aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

What Do I Have to Do-R5-Pronunciación Letra y Video

What Do I Have to Do-R5-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

R5 LYRICS
“What Do I Have To Do?”

Listen,
You’ve got them all hypnotized
Dragging them round by the eyes oh
They’re lined up shoulder to shoulder
Like dominoes you keep knocking them over

And all them fools got diamond rings just waiting for you (waiting for you)
And I can fool myself but we both know it’s true

‘Cause you walk into the room, girl you know you got it
Baby look around, you got a lot of options
What do I have to do? What do I have to do?
You’re looking like a queen, walking through the palace
Fallin’ on my knees, babe I’m losing balance
What do I have to do to be the latest choice?

Oh, oh, oh, yeah, uh

Your lips got me wondering why
I’m tangled in lame pick up lines oh
Something is taking over (something is taking over)
You’ve got my heart set on roller coaster
I’m chasing you around, you got your leash on me, too (your leash on me, too)
I wish that I could fool myself, but we both know it’s true

‘Cause you walk into the room, girl you know you got it
Baby look around, you got a lot of options
What do I have to do? What do I have to do?
You’re looking like a queen, walking through the palace
Fallin’ on my knees, babe I’m losing balance
What do I have to do?

(oh, oh, oh)

See I will fly you to Paris
I’ll even learn the language
Vous avez de très beaux yeux
Oh so beautiful
Climb the Eiffel Tower
Touch the moon and call it ours yeah
‘Cause it’d never shine as bright as you

When you walked into the room
I never had a chance
Tell me what do I have to do? (what do I have to do?)
What do I have to do?

‘Cause you walk into the room, girl you know you got it
Baby look around, you got a lot of options
What do I have to do? (what do I have to do?)
What do I have to do?
You’re looking like a queen, walking through the palace
Fallin’ on my knees (fallin’ on my knees yeah), girl I’m losing balance
What do I have to do to be the latest choice?
Oh

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<ar faif> liriks
hwʌt də ai həv tə du?

lisən,
juv ɡɑt ðəm ɔl hipnətaizd
dræɡiŋ ðəm raund bai ði aiz ou
ðer laind ʌp šouldə tə šouldə
laik dɒminouz ju kip nɑkiŋ ðəm ouvᵊr

ənd ɔl ðəm fulz ɡɑt daimənd riŋz ǰəst weitiŋ fər ju weitiŋ fər ju
ənd ai kən ful maiself bət wi bouθ nou its tru

kəz ju wɑk intu ðə rum, ɡərl ju nou ju ɡɑt it
beibi luk əraund, ju ɡɑt ə lɑt əv ɑpšənz
hwʌt də ai həv tə du? hwʌt də ai həv tə du?
jər lukiŋ laik ə kwin, wɔkiŋ θru ðə pæləs
fælin ɑn mai niz, beib aim luziŋ bæləns
hwʌt də ai həv tə də tə bi ðə leitəst čɔis?

ou, ou, ou, jæ, ə

jər lips ɡɑt mi wʌndəriŋ wai
aim tæŋɡəld in leim pik ʌp lainz ou
sʌmθiŋ z teikiŋ ouvᵊr sʌmθiŋ z teikiŋ ouvᵊr
juv ɡɑt mai hɑrt set ɑn roulə koustə
aim čeisiŋ ju əraund, ju ɡɑt jər liš ɑn mi, tu jər liš ɑn mi, tu
ai wiš ðət ai kəd ful maiself, bət wi bouθ nou its tru

kəz ju wɑk intu ðə rum, ɡərl ju nou ju ɡɑt it
beibi luk əraund, ju ɡɑt ə lɑt əv ɑpšənz
hwʌt də ai həv tə du? hwʌt də ai həv tə du?
jər lukiŋ laik ə kwin, wɔkiŋ θru ðə pæləs
fælin ɑn mai niz, beib aim luziŋ bæləns
hwʌt də ai həv tə du?

ou, ou, ou

si ai wəl flai ju tə pæris
ail ivən lərn ðə læŋɡwiǰ
<vous> <avez> di <très> bou <yeux>
ou sou bjutəfəl
klaim ði aifəl tauər
təč ðə mun ənd kɒl it auərz jæ
kəz itəd nevər šain əz brait əz ju

hwen ju wɔkt intu ðə rum
ai nevər həd ə čæns
tel mi hwʌt də ai həv tə du? hwʌt də ai həv tə du?
hwʌt də ai həv tə du?

kəz ju wɑk intu ðə rum, ɡərl ju nou ju ɡɑt it
beibi luk əraund, ju ɡɑt ə lɑt əv ɑpšənz
hwʌt də ai həv tə du? hwʌt də ai həv tə du?
hwʌt də ai həv tə du?
jər lukiŋ laik ə kwin, wɔkiŋ θru ðə pæləs
fælin ɑn mai niz fælin ɑn mai niz jæ, ɡərl aim luziŋ bæləns
hwʌt də ai həv tə də tə bi ðə leitəst čɔis?
ou