aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Weezer – Weekend Woman-Pronunciación Letra Traducción

Weezer – Weekend Woman-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Weezer Lyrics
“Weekend Woman”

Hey look who’s here
This place is not my home
A change has got to come
Face hot with tears
How was I supposed to know
The ABC’s of love
Salvation lies within
Don’t ask me what I did
When God made her he threw away the formula

We fell in love on a Sunday
By Monday morning I drifted away
All I want is to see her
All I want is to reach my weekend woman
Just can’t seem to get back there
I’m getting stuck in the weekday traffic
All I want is to see her
All I want is to reach my weekend woman

Get in get out
No time for poetry
You can’t change people’s minds
I’ll meet you there
Your walls are painted green
Our vines have intertwined
Was this your parting gift
Black eye and bloody lip
Ten years from now I’ll still remember every word

We fell in love on a Sunday
By Monday morning I drifted away
All I want is to see her
All I want is to reach my weekend woman
Just can’t seem to get back there
I’m getting stuck in the weekday traffic
All I want is to see her
All I want is to reach my weekend woman

I still believe your beautiful lies
You don’t have to die to go to heaven
I still believe your beautiful lies
It almost makes me feel young again

We fell in love on a Sunday
By Monday morning I drifted away
All I want is to see her
All I want is to reach my weekend woman
Just can’t seem to get back there
I’m getting stuck in the weekday traffic
All I want is to see her
All I want is to reach my weekend woman
All I want is to reach my weekend woman
All I want is to reach my weekend woman

#Pronunciación de la Canción

 

<weezer> liriks
wikend wumən

hei luk huz hiər
ðis pleis iz nɑt mai houm
ə čeinǰ həz ɡɑt tə kəm
feis hɑt wiθ tirz
hau wəz ai səpouzd tə nou
ði eibisiiz əv lʌv
sælveišən laiz wiðin
dount æsk mi hwʌt ai did
hwen ɡɑd meid hər hi θru əwei ðə fɔrmjələ

wi fel in lʌv ɑn ə sʌndei
bai mʌndi mɔrniŋ ai driftəd əwei
ɔl ai wɑnt s tə si hər
ɔl ai wɑnt s tə rič mai wikend wumən
ǰəst kænt sim tə ɡet bæk ðer
aim ɡetiŋ stək in ðə wikde træfik
ɔl ai wɑnt s tə si hər
ɔl ai wɑnt s tə rič mai wikend wumən

ɡet in ɡet aut
nou taim fər pouitri
ju kænt čeinǰ pipəlz maindz
ail mit ju ðer
jər wɒlz ər peintəd ɡrin
auər vainz həv intərtwaind
wəz ðis jər pɑrtiŋ ɡift
blæk ai ənd blʌdi lip
ten jiᵊrz frəm nau ail stil rəmembər evri wərd

wi fel in lʌv ɑn ə sʌndei
bai mʌndi mɔrniŋ ai driftəd əwei
ɔl ai wɑnt s tə si hər
ɔl ai wɑnt s tə rič mai wikend wumən
ǰəst kænt sim tə ɡet bæk ðer
aim ɡetiŋ stək in ðə wikde træfik
ɔl ai wɑnt s tə si hər
ɔl ai wɑnt s tə rič mai wikend wumən

ai stil bəliv jər bjutəfəl laiz
ju dount həv tə dai tə ɡou tə hevən
ai stil bəliv jər bjutəfəl laiz
it ɔlmoust meiks mi fil jəŋ əɡen

wi fel in lʌv ɑn ə sʌndei
bai mʌndi mɔrniŋ ai driftəd əwei
ɔl ai wɑnt s tə si hər
ɔl ai wɑnt s tə rič mai wikend wumən
ǰəst kænt sim tə ɡet bæk ðer
aim ɡetiŋ stək in ðə wikde træfik
ɔl ai wɑnt s tə si hər
ɔl ai wɑnt s tə rič mai wikend wumən
ɔl ai wɑnt s tə rič mai wikend wumən
ɔl ai wɑnt s tə rič mai wikend wumən

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!