kəm ɡet it
aim wiθ it, aim redi
ju betər ɡet bizi
sou siti tə siti ðə ɡərlz sou <spinnin> daun daun daun daun
sei wʌn, tu, θri tə ðə fɔr
<mami>, rəlæks, laik jər <tryina> meik it ɑn ðə toul,
bət jər ðə wʌn ðət ɡɑt <meon> ðə <trippin>
ðə ɡərlz ɑn mai hændz, hwen rili laik it ɑn ðə hips
<perdona>, lɑ drɑmə sɑwθist vi <potencial>
el ninjou <maximo> <lider> del pɑrti <mundial>
hai ʌp ɑn jər laik wir end it
stɑp laik ju nou aim əbændənd

hei!
baut tə ɡou! hei!
wi wɑnə,
hei!
baut tə ɡou!

<[inna>: <]>
wi wɑnə dæns til wi kænt nou mɔr
wi wɑnə lʌv wiθ ðə laits daun lou,
<[alexandra>: <]>
frəm ɑrǰəntinə tə mərɑkou
wi wɑnə dæns,
its əbaut tə ɡou!

wi wɑnə dæns til wi kænt nou mɔr
wi wɑnə lʌv wiθ ðə laits daun lou,
frəm ɑrǰəntinə tə mərɑkou
wi wɑnə dæns,
its əbaut tə ɡou!
its əbaut tə ɡou!

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!