aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

What I’ve Done-Linkin Park-Chester Bennington-Pronunciación Letra Traducción

What I’ve Done-Linkin Park-Chester Bennington-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Linkin Park Lyrics
“What I’ve Done”

In this farewell
There’s no blood
There’s no alibi
‘Cause I’ve drawn regret
From the truth
Of a thousand lies

So let mercy come
And wash away
What I’ve done

I’ll face myself
To cross out what I’ve become
Erase myself
And let go of what I’ve done

Put to rest
What you thought of me
While I clean this slate
With the hands of uncertainty

So let mercy come
And wash away
What I’ve done

I’ll face myself
To cross out what I’ve become
Erase myself
And let go of what I’ve done
For what I’ve done

I start again
And whatever pain may come
Today this ends
I’m forgiving what I’ve done!

I’ll face myself
To cross out what I’ve become
Erase myself
And let go of what I’ve done

What I’ve done
Forgiving what I’ve done

#Pronunciación de la Canción

 

<linkin> pɑrk liriks
hwʌt aiv dən

in ðis ferwel
ðerz nou bləd
ðerz nou æləbai
kəz aiv drɒn riɡret
frəm ðə truθ
əv ə θauzənd laiz

sou let mərsi kəm
ənd wɑš əwei
hwʌt aiv dən

ail feis maiself
tə krɑs aut hwʌt aiv bikʌm
ireis maiself
ənd let ɡou əv hwʌt aiv dən

put tə rest
hwʌt ju θɔt əv mi
wail ai klin ðis sleit
wiθ ðə hændz əv ʌnsərtənti

sou let mərsi kəm
ənd wɑš əwei
hwʌt aiv dən

ail feis maiself
tə krɑs aut hwʌt aiv bikʌm
ireis maiself
ənd let ɡou əv hwʌt aiv dən
fər hwʌt aiv dən

ai stɑrt əɡen
ənd hwʌtevᵊr pein mei kəm
tədei ðis endz
aim fərɡiviŋ hwʌt aiv dən!

ail feis maiself
tə krɑs aut hwʌt aiv bikʌm
ireis maiself
ənd let ɡou əv hwʌt aiv dən

hwʌt aiv dən
fərɡiviŋ hwʌt aiv dən