aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

What’s My Name-Descendants 2-Pronunciación Letra Traducción

What’s My Name-Descendants 2-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

China Anne McClain Lyrics
“What’s My Name”
(feat. Thomas Doherty, Dylan Playfair)

This is all hands on deck
Calling out to lost boys and girls
I’m gettin’ tired of the disrespect
We won’t stop ‘til we rule the world
It’s our time, we up next! (next, next)
Our sail’s about to be set (set, set)
They ain’t seen nothing yet!
Tell ‘em who’s in charge
So they don’t forget

What’s my name?
What’s my name? (Uma)
Say it louder!
What’s my name?
What’s my name? (Uma)
Feel the power!
No one’s gonna stop us
Soon the world will be ours
What’s my name?
What’s my name?
What’s it! What’s it!
Say it loud!

(Uuuuuuma, Uuuuuuma)
All eyes on me, let me see ‘em
(Uuuuuuma, Uuuuuuma)
What’s it! What’s it!
Say it! Say it!
(Uma-ah-ah-ah!)

(Uma, Uma, la la Um-)
(Uma, Uma, la la Uma)
(Uma, Uma, la la Um-)
(Uma, Uma, la la Uma)
Uma!

I’m the queen of this town
I call the shots, you know who I am
I don’t need to wear no fake crown
Stand up to me, you don’t stand a chance
It’s our time, we up next! (next, next)
My crew’s as real as it gets (gets, gets)
The worst is now the best
And leaving us here
Will be their last regret

What’s my name?
What’s my name? (Uma)
Say it louder!
What’s my name?
What’s my name? (Uma)
Feel the power!
No one’s gonna stop us
Soon the world will be ours
What’s my name?
What’s my name?
What’s it! What’s it!
Say it! Say it!

[Thomas:]
You know what they say
Bad girls have all the fun
Never learned how to count
Cause I’m number one
Ready here we come
We always get our way
It’s a pirate’s life, every single day (Hey!)
She’s the captain, I’m the first mate
Enemies seasick can’t see straight
Call ‘em fish bait, throw ‘em on a hook
Uma’s so hot they get burned if they look

It’s all eyes on me, let me see ‘em
I see your eyes on me boys, hey!
You know what my name is
Say it, say it louder!

Hook me!
(Ha, ha!)
Ho! Woah!
Come on!

What’s my name?
What’s my name? (Uma)
Say it louder!
What’s my name?
What’s my name? (Uma)
Feel the power!
No one’s gonna stop us
Soon the world will be ours
What’s my name?
What’s my name?

(Uuuuuuma, Uuuuuuma)
All eyes on me, let me see ‘em
(Uuuuuuma, Uuuuuuma)
What’s it!, what’s it!
Say it! Say it!
(Uuuuuuma, Uuuuuuma)
Ooh, say it louder!
(Uuuuuuma, Uuuuuuma)
Ooh, say it louder!
What’s it! What’s it!
Say it! Say it!

(Uma, Uma, la la Um-)
(Uma, Uma, la la Uma)
(Uma, Uma, la la Um-)
(Uma, Uma, la la Uma)
(Uma, Uma, la la Um-)
(Uma, Uma, la la Uma)
(Uma, Uma, la la Um-)
(Uma, Uma, la la Uma)
Uma!

#Pronunciación de la Canción

 

čainə æn məklein liriks
hwʌts mai neim
fit. tɑməs doərti, dilən <playfair>

ðis iz ɔl hændz ɑn dek
kɒliŋ aut tə lɒst bɔiz ənd ɡərlz
aim <gettin> taiərd əv ðə disrəspekt
wi wount stɑp til wi rul ðə wərld
its auər taim, wi ʌp nekst! nekst, nekst
auər seiliz əbaut tə bi set set, set
ðei eint sin nʌθiŋ jet!
tel <em> huz in čɑrǰ
sou ðei dount fərɡet

hwʌts mai neim?
hwʌts mai neim? jumə
sei it laudər!
hwʌts mai neim?
hwʌts mai neim? jumə
fil ðə pauər!
nou wʌnz ɡɑnə stɑp əz
sun ðə wərld wəl bi auərz
hwʌts mai neim?
hwʌts mai neim?
hwʌts it! hwʌts it!
sei it laud!

<uuuuuuma>, <uuuuuuma>
ɔl aiz ɑn mi, let mi si <em>
<uuuuuuma>, <uuuuuuma>
hwʌts it! hwʌts it!
sei it! sei it!
<uma-ah-ah-ah>!

jumə, jumə, lɑ lɑ əm
jumə, jumə, lɑ lɑ jumə
jumə, jumə, lɑ lɑ əm
jumə, jumə, lɑ lɑ jumə
jumə!

aim ðə kwin əv ðis taun
ai kɒl ðə šɑts, ju nou hu ai æm
ai dount nid tə wer nou feik kraun
stænd ʌp tə mi, ju dount stænd ə čæns
its auər taim, wi ʌp nekst! nekst, nekst
mai kruz əz riəl əz it ɡets ɡets, ɡets
ðə wərst s nau ðə best
ənd liviŋ əz hiər
wəl bi ðer læst riɡret

hwʌts mai neim?
hwʌts mai neim? jumə
sei it laudər!
hwʌts mai neim?
hwʌts mai neim? jumə
fil ðə pauər!
nou wʌnz ɡɑnə stɑp əz
sun ðə wərld wəl bi auərz
hwʌts mai neim?
hwʌts mai neim?
hwʌts it! hwʌts it!
sei it! sei it!

<[thomas>: <]>
ju nou hwʌt ðei sei
bæd ɡərlz həv ɔl ðə fən
nevər lərnd hau tə kaunt
kəz aim nʌmbᵊr wʌn
redi hiər wi kəm
wi ɔlweiz ɡet auər wei
its ə pairəts laif, evri siŋɡəl dei hei!
šiz ðə kæptən, aim ðə fərst meit
enəmiz sisik kænt si streit
kɒl <em> fiš beit, θrou <em> ɑn ə huk
juməiz sou hɑt ðei ɡet bərnd if ðei luk

its ɔl aiz ɑn mi, let mi si <em>
ai si jər aiz ɑn mi bɔiz, hei!
ju nou hwʌt mai neim iz
sei it, sei it laudər!

huk mi!
hɑ, hɑ!
hou! <woah>!
kəm ɑn!

hwʌts mai neim?
hwʌts mai neim? jumə
sei it laudər!
hwʌts mai neim?
hwʌts mai neim? jumə
fil ðə pauər!
nou wʌnz ɡɑnə stɑp əz
sun ðə wərld wəl bi auərz
hwʌts mai neim?
hwʌts mai neim?

<uuuuuuma>, <uuuuuuma>
ɔl aiz ɑn mi, let mi si <em>
<uuuuuuma>, <uuuuuuma>
hwʌts it!, hwʌts it!
sei it! sei it!
<uuuuuuma>, <uuuuuuma>
u, sei it laudər!
<uuuuuuma>, <uuuuuuma>
u, sei it laudər!
hwʌts it! hwʌts it!
sei it! sei it!

jumə, jumə, lɑ lɑ əm
jumə, jumə, lɑ lɑ jumə
jumə, jumə, lɑ lɑ əm
jumə, jumə, lɑ lɑ jumə
jumə, jumə, lɑ lɑ əm
jumə, jumə, lɑ lɑ jumə
jumə, jumə, lɑ lɑ əm
jumə, jumə, lɑ lɑ jumə
jumə!