aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Weezer-Buddy Holly-Pronunciación Letra Traducción y Video

Weezer-Buddy Holly-Como Aprender a Cantarla

WEEZER LYRICS
“Buddy Holly”

What’s with these homies, dissing my girl?
Why do they gotta front?
What did we ever do to these guys
That made them so violent?
Woo-hoo, but you know I’m yours
Woo-hoo, and I know you’re mine
Woo-hoo, and that’s for all time

Oo-ee-oo I look just like Buddy Holly
Oh-oh, and you’re Mary Tyler Moore
I don’t care what they say about us anyway
I don’t care bout that

Don’t you ever fear, I’m always near
I know that you need help
Your tongue is twisted, your eyes are slit
You need a guardian
Woo-hoo, and you know I’m yours
Woo-hoo, and I know you’re mine
Woo-hoo, and that’s for all time

Oo-ee-oo I look just like Buddy Holly
Oh-oh, and you’re Mary Tyler Moore
I don’t care what they say about us anyway
I don’t care bout that
I don’t care bout that

Bang, bang a knock on the door
Another big bang and you’re down on the floor
Oh no! What do we do?
Don’t look now but I lost my shoe
I can’t run and I can’t kick
What’s a matter babe are you feeling sick?
what’s a matter, what’s a matter, what’s a matter you?
What’s a matter babe, are you feeling blue? oh-oh!
And that’s for all time
And that’s for all time

Oo-ee-oo I look just like Buddy Holly
Oh-oh, and you’re Mary Tyler Moore
I don’t care what they say about us anyway
I don’t care bout that
I don’t care bout that
I don’t care bout that
I don’t care bout that

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<wuizer> liriks
bʌdi jɑli

hwʌts wiθ ðiz <homies>, <dissing> mai ɡərl?
wai də ðei ɡɑtə frənt?
hwʌt did wi evᵊr də tə ðiz ɡaiz
ðət meid ðəm sou vaiələnt?
<woo-hoo>, bət ju nou aim jurz
<woo-hoo>, ənd ai nou jər main
<woo-hoo>, ənd ðæts fər ɔl taim

<oo-ee-oo> ai luk ǰəst laik bʌdi hɑli
<oh-oh>, ənd jər meri tailər mur
ai dount ker hwʌt ðei sei əbaut əz eniwe
ai dount ker baut ðæt

dount ju evᵊr fir, aim ɔlweiz nir
ai nou ðət ju nid help
jər təŋ z twistəd, jər aiz ər slit
ju nid ə ɡɑrdiən
<woo-hoo>, ənd ju nou aim jurz
<woo-hoo>, ənd ai nou jər main
<woo-hoo>, ənd ðæts fər ɔl taim

<oo-ee-oo> ai luk ǰəst laik bʌdi hɑli
<oh-oh>, ənd jər meri tailər mur
ai dount ker hwʌt ðei sei əbaut əz eniwe
ai dount ker baut ðæt
ai dount ker baut ðæt

bæŋ, bæŋ ə nɑk ɑn ðə dɔr
ənʌðᵊr biɡ bæŋ ənd jər daun ɑn ðə flɔr
ou nou! hwʌt də wi du?
dount luk nau bət ai lɒst mai šu
ai kænt rən ənd ai kænt kik
hwʌts ə mætər beib ər ju filiŋ sik?
hwʌts ə mætər, hwʌts ə mætər, hwʌts ə mætər ju?
hwʌts ə mætər beib, ər ju filiŋ blu? <oh-oh>!
ənd ðæts fər ɔl taim
ənd ðæts fər ɔl taim

<oo-ee-oo> ai luk ǰəst laik bʌdi hɑli
<oh-oh>, ənd jər meri tailər mur
ai dount ker hwʌt ðei sei əbaut əz eniwe
ai dount ker baut ðæt
ai dount ker baut ðæt
ai dount ker baut ðæt
ai dount ker baut ðæt

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!